Õppekomplekt (Matemaatika 5. kl)

1. Kuidas eõpikut kasutada?

Järg
Peatükk
1.1. Kuidas seda õpikut kasutada?

2. Naturaalarvud

Järg
Peatükk
2.1. Kordamine. Naturaalarvud
2.2. Naturaalarvude klassid
Tasuta tutvumiseks!
2.3. Naturaalarvude esitamise viisid
2.4. Naturaalarvude võrdlemine
2.5. Naturaalarvude ümardamine
2.6. Mitmesuguseid ülesandeid

3. Naturaalarvude liitmine ja lahutamine. Avaldis ja võrrand

Järg
Peatükk
3.1. Naturaalarvude liitmine. Liitmisseadused
3.2. Kirjalik liitmine
3.3. Rohkem kui kahe arvu liitmine
3.4. Naturaalarvude lahutamine
3.5. Lahutamise omadused (1)
3.6. Lahutamise omadused (2)
3.7. Kirjalik lahutamine (1)
3.8. Kirjalik lahutamine (2)
3.9. Kuidas lahendada tekstülesannet?
3.10. Mitmesuguseid ülesandeid
3.11. Matemaatilised avaldised (1)
3.12. Matemaatilised avaldised (2)
3.13. Võrrand ja selle lahendamine (1)
3.14. Võrrand ja selle lahendamine (2)
3.15. Kuidas koostada võrrandit?
3.16. Mitmesuguseid ülesandeid

4. Naturaalarvude korrutamine ja jagamine

Järg
Peatükk
4.1. Naturaalarvude korrutamine. Korrutamise vahetuvusseadus
4.2. Korrutamise ühenduvus­seadus (1)
4.3. Korrutamise ühenduvusseadus (2)
4.4. Korrutamise jaotuvus­seadus (1)
4.5. Korrutamise jaotuvusseadus (2)
4.6. Sulgude avamine. Ühisteguri sulgude ette toomine
4.7. Nullidega lõppevate arvude korrutamine (1)
4.8. Nullidega lõppevate arvude korrutamine (2)
4.9. Valemi kasutamine (1)
4.10. Valemi kasutamine (2)
4.11. Naturaalarvude jagamine (1)
4.12. Naturaalarvude jagamine (2)
4.13. Naturaalarvude jagamine (3)
4.14. Jagatise põhiomadus (1)
4.15. Jagatise põhiomadus (2)
4.16. Jäägiga jagamine
4.17. Mitmesuguseid ülesandeid

5. Algarvud ja kordarvud

Järg
Peatükk
5.1. Algarvud ja kordarvud
5.2. Jaguvuse tunnused. Jaguvus 2, 5 ja 10-ga
5.3. Jaguvus 3 ja 9-ga
5.4. Kordarvu lahutamine algteguriteks
5.5. Arvude ühistegurid
5.6. Arvude ühiskordsed

6. Geomeetrilised kujundid

Järg
Peatükk
6.1. Punkt. Sirglõik. Lõikude võrdlemine ja liitmine (1)
6.2. Lõikude võrdlemine ja liitmine (2) 
6.3. Kiir. Sirge. Tasand
6.4. Arvkiir
6.5. Mõõteskaalad
6.6. Arvandmete korrastamine (1)
6.7. Arvandmete korrastamine (2)
6.8. Diagramm (1)
6.9. Diagramm (2)
6.10. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
6.11. Mitmesuguseid ülesandeid (2)

7. Nurgad. Sirgete vastastikune asend

Järg
Peatükk
7.1. Nurk
7.2. Nurkade liigid
7.3. Nurgakraad. Nurga mõõtmine
7.4. Nurga joonestamine
7.5. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
7.6. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
7.7. Mitmesuguseid ülesandeid (3)
7.8. Hulknurgad. Ristkülik. Ruut
7.9. Sirgete lõikumine. Paralleelsed ja ristuvad sirged
7.10. Kõrvunurgad
7.11. Tippnurgad
7.12. Ristuvate ja paralleelsete sirgete joonestamine
7.13. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
7.14. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
7.15. Mitmesuguseid ülesandeid (3)

8. Harilikud murrud

Järg
Peatükk
8.1. Harilikud murrud. Kordamine (1)
8.2. Harilikud murrud. Kordamine (2)
8.3. Harilikud murrud. Kordamine (3)
8.4. Murdude võrdlemine (1)
8.5. Murdude võrdlemine (2)
8.6. Ühenimeliste murdude liitmine ja lahutamine 
8.7. Lihtmurrud ja liigmurrud
8.8. Liigmurru täisosa ja murdosa
8.9. Mitmesuguseid ülesandeid

9. Kümnendmurrud

Järg
Peatükk
9.1. Murrud ja mõõt­ühikute kümnend­süsteem
9.2. Kümnend­murrud
9.3. Kümnend­murru koostis (1)
9.4. Kümnendmurru koostis (2)
9.5. Kümnend­murru kujutamine arvkiirel
9.6. Kümnend­murdude võrdlemine
9.7. Kümnend­murru ümardamine
9.8. Mitmesuguseid ülesandeid

10. Tehted kümnendmurdudega

Järg
Peatükk
10.1. Kümnend­murdude liitmine (1)
10.2. Kümnendmurdude liitmine (2)
10.3. Kümnend­­murdude lahutamine (1)
10.4. Kümnendmurdude lahutamine (2)
10.5. Mitmesuguseid ülesandeid
10.6. Kümnendmurru korrutamine ja jagamine järguühikuga 10, 100, 1000, . . . (1)
10.7. Kümnendmurru korrutamine ja jagamine järguühikuga 10, 100, 1000, ... (2)
10.8. Kümnendmurru korrutamine naturaalarvuga (1)
10.9. Kümnendmurru korrutamine naturaalarvuga (2)
10.10. Kümnend­murdude korrutamine (1)
10.11. Kümnendmurdude korrutamine (2)
10.12. Kümnendmurru korrutamine ja jagamine järguühikuga 0,1; 0,01; 0,001; . . .
10.13. Mitmesuguseid ülesandeid
10.14. Kümnendmurru jagamine naturaalarvuga
10.15. Aritmeetiline keskmine
10.16. Kümnendmurru jagamine kümnendmurruga (1)
10.17. Kümnendmurru jagamine kümnendmurruga (2)
10.18. Mõõtkava. Plaanimõõt
10.19. Taskuarvuti aitab arvutamisoskust kontrollida
10.20. Mitmesuguseid ülesandeid

11. Ruumilised kujundid

Järg
Peatükk
11.1. Risttahukas ja kuup. Risttahuka ja kuubi pindala
11.2. Risttahuka ja kuubi ruumala (1)
11.3. Risttahuka ja kuubi ruumala (2)
11.4. Risttahuka ja kuubi ruumala (3)

12. Ülesandeid kordamiseks

Järg
Peatükk
12.1. Kordamine. Naturaalarvud
12.2. Kordamine. Naturaalarvude liitmine ja lahutamine
12.3. Kordamine. Avaldis, võrrand
12.4. Kordamine. Naturaalarvude korrutamine ja jagamine
12.5. Kordamine. Algarvud ja kordarvud
12.6. Kordamine. Geomeetrilised kujundid
12.7. Kordamine. Harilikud murrud
12.8. Kordamine. Kümnendmurrud
12.9. Kordamine. Kümnend­murdude liitmine ja lahutamine
12.10. Kordamine. Kümnend­murdude korrutamine ja jagamine
12.11. Kordamine. Ruumilised kujundid
12.12. Kontrolli ennast 1
12.13. Kontrolli ennast 2
12.14. Kontrolli ennast 3
12.15. Kontrolli ennast 4
12.16. Algarvude tabel

13. Lisad

Järg
Peatükk
13.1. Mõisted
13.2. Sõnaseletused
13.3. Impressum
Palun oota