Kasutustingimused

Kasutustingimused kehtivad alates 01.06.2021.

Vaata ka privaatsusteadet.

Vaata ka küpsiste kasutamist.

Vaata ka tellimistingimusi.

Käeolevad kasutamise tingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad Opiq platvormil pakutavaid teenuseid, mida osutab Star Cloud OÜ (edaspidi Star Cloud), äriregistri kood 12731921, e-post info@starcloud.ee, tel 5323 7793.

Opiq teenuse ja lisateenuste kasutamiseks tuleb nõustuda käesolevate tingimustega ja need on Opiq teenuse ja lisateenuste osutamise ning kasutuslitsentsi lahutamatuks osaks. Käesolevaid tingimusi eraldi ei allkirjastata ning need hakkavad kehtima Opiq teenuse ja lisateenuste kasutuselevõtu hetkest.

 1. Mõisted
  1. Klient – Juriidilisest isikust Opiq platvormi klient (kool, kohalik omavalitsus, vms.).
  2. Kasutaja – Füüsilisest isikust Opiqu platvormi kasutaja, kes on Opiqu kasutajakonto iseseisvalt loonud.
  3. Teenus – Opiq platvorm, sellel pakutavad funktsionaalsused ja selle lisateenused (näiteks Opiq Stat). Opiq teenus on infoühiskonna teenus vastavalt infoühiskonna teenuse seadusega sätestatud mõiste seletusele (edaspidi ka Platvorm või Opiq).
  4. Leping – Kliendi ja Star Cloud’i vahel sõmitud teenuse osutamise kliendileping.
  5. E-pood – Opiq platvormi e-pood.
  6. Opiq Stat – Opiq platvormi lisateenus Kliendile statistiliste isikustamata ülevaadete saamiseks (näiteks õppematerjalide kasutusstatistika või õppeaine põhine statistika).
 2. Teenuse kasutamise üldreeglid
  1. Kasutaja peab teenusesse suhtuma heaperemehelikult ja lähtuma põhimõttest, et teenust ei tohi ühelgi viisil takistada, häirida, blokeerida vms. isegi juhul, kui mõni tegevus ei ole Opiqus otsesõnu keelatud. Jälgige kõiki juhendeid, viiteid, osutusmärke, mida Opiq teenuse osutamisel pakub. Ärge üritage neid eirates pääseda teenuste või liideste juurde viisil, mis ei ole liidese, juhendi või viitega kooskõlas.
  2. Teenuse kasutamiseks on enamikel juhtudel (v.a tasuta kättesaadavate materjalidele ligipääsuks) vaja ennast registreerida Opiq Kasutajaks ja luua endale vastav kasutajakonto. Palun olge konto loomisel täpne, ärge mingil juhul esitage enda kohta valeandmeid.
  3. Opiqu kvaliteetseks kasutamiseks soovitame oma seadmel kasutada tuntumate veebilehitsejate (nt Chrome, Explorer, Safari, Firefox jmt) viimaseid versioone.
  4. Opiqut saab kasutada kasutuslitsentsi alusel (edaspidi Litsents) ja selles sätestatud tingimustel või muul Opiqus lubatud viisil.
  5. Star Cloud ei garanteeri ühegi toote püsimist kauemaks oma keskkonnas, kui on kasutaja litsentsi tähtaeg (s.o üks õppeaasta). Kirjastustega sõlmitud lepingud tagavad tooted üldjuhul kuni õppeaasta lõpuni. Olukorras, kus esineb mõne õiguse rikkumine (näiteks autoriõigus) on kirjastused vabad otsustama, millal nende toote levik Opiqus lõpetatakse.
  6. Opiq ei garanteeri kasutajale teenuse kasutamise eesmärgi täitmist. Ainuüksi teenuse kasutamine ei taga edukust õppeaine esitamisel või omandamisel.
  7. Opiqu statistika ei pruugi näidata õpilase üldist õppeedukust koolis, sest see ei kajasta kogu õppeprotsessi. Õppeedukuse adekvaatseks analüüsiks on vajalik täielik ülevaade õpilase teadmistest ja õppeedukusest.
  8. Opiqu kasutusjuhendid rollide kaupa on leitavad SIIN.
  9. Opiqul on õigus käesolevaid teenuse kasutamise tingimusi ühepoolselt muuta teavitades sellest kasutajaid ette vähemalt 30 päeva. Kui Kasutaja ei nõustu muudatustega, on tal õigus 30 päeva jooksul taotleda andmete kustutamist Opiq andmebaasist ning Leping üles öelda. Kui Kasutaja seda 30 päeva jooksul ei tee, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud.
 3. Tehnilised arendused
  1. Star Cloud pakub Platvormi sellise funktsionaalsuse ja tehnilise tasemega, mis on Kliendile kättesaadavaks tehtud käesoleva lepingu sõlmimise ajal. Lisafunktsioonide tellimiseks toimub arendustööde tegemine poolte kokkuleppel.
  2. Star Cloud’il on õigus Platvormi funktsionaalsust muuta, muuhulgas seoses teenuse tehnilise või sisulise arenguga, täiendavate funktsioonide arendamisega või vajadusega muuta tehnilisi parameetreid.
  3. Kui Klient ei nõustu Platvormi funktsionaalsete muudatustega, on Kliendil õigus leping üles öelda, teatades sellest kirjalikult taasesitatavas vormis ülesütlemisavaldusega ette vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva. Kui Klient ei ole nimetatud tähtaja jooksul lepingut üles öelnud, siis loetakse, et Klient on muudatustega nõustunud ning need kehtivad täies ulatuses.
 4. Tasu ja arveldamine
  1. Tasuliste teenuste puhul tuleb tasuda vastavalt Opiqus kirjeldatud või viidatud korrale ja hinnakirjale.
  2. Klient maksab teenustasu kalendrikuu arvestuses. Arveldusperioodiks on üks kalendrikuu. Arve esitatakse Kliendile hiljemalt kümne (10) päeva jooksul peale eelmise arveldusperioodi lõppemist. Arve tasumise tähtaeg on märgitud arvel.
  3. Star Cloud’il on õigus muuta teenustasusid teatades sellest ette vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva. Kui Klient ei nõustu uute teenustasudega, siis on tal õigus leping korraliselt üles öelda, teatades sellest ette kolmkümmend (30) kalendripäeva.
  4. Star Cloud’il on õigus peatada teenuse osutamine ning sulgeda konto kui Kliendi võlgnevus Star Cloud’i ees on pikem kui kolmkümmend (30) kalendripäeva.
  5. E-poes sooritatud ostude/tellimuste eest tasumine toimub vastavalt e-poes kirjeldatud juhistele, reeglina ostu/tellimuse sooritamise hetkel.
 5. Intellektuaalne omand
  1. Teenuse kasutamisel ei tohi rikkuda kellegi intellektuaalset omandit. Kasutaja peab Opiqus rangelt järgima autoriõiguse seadusega kehtestatud reegleid ja põhimõtteid. Kasutaja juurdepääs kellegi teosele või muule loomingu resultaadile ei anna õigust selle kasutamiseks teisiti, kui on kooskõlas teenuste, teoste ja toodete kasutuseesmärgiga.
  2. Toote õigsuse ja õppesisu vastavuse eest õppekavale vastutab täielikult toodet levitav isik (Kirjastaja). Opiq ei vastuta mingilgi moel selles levitatavates toodetes sisalduva teabe õigsuse eest, sh õppesisu õigsuse eest.
  3. Opiq ei kontrolli ühegi toote puhul selles sisalduva intellektuaalomandi õigusest tulenevate reeglite järgimist. Siiski peatab Opiq toote levitamise, kui selle puhul on alust kahtlustata intellektuaalomandi reeglite rikkumist.
 6. Konfidentsiaalsus
  1. Star Cloud tagab platvormi kaudu töödeldavate konfidentsiaalsete andmete ja isikuandmete turvalise säilimise. Star Cloud ei vastuta olukorra eest, kui Kliendi või Kasutaja konto kaudu avaldatud konfidentsiaalne teave ja isikuandmed saavad kolmandatele isikutele teatavaks konto haldaja tegevuse tõttu (nt kasutajatunnuse ja/või parooli avaldamine kolmandale isikule).
  2. Kumbki Lepingu pool ei tohi teise poole eelneva kirjaliku nõusolekuta avaldada konfidentsiaalset informatsiooni, mis sai talle teatavaks teenuse kasutamise käigus. Konfidentsiaalsuskohustus kehtib lepingu kehtimise ajal ning kolme aasta jooksul pärast lepingu lõppemist.
  3. Hoidke oma paroolid teiste eest saladuses, ärge mingil juhul oma paroole või muid autentimistunnuseid edastage e-postiga. Olge hoolsad ja tähelepanelikud oma paroolide kasutamisel, et vältida paroolide lekkimist võõrastele. Arvestage asjaoluga, et paroolide lekkimise kahtluse korral on Star Cloud’il õigus teenuse osutamine peatada, kuni asjaolude selgumiseni.
 7. Isikuandmete kaitse
  1. Juriidilisest isikust Klientidele (näiteks kool või kohalik omavalitsus) kohaldub käesoleva teenusetingimuste Lisas 1 toodud Andmetöötlusleping teenustingimuste lahutamatu osana.
  2. Erakasutajale, Opiq veebilehe külastajale ja Opiq e-poe kasutajale kehtivad isikuandmete töötlemise tingimused, mis on kirjeldatud Opiq Privaatsusteates.
  3. Kui Kasutaja soovib muuta või kustutada enda sisestatud teavet, mida Opiqus viidatud vahenditega teha ei saa, peab ta esitama taotluse e-posti aadressile info@starcloud.ee.
  4. Opiq Stat teenus on mõeldud üldistatud kasutusstatistika haldamiseks näiteks konkreetse teose või õppeaine vaates ning ei kuva kasutajapõhist statistikat.
 8. Vastutus
  1. Star Cloud ei vastuta teenuse tõrgeteta toimimise eest, kui Kasutaja tarkvara ei vasta soovitatule.
  2. Star Cloud eesmärk on pakkuda parima kvaliteedi ja turvalisusega teenust, kuid Star Cloud ei saa tagada, et platvorm on igal ajal katkestusteta, õigeaegne või vigadeta. Star Cloud ei vastuta platvormi kasutamisel esinevate tehniliste takistuste ja sellest tulenevate kahjude eest, sh kui see on põhjustatud veebimajutuse, internetiteenuse pakkuja või muu teenusepakkuja tegevuse või tegevusetuse tõttu.
  3. Star Cloud hüvitab Kliendile kohustuste täitmata jätmisega või mittekohase täitmisega põhjustatud otsese varalise kahju, mis on tekkinud Star Cloud’i tahtliku tegevuse tulemusena. Star Cloud ei vastuta Kliendile tekkiva kaudse kahju eest ning ei ole kohustatud hüvitama saamata jäänud tulu, katkenud tegevusega seotud kulu või muid sarnaseid kahjusid. Star Cloud’i kahju hüvitamise maksimaalne määr ei ületa ühe (1) kalendrikuu teenustasu kogusummat.
  4. Klient peab tekkinud kahjust teadasaamisel kuuekümne (60) kalendripäeva jooksul teatama Star Cloud’ile kirjalikult kahju suuruse ja kahju hüvitamise aluse. Star Cloud’il on õigus nõuda kahju olemasolu ja suurust tõendavate dokumentide ning muu vajaliku teabe esitamist.
  5. Kui Klient viivitab lepingust tulenevate rahaliste kohustuste täitmisega, siis kohustub ta maksma viivist arvestusega 0,05% tähtaegselt tasumata summast iga viivituses oldud kalendripäeva eest. Viivist hakatakse arvestama maksetähtpäevale järgnevast päevast ja lõpetatakse tasude laekumise päeval.
  6. Teenuse eest tasumata jätmine annab Star Cloud’ile õiguse teenuse peatamiseks ja/või lepingu lõpetamiseks.
 9. Teadete edastamine
  1. Kasutaja peab kõikidest Opiqu tõrgetest ja anomaaliatest teavitama Star Cloud’i töötajaid käesoleva juhendi preambulas näidatud kontaktide kaudu.
  2. Opiq ei pea kontoomanikke teavitama, kui muutuvad veebilehitsejate versioonid või kui muudetakse Opiqu kasutajaliidese iseärasusi, võimalusi vmt.
  3. Platvormi funktsionaalsuse olulistest muudatustest teatatakse kliendile kirjalikult taasesitatavas vormis avaldusega või integreeritakse muudatused platvormil.
  4. Kooli konto sulgemiseks esitab kooli esindaja Star Cloud’ile allkirjastatud taotluse.
 10. Teenuse peatamine ja lõpetamine
  1. Leping hakkab kehtima käesoleva tingimustega nõustumisest. Leping kehtib ühe kalendriaasta ning pikeneb automaatselt järgmiseks aastaseks perioodiks. Pooltel on õigus leping korraliselt üles öelda, teatades sellest teisele poolele ülesütlemisavaldusega vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva ette enne perioodi lõppu.
  2. Erakasutajal on õigus teenusest taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates käesolevate tingimustega nõustumisest. Käesolev taganemisõigus ei kehti e-poe digitaalsete toodete kohta.
  3. Star Cloud’il on õigus teenust muuta, peatada või teenuse osutamine lõpetada. Star Cloud teavitab kontoomanike teenuse muutmisest, peatamisest või teenuse osutamise lõpetamisest võimalikult aegsasti tulenevalt vastava muutuse võimalikust mõjust kontoomanikele. Siiski on Star Cloud’i eesmärk tagada Opiqu pidev ja tõrgeteta töö kogu aktiivse kasutusaja vältel.
  4. Star Cloud ei ole kohustatud teenuse muutmisest, peatamisest või lõpetamisest teavitama, kui selle põhjuseks on vääramatu jõuga asjaolu, sh telekommunikatsiooni rikked, streigid, valitsuse tegevus või tegevusetus, mis takistab teenuse osutamist vms.
  5. Opiqu teenus peatatakse ajutiselt või alaliselt isikule või isikute ringile, kui on alust kahtlustada kellegi intellektuaalomandi kahjustamist või eksimist heade kommete vastu (nt kellegi solvamine, vulgaarsus jmt).
  6. Paroolide lekkimise kahtluse korral on Star Cloud’il õigus teenuse osutamine peatada, kuni asjaolude selgumiseni.
  7. Lisaks võib Star Cloud piirata või peatada teenuse osutamise, kui märkame selles pahatahtlikku tegevust (nt õpiülesannetesse teksti või muu teabe sisestamine, mis ei vasta üldtunnustatud moraalinormidele) või kasutaja tavapärasest kasutamisest teistsugust kasutusmustrit Opiqus. Star Cloud kaasab õppeasutuse (kooli) olukorra selgitamisse ja otsustab teenuse peatamise koostöös vastava õppeasutusega. Kui kahtlustate oma konto kasutamist võõra isiku poolt, palun teavitage sellest koheselt Star Cloud’i töötajaid.
  8. Star Cloud tühistab isiku litsentsi ja/või juurdepääsu Opiqusse, kui on leidnud kinnitust korduv Opiqu teenuse kasutamise reeglite rikkumine või Kasutaja keeldub täitmast kohustust, mis tuleneb käesolevatest tingimustest või seadusest.
  9. Õppeasutuse (kooli) Kasutajatele teenuse peatamine ja lõpetamine otsustatakse koos kooli juhtkonnaga.
  10. Teenuse eest tasumata jätmine annab Star Cloud’ile õiguse teenuse peatamiseks või lõpetamiseks kui võlgnevus Star Cloud’i ees on pikem kui kolmkümmend (30) kalendripäeva.
 11. Vaidluste lahendamine
  1. Teenusetingimustest ning andmetöötlustingimustest tulenevad või sellega seotud vaidlused proovitakse lahendada läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste ebaõnnestumise korral lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide alusel.
Kasutustingimused
Palun oota