Matemaatika 5. klassile

Õpiku autorid
Kalju Kaasik, Malle Saks
Ülesannetekogu autorid
Malle Saks
Kirjastus
Avita
või loo konto
või loo konto

1. Kuidas eõpikut kasutada?

Järg
Peatükk
1.1. Kuidas seda õpikut kasutada?

2. Naturaalarvud

Järg
Peatükk
2.1. Kordamine. Naturaalarvude klassid
Tasuta tutvumiseks!
2.2. Naturaalarvude võrdlemine
2.3. Naturaalarvude ümardamine
2.4. Mitmesuguseid ülesandeid

3. Naturaalarvude liitmine ja lahutamine

Järg
Peatükk
3.1. Naturaalarvude liitmine. Liitmisseadused
3.2. Kirjalik liitmine
3.3. Rohkem kui kahe arvu liitmine
3.4. Naturaalarvude lahutamine
3.5. Lahutamise omadused (1)
3.6. Lahutamise omadused (2)
3.7. Kirjalik lahutamine (1)
3.8. Kirjalik lahutamine (2)
3.9. Kuidas lahendada tekstülesannet?
3.10. Mitmesuguseid ülesandeid

4. Avaldis. Võrrand

Järg
Peatükk
4.1. Matemaatilised avaldised (1)
4.2. Matemaatilised avaldised (2)
4.3. Võrrand ja selle lahendamine (1)
4.4. Võrrand ja selle lahendamine (2)
4.5. Kuidas koostada võrrandit?
4.6. Mitmesuguseid ülesandeid

5. Naturaalarvude korrutamine ja jagamine

Järg
Peatükk
5.1. Naturaalarvude korrutamine. Korrutamise vahetuvusseadus
5.2. Korrutamise ühenduvus­seadus (1)
5.3. Korrutamise ühenduvusseadus (2)
5.4. Korrutamise jaotuvus­seadus (1)
5.5. Korrutamise jaotuvusseadus (2)
5.6. Sulgude avamine. Ühisteguri sulgude ette toomine
5.7. Nullidega lõppevate arvude korrutamine (1)
5.8. Nullidega lõppevate arvude korrutamine (2)
5.9. Valemi kasutamine (1)
5.10. Valemi kasutamine (2)
5.11. Naturaalarvude jagamine (1)
5.12. Naturaalarvude jagamine (2)
5.13. Naturaalarvude jagamine (3)
5.14. Jagatise põhiomadus (1)
5.15. Jagatise põhiomadus (2)
5.16. Jäägiga jagamine
5.17. Mitmesuguseid ülesandeid

6. Algarvud ja kordarvud

Järg
Peatükk
6.1. Algarvud ja kordarvud
6.2. Jaguvuse tunnused. Jaguvus 2, 5 ja 10-ga
6.3. Jaguvus 3 ja 9-ga
6.4. Kordarvu lahutamine algteguriteks
6.5. Arvude ühistegurid
6.6. Arvude ühiskordsed

7. Geomeetrilised kujundid

Järg
Peatükk
7.1. Punkt. Sirglõik. Lõikude võrdlemine
7.2. Lõikude liitmine. Murdjoon
7.3. Kiir. Sirge. Tasand
7.4. Arvkiir ja skaala (1)
7.5. Arvkiir ja skaala (2)
7.6. Arvandmete korrastamine (1)
7.7. Arvandmete korrastamine (2)
7.8. Diagramm (1)
7.9. Diagramm (2)
7.10. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
7.11. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
7.12. Nurk
7.13. Nurkade liigid
7.14. Nurgakraad. Nurga mõõtmine
7.15. Nurga joonestamine
7.16. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
7.17. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
7.18. Mitmesuguseid ülesandeid (3)

8. Geomeetrilised kujundid

Järg
Peatükk
8.1. Hulknurgad. Ristkülik. Ruut
8.2. Sirgete lõikumine. Paralleelsed ja ristuvad sirged
8.3. Kõrvunurgad
8.4. Tippnurgad
8.5. Ristuvate ja paralleelsete sirgete joonestamine
8.6. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
8.7. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
8.8. Mitmesuguseid ülesandeid (3)

9. Harilikud murrud

Järg
Peatükk
9.1. Harilikud murrud. Kordamine (1)
9.2. Harilikud murrud. Kordamine (2)
9.3. Harilikud murrud. Kordamine (3)
9.4. Murdude võrdlemine (1)
9.5. Murdude võrdlemine (2)
9.6. Ühenimeliste murdude liitmine ja lahutamine 
9.7. Lihtmurrud ja liigmurrud
9.8. Liigmurru täisosa ja murdosa
9.9. Mitmesuguseid ülesandeid

10. Kümnendmurrud

Järg
Peatükk
10.1. Murrud ja mõõt­ühikute kümnend­süsteem
10.2. Kümnend­murrud
10.3. Kümnend­murru koostis (1)
10.4. Kümnendmurru koostis (2)
10.5. Kümnend­murru kujutamine arvkiirel
10.6. Kümnend­murdude võrdlemine
10.7. Kümnend­murru ümardamine
10.8. Mitmesuguseid ülesandeid

11. Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine

Järg
Peatükk
11.1. Kümnend­murdude liitmine (1)
11.2. Kümnendmurdude liitmine (2)
11.3. Kümnend­­murdude lahutamine (1)
11.4. Kümnendmurdude lahutamine (2)
11.5. Mitmesuguseid ülesandeid

12. Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine

Järg
Peatükk
12.1. Kümnendmurru korrutamine ja jagamine järguühikuga 10, 100, 1000, . . . (1)
12.2. Kümnendmurru korrutamine ja jagamine järguühikuga 10, 100, 1000, ... (2)
12.3. Kümnendmurru korrutamine naturaalarvuga (1)
12.4. Kümnendmurru korrutamine naturaalarvuga (2)
12.5. Kümnend­murdude korrutamine (1)
12.6. Kümnendmurdude korrutamine (2)
12.7. Kümnendmurru korrutamine ja jagamine järguühikuga 0,1; 0,01; 0,001; . . .
12.8. Mitmesuguseid ülesandeid
12.9. Kümnendmurru jagamine naturaalarvuga
12.10. Aritmeetiline keskmine
12.11. Kümnendmurru jagamine kümnendmurruga (1)
12.12. Kümnendmurru jagamine kümnendmurruga (2)
12.13. Mõõtkava. Plaanimõõt
12.14. Taskuarvuti aitab arvutamisoskust kontrollida
12.15. Mitmesuguseid ülesandeid

13. Ruumilised kujundid

Järg
Peatükk
13.1. Risttahukas ja kuup. Risttahuka ja kuubi pindala
13.2. Risttahuka ja kuubi ruumala (1)
13.3. Risttahuka ja kuubi ruumala (2)
13.4. Risttahuka ja kuubi ruumala (3)

14. Ülesandeid kordamiseks

Järg
Peatükk
14.1. Naturaalarvud
14.2. Naturaalarvude liitmine ja lahutamine
14.3. Avaldis. Võrrand
14.4. Naturaalarvude korrutamine ja jagamine
14.5. Algarvud ja kordarvud
14.6. Geomeetrilised kujundid
14.7. Harilikud murrud
14.8. Kümnendmurrud
14.9. Kümnend­murdude liitmine ja lahutamine
14.10. Kümnend­murdude korrutamine ja jagamine
14.11. Ruumilised kujundid
14.12. Kontrolli ennast 1
14.13. Kontrolli ennast 2
14.14. Kontrolli ennast 3
14.15. Kontrolli ennast 4
14.16. Algarvude tabel

15. Lisad

Järg
Peatükk
15.1. Mõisted
15.2. Sõnaseletused
15.3. Impressum
või loo konto
Palun oota