Kasutustingimused

Kasutustingimused kehtivad alates 01.02.2017.

Vaata ka tellimistingimusi.

Vaata ka privaatsuspoliitikat.

Üldsätted

Opiqu teenus on infoühiskonna teenus vastavalt infoühiskonna teenuse seadusega sätestatud mõiste seletusele.

Opiqu teenusepakkuja on Star Cloud OÜ, edaspidi nimetatud Star Cloud, äriregistri kood nr 12731921. E-post info@starcloud.ee, tel 5323 7793.

Opiqu teenuse kasutamisega nõustute allolevate tingimustega ja need on meievahelise teenuse osutamise lepingu ja kasutuslitsentsi lahutamatuks osaks. Soovitame kasutustingimused tähelepanelikult läbi lugeda.

Opiqu teenuse kvaliteetseks kasutamiseks soovitame oma seadmel kasutada tuntumate veebilehitsejate (nt Chrome, Explorer, Safari, Firefox jmt) viimaseid versioone.

Opiq ei pea kontoomanikke teavitama, kui muutuvad veebilehitsejate versioonid või kui muudetakse Opiqu kasutajaliidese iseärasusi, võimalusi vmt.

Opiq ei vastuta teenuse tõrgeteta toimimise eest, kui kasutaja tarkvara ei vasta soovitatule.

Opiqu teenust saab kasutada kasutuslitsentsi alusel, edaspidi nimetatud litsents, ja selles sätestatud tingimustel või muul Opiqus lubatud viisil.

Teenuse kasutamise reeglid

Jälgige kõiki juhendeid, viiteid, osutusmärke jmt, mida Opiqu teenuse osutamisel pakub. Ärge üritage neid eirates pääseda teenuste või liideste juurde viisil, mis ei ole liidese, juhendi või viitega kooskõlas.

Teenuse kasutamisel ei tohi rikkuda kellegi intellektuaalset omandit. Kasutaja peab Opiqus rangelt järgima autoriõiguse seadusega kehtestatud reegleid ja põhimõtteid. Kasutaja juurdepääs kellegi teosele või muule loomingu resultaadile ei anna õigust selle kasutamiseks teisiti, kui on kooskõlas teenuste, teoste ja toodete kasutuseesmärgiga.

Kasutaja peab teenusesse suhtuma heaperemehelikult ja lähtuma põhimõttest, et teenust ei tohi ühelgi viisil takistada, häirida, blokeerida vmt. isegi juhul, kui mõni tegevus ei ole Opiqus otsesõnu keelatud. Kasutaja peab kõikidest Opiqu tõrgetest ja anomaaliatest teavitama Star Cloud’i töötajaid käesoleva juhendi preambulas näidatud kontaktide kaudu.

Teenuse kasutamiseks on enamikel juhtudel vaja ennast registreerida Opiqu kasutajaks ja luua endale vastav kasutajakonto. Palun olge konto loomisel täpne, ärge mingil juhul esitage enda kohta valeandmeid.

Hoidke oma paroolid teiste eest saladuses, ärge mingil juhul oma paroole või muid autentimistunnuseid edastage e-postiga. Olge hoolsad ja tähelepanelikud oma paroolide kasutamisel, et vältida paroolide lekkimist võõrastele. Arvestage asjaoluga, et paroolide lekkimise kahtluse korral on Star Cloud’il õigus teenuse osutamine peatada, kuni asjaolude selgumiseni.

Lisaks võib Star Cloud piirata või peatada teenuse osutamise, kui märkame selles pahatahtlikku tegevust (nt õpiülesannetesse teksti või muu teabe sisestamine, mis ei vasta üldtunnustatud moraalinormidele) või kasutaja tavapärasest kasutamisest teistsugust kasutusmustrit Opiqus. Star Cloud kaasab õppeasutuse (kooli) olukorra selgitamisse ja otsustab teenuse peatamise koostöös vastava õppeasutusega. Kui kahtlustate oma konto kasutamist võõra isiku poolt, palun teavitage sellest koheselt Star Cloud’i töötajaid.

Tasuliste teenuste puhul tuleb tasuda vastavalt Opiqus kirjeldatud või viidatud korrale. Teenuse eest tasumata jätmine annab Star Cloud’ile õiguse teenuse peatamiseks.

Opiq ei garanteeri ühegi toote püsimist kauemaks oma keskkonnas, kui on kasutaja litsentsi tähtaeg. Kirjastused on vabad otsustama, millal nende toote levik Opiqus lõpetatakse. Siiski lähtuvad kirjastused oma otsustes õppekirjanduse kasutamise spetsiifikast.

Opiq ei garanteeri kasutajale teenuse kasutamise eesmärgi täitmist. Ainuüksi teenuse kasutamine ei taga edukust õppeaine omandamisel.

Opiqul on õigus teenuse kasutamise reegleid muuta.

Teenuse muutmine, peatamine (blokeerimine) ja lõpetamine

Star Cloud’il on õigus teenust muuta, peatada või teenuse osutamine lõpetada. Star Cloud teavitab kontoomanike teenuse muutmisest, peatamisest või teenuse osutamise lõpetamisest võimalikult aegsasti tulenevalt vastava muutuse võimalikust mõjust kontoomanikele. Siiski on Star Cloud’i eesmärk tagada Opiqu pidev ja tõrgeteta töö kogu aktiivse kasutusaja vältel.

Star Cloud ei ole kohustatud teenuse muutmisest, peatamisest või lõpetamisest teavitama, kui selle põhjuseks on vääramatu jõuga asjaolu, sh telekommunikatsiooni rikked, streigid, valitsuse tegevus või tegevusetus, mis takistab teenuse osutamist vms.

Opiqu teenus peatatakse ajutiselt või alaliselt isikule või isikute ringile, kui on alust kahtlustada kellegi intellektuaalomandi kahjustamist või eksimist heade kommete vastu (nt kellegi solvamine, vulgaarsus jmt).

Opiq tühistab isiku litsentsi ja/või juurdepääsu Opiqusse, kui on leidnud kinnitust korduv Opiqu teenuse kasutamise reeglite rikkumine või kasutaja keeldub täitmast kohustust, mis tuleneb käesolevast juhendist või seadusest.

Õppeasutuse (kooli) kasutajatele teenuse peatamine ja lõpetamine otsustatakse koos kooli juhtkonnaga.

Õppe- ja muu kirjanduslik sisu ning intellektuaalne omand (autoriõigus)

Toote õigsuse ja õppesisu vastavuse eest õppekavale vastutab täielikult toodet levitav isik (kirjastaja). Opiq ei vastuta mingilgi moel selles levitatavates toodetes sisalduva teabe õigsuse eest, sh õppesisu õigsuse eest.

Opiq ei kontrolli ühegi toote puhul selles sisalduva intellektuaalomandi õigusest tulenevate reeglite järgimist. Siiski peatab Opiq toote levitamise, kui selle puhul on alust kahtlustata intellektuaalomandi reeglite rikkumist.

Kasutajate privaatsusest

Opiq on elektrooniliste õppematerjalide ja sellega seotud teenuste kättesaadavaks tegemise veebiplatvorm. Opiqu ja selles sisalduvate teenuste kasutaja edastab meile teavet, mis on vajalik nende teenuste mugavaks tarbimiseks. Opiqus on paljud e-teenused personaliseeritud, mistõttu peab süsteem teadma vastavaid isiku ja tema kontaktandmeid. Vajalike andmeid teadmata ei ole paljud teenused võimalikud.

Enamik Opiqu platvormi teenuseid on piiratud juurdepääsuga. Avaliku juurdepääsuga teenuste kasutamisel kehtib allkirjeldatu vaid osaliselt.

Opiq kasutab e-teenuste osutamisel üldtunnustatud privaatsuspõhimõtteid.

 1. Isikuandmeid sisaldava teabe kogumisel ja säilitamisel lähtub Opiq isikuandmete kaitse reeglitest. Kogume ainult seda informatsiooni, mis on vajalik teenuse pakkumiseks.
 2. Kogutud andmete kasutamine toimub ainult allpool kirjeldatud viisil. Kui Opiq soovib andmeid kasutada muudel eesmärkidel kohustume selleks taotlema andmesubjekti ja/või pädeva asutuse luba.
 3. Opiqu eesmärk on tagada kõikide andmete täpsus ja vastavus tegelikkusele. Selleks toimub Opiqus andmete perioodiline kontrollimine. Opiq siiski ei saa vastutada tagajärgede eest, mis tekivad ebatäpsete andmete esitamisest.
 4. Isikuandmete kaitseks rakendab Opiq asjakohaseid turvameetmeid.
 5. Opiq parandab salvestatud isikuandmetes tuvastatud ebatäpsuse viivitamatult, kui kasutaja esitab sellekohase taotluse.

Käesolevaga selgitame, missugust teavet me teenuse osutamiseks vajame ja missugune teave salvestub meie süsteemi teenuse osutamisel nö vaikimisi.

Teave, mida Opiq vajab teenuse osutamiseks

 • kasutaja nimi ja perekonnanimi
 • e-posti aadress
 • õpilase koolikohustuse täitmise kool
 • kooli esindaja, aineõpetaja ja klassijuhataja nimi

Mõningate tugiteenuste toimimiseks võime küsida kasutaja telefoninumbrit või muid kontaktandmeid.

Teave, mille Opiq salvestab teenuse osutamisel

Kasutaja toimingute kirjed (logid)

Opiqu teenuste kasutamisega tekib meie serverisse teave kasutaja toimingute kohta, mis sisaldab lisaks konkreetse teenuste kasutamise kirjetele järgnevat:

 1. missuguseid teenuseid, ressursse, linke vmt vaadati, nt otsingud, klikitud lingid, allalaaditud failid, andmekogud jmt;
 2. teenuse kasutamise aeg ja kasutaja IP aadress (unikaalne aadress kohtvõrgus, mille kaudu on vajadusel võimalik tuvastada kasutaja asukoht füüsilises võrgus);
 3. kasutaja sisestatud teave nt ülesannete ja küsimuste vastused, märkmed, järjehoidjad jms
 4. vastava makseviisi valikul saab meile teatavaks maksja pangakonto number

Teave ja statistika

Opiqu teenuste perioodilisel kasutamisel, nt ülesannete või kontrolltööde lahendamisel, tekib teave, mis salvestub serveris ja mis oma iseloomult on andmestik (statistika) kasutatud õppekirjanduse, sooritatud õppetöö ja selle tulemuslikkuse kohta. Mõnel juhul jääb kogu sisestatud teave logidesse salvestatuna, sh ka see teave, mille kasutaja on kustutanud.

Opiqu statistika ei pruugi näidata õpilase üldist õppeedukust koolis, sest see ei kajasta kogu õppeprotsessi. Õppeedukuse adekvaatseks analüüsiks on vajalik täielik ülevaade õpilase teadmistest ja õppeedukusest.

Saadud teabe kasutamine ja juurdepääs teabele

Star Cloud’i esmane ülesanne Opiqus on pakkuda mugavat teenust selle kasutajatele. Ühegi Opiqu funktsiooniga ei koguta teavet rohkem, kui on vajalik teenust pakkuva süsteemi toimimiseks, parendamiseks ja arendamiseks.

Star Cloud võib kasutada Opiqu kasutaja e-posti aadressi, et saata kasutajatele infot tarkvarasüsteemi muudatustest, tõrgetest või Opiqu uutest teenustest. Star Cloud ei kasuta e-posti aadresse teenuste ja toodete reklaamimiseks, kui see on kasutaja poolt keelatud.

Star Cloud kui isikuandmete vastutav töötleja väljastab teavet kasutajate kohta kolmandatele isikutele ainult järgmistel juhtudel:

 1. teavet nõutakse tsiviil- või süüteomenetluse asjas;
 2. Haridus- ja Teadusministeeriumile ja õppesisu loojatele väljastatakse vastavalt nende päringule õppematerjalide ja/või koolipõhist anonüümset, kasutajaga seostamatut õppematerjali kasutusstatistikat;
 3. Maksekeskus AS-ile kui volitatud töötlejale väljastatakse maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed, kui õppematerjali kasutuslitsentsi eest tasutakse pangalingi või krediitkaardiga.

Ühtlasi ei jaga Star Cloud OÜ teavet kasutajate vahel teisiti, kui on kirjeldatud alljärgnevalt:

 • Kui Opiqu kasutajaks on kool läbi oma volitatud esindaja (nt raamatukoguhoidja, IT juht vmt), siis on tal juurdepääs järgmisele teabele: õpilase nimi, klassijuhataja nimi, aineõpetaja nimi, klass (klassikursus), e-post ja õpilase Opiqu päevikutes kasutatavad õppekomplektid.
 • Kooli õpetajal, kes kasutab Opiqut on ligipääs oma õppeainega seotud järgmisele teabele: päeviku õpilaste nimekiri, kooli õpilaste e-posti aadressid ning teave oma aine õpiülesannete kohta ning nende tulemused ja sooritused (statistika).
 • Klassijuhataja staatuses kooli õpetajal on ligipääs lisaks oma õppeaine õpetamisega seotud õpetaja õigustele veel ligipääs järgmisele teabele: oma klassiga seotud kõikide päevikute loetelu (hiljem ka tööd ja statistika).
 • Opiqut kasutaval õpilasel on ligipääs oma andmetele, oma õppematerjalidele, saadetud (määratud) õpiülesannetele ja nende statistikale. Õpilasel on võimalik oma kontoga siduda lapsevanemaid.
 • Lapsevanemal on ligipääs oma andmetele, oma lapse õppematerjalidele, määratud ülesannetele ja nende tulemustele. Lapsevanem ei saa märkida ega lisada õppematerjali ning ei saa lahendada ega ära saata õpilasele antud ülesandeid.

Kui kasutaja soovib muuta või kustutada enda sisestatud teavet, mida Opiqus viidatud vahenditega teha ei saa, peab ta esitama taotluse e-posti aadressile info@starcloud.ee.

Konto sulgemine ja isikuandmete töötlemise piiramine Opiqus

Konto sulgemiseks, isikuandmete kustutamiseks, töötlemise piiramiseks, andmete ülekandmiseks jms tuleb vastavasisuline taotlus saata aadressile info@starcloud.ee.

Kooli kasutajate eest esitab taotluse kooli poolt volitatud isik.

Kooli konto sulgemiseks esitab kooli esindaja Star Cloud’ile allkirjastatud taotluse.

Ettepanekud, küsimused, kaebused

Palume kõik ettepanekud, küsimused ja kaebused saata e-posti aadressile info@starcloud.ee. Telefoni teel lahendame ainult küsimusi, mis on seotud Opiqu igapäevase kasutamise ja sellise kasutamise tõrgetega. Muid küsimusi ja kaebuseid ei ole Opiqu töötajad volitatud telefoni teel vastu võtma.