Peatükk 4.2 (II järk)

Teab keskkonna- ja looduskaitse põhimõtteid

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar teab ja järgib keskkonna- ja looduskaitse põhimõtteid.

Looduskaitse

Eestlased peavad end ajalooliselt loodusrahvaks. Enne laialdast ristiusustamist olid meie esivanemad taarausku. Nad uskusid looduse vägevusse, tunnetades end looduse osana ja loodusest sõltuvana. 

Tekkisid looduslikud pühapaigad, kus palvetati, annetati, ohverdati, küsiti nõu, raviti haigusi jpm. Pühapaikadeks võisid olla puud, metsatukad, kivid, allikad, jõed, järved, pangad jm. Nende erilise staatuse tõttu rahva elus saab neid lugeda ka esimesteks looduskaitseobjektideks.

Looduskaitse kaitseb loodust inimtegevuse mõju eest, kuid hõlmab ka looduskeskkonna hooldamist ja võimalusel taastamist. On ilmne, et loodus ise saab ilma inimeseta suurepäraselt hakkama, kuid inimene vajab loodust.

Eesti Looduskaitseseadus määrab ära looduskaitse põhimõtted ja korralduse

Eesti Keskkonnaministeerium töötab välja seaduslikke akte.

Keskkonnaamet korraldab praktiliselt nende elluviimist.

Looduskaitse eesmärgid Eestis on järgmised:

 • elurikkuse säilitamine,
 • kultuurilooliselt väärtusliku või ilusa looduskeskkonna säilitamine,
 • loodusvarade säästlik kasutamine.

Eesti kaitstavad loodusobjektid on järgmised:

 • kaitsealad,
 • hoiualad,
 • kaitsealused liigid,
 • kivistised ja mineraalid,
 • püsielupaigad,
 • kaitstavad looduse üksikobjektid,
 • kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid.

Hoiualad

Euroopa Liidu keskkonnapoliitikaga on loodud hoiualad, mis moodustavad Natura 2000 võrgustiku.

Natura võrgustik põhineb kahel Euroopa Liidu seadusel ehk direktiivil:

 • linnudirektiivil,
 • loodusdirektiivil. 

Linnudirektiiv kaitseb linde.

Loodusdirektiivi ülesandeks on kaitsta looma- ja taimeliike, nende elupaiku ja kasvukohti

Kaitsealad

Eestis on kolme liiki kaitsealasid. Need on järgmised:

 • rahvuspargid,
 • looduskaitsealad,
 • maastikukaitsealad ehk looduspargid.

Kaitsealused liigid

Ohustatud ja haruldased liigid võetakse kaitse alla.

Kaitsealuseid liike ei tohi

 • püüda, korjata ega muul moel kahjustada, 
 • tahtlikult surmata ega häirida, 
 • osta ega müüa.

Eestis on üle 1200 kaitsealuse üksikobjekti – taime, looma, kivistise jm

Püsielupaigad

Püsielupaigad on kaitsealuse looma sigimisala või koondumispaik (nt kudemise ajal), seene või taime looduslik kasvukoht, lõhe või jõesilmu kudemispaik, pruunkaru talvitumispaik, jõevähi looduslik elupaik, mägra rohkem kui 10 suudmega urulinnak

Metsis on II kategooria kaitsealune liik. Foto: Arne Ader
Saarmas on III kategooria alune kaitseliik. Foto: Arne Ader
Matsalu rahvuspark on rändlindudele peatuspaigaks. 

Matsalu rahvuspark

Matsalu rahvuspark on üks Euroopa tähtsamaid veelindude pesitsuse ja rände alasid. Siin on kaitse all Lääne-Eestile iseloomulikud ranna-, puis- ja luhaniidud ning loopealsed.

Lahemaa rahvuspark

Lahemaa on esimene ja vanim rahvuspark nii Eestis kui ka toonases Nõukogude liidus. Siin on kaitse all erinevad ökosüsteemid – metsad, sood, meri ning kohalik kultuuripärand. Lahemaa sai nime sellest, et territoorium paikneb nelja lahe kaldal.

Vilsandi rahvuspark

Vilsandi on Eesti looduskaitse häll, siinsel territooriumil asutati 1910. aastal linnukaitseala, esimene taoline kogu Baltikumis. Rahvuspargile on iseloomulik mereline kliima, rikkalik merelinnustik ja suurimad hallhüljeste lesilad Eestis.

Soomaa rahvuspark

Soomaa rahvuspark on moodustatud siinsete suurte soode, lamminiitude ja metsade kaitseks. Seda rahvusparki tuntakse üleujutuste järgi. Üleujutused mõjutavad kogu kohalikku elu, mistõttu tuntakse seda perioodi ka viienda aastaajana.

Karula rahvuspark

Karula on Eesti kõige väiksem rahvuspark. Rahvuslik pärand on oskuslikult põimitud tänapäevaga, olles loomulik osa igapäevasest toimetamisest. Rahvuspargile on iseloomulikud kuppelmaastikud koos nõgudes asuvate järvesilmade ja nende vahel looklevate teedega.

Alutaguse rahvuspark

Ida-Eestile omaste ulatuslike soo-, metsa- ja rannikumaastike ning kultuuripärandi kaitseks (loodud 2018).

 • Direktiiv
 • Kesk­konna­kaitse
 • Natura 2000
 • Loodus­kaitse
 • Euroopa liidu seadus
 • Inimese elu­keskkonna kaitse
 • Hoiu­alade võrgustik Euroopa Liidus
 • Loodus­kesk­konna kaitse

Keskkonnakaitse

Keskkonnakaitse on laiem mõiste kui looduskaitse, mille sisuks on loodusliku mitmekesisuse kaitse ja säilitamine.

Keskkonnakaitse

Keskkonnakaitse keskendub inimese elukeskkonna kaitseleKeskkonnakaitse eesmärgiks on alljärgnev:

 • loodusvarade säästlik kasutamine,
 • keskkonna saastamise vähendamine, 
 • loodusliku mitmekesisuse säilitamine.

Jäätmepoliitika

Keskkonnapoliitika tegevusvaldkonnad on näiteks jäätmekäitlus, veekaitse ja -kasutus, looduse mitmekesisuse kaitse, keskkonnakorraldus jm. 

Eesti jäätmevaldkonna eesmärk on taaskasutada võimalikult palju tarbimisest ülejäävaid jäätmeid.

Kõige targem on vältida jäätmete teket. Kui aga jäätmed on tekkinud, tuleks need uuesti materjalina ringlusse võtta. 

Lisaks on oluline vähendada jäätmetest tulenevat keskkonnariski, pöörates tähelepanu ohtlike jäätmete ja elektroonikajäätmete kogumisele ning käitlemisele.

Kolm võtmesõna jäätmetega toimetulekuks on

 • jäätmetekke vältimine, 
 • korduskasutamine,
 • taaskasutamine.

Veepoliitika

Veepoliitika eesmärk on alljärgnev:

 • vee kõrge kvaliteedi saavutamine,
 • veekogude hea seisund,
 • vee säästev kasutamine.

Veevarude otstarbekaks majandamiseks koostatakse veemajanduskava

Riigi territoorium jagatakse vesikondadeks nii, et lisaks merre suubuvatele jõgedele ja ojadele oleksid hõlmatud ka rannaveed ning põhjavesi.

Paekivi on taastumatu loodusvara, seega peab seda kasutama säästlikult. Foto: Arne Ader
 • Väldin pakendeid.
 • Poes käin riidest kotiga.
 • Kasutan vanni.
 • Eelistan e-arveid.
 • Poes käin kilekottidega.
 • Ei kasuta ühekordseid nõusid.
 • Väldin fooliumi kasutamist.
 • Väldin toidukile kasutamist.
 • Hoian laadijad vooluvõrgus.
 • Panen kogu prügi olmejäätmetesse.
 • Sorteerin prügi.
 • Parandan asju.
 • Eelistan paberarveid.
 • Mõtlen, enne kui ostan.
 • Jälgin hooajamoodi.
 • Kasutan dušši.
 • Pesen nõusid jooksva kraanivee all.
 • Ei hoia laadijaid vooluvõrgus.

Looduskaitse või keskkonnakaitse?

Looduskaitse kaitseb looduslikku  mitmekesisust.
Keskkonnakaitse teemaks on inimese elukeskkond.

Looduskaitse kaitseb , keskkonnakaitse kaitseb .

Looduses viibija meelespea

Enne loodusesse rändama minekut tasub meelde tuletada peamised põhimõtted, mida looduses järgida.

 • Püüa tegutseda loodusesse jälgi jätmata. 
 • Tähistatud/tarastatud eramaal liikumiseks küsi luba omanikult.
 • Põld, istandik ja mesila ei ole matkamiseks. 
 • Jalgrattaga võid liikuda teedel ja radadel.
 • Veekogudel võid sõita sisepõlemismootorita ujuvvahendiga.
 • Kõigil avalikuks kasutamiseks määratud veekogudel on kasutamiseks avatud 4 m laiused kallasrajad.
 • Kui kallasrada on üle ujutatud, on kallasrajaks 2 meetri laiune kaldariba veeseisu piirjoonest.
 • Metsamarju, seeni, lilli, ravimtaimi, sarapuupähkleid ja muid loodusande, mis ei ole looduskaitse all, võid korjata alati eeldusel, et korjamiskohas on viibimine lubatud.
 • Eramaal, kui see on piiratud ja tähistatud, on loodusandide korjamiseks vajalik maavaldaja luba. 
 • Telgi ja tee lõket ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades, lõkkekohast lahkudes kustuta lõke.
 • Kui metsadele on antud tuleohuhoiatus, on lahtise tule tegemine alati keelatud, ka lõkkealustel.
   • sõita jalgrattaga
   • suusatada
   • vigastada puid ja põõsaid
   • visata prügi maha
   • mootorsõidukiga metsavahel liikuda
   • teha lõket suvalises kohas
   • aerutada
   • kalastada lihtkäsiõngega
   • korjata loodusande
   • pidada jahti ilma loata
   • telkida loata
   • telkida ühe ööpäeva loaga
   • ratsutada
   • liikuda põllumajandusmaal
   • saastada loodust
   • kolada võõrastes hoovides
   • kõndida, joosta
   Palun oota