Õppekomplekt

Matemaatika 5. klassile

Autorid
Kalju Kaasik, Malle Saks
Ülesannetekogu autorid
Malle Saks
Väljaandja
Avita

1. Kuidas eõpikut kasutada?

Järg
Peatükk
1.1. Kuidas seda õpikut kasutada?

2. Naturaalarvud

Järg
Peatükk
2.1. Kordamine. Naturaalarvude klassid
Tasuta tutvumiseks!
2.2. Naturaalarvude võrdlemine
2.3. Naturaalarvude ümardamine
2.4. Mitmesuguseid ülesandeid

3. Naturaalarvude liitmine ja lahutamine. Avaldis ja võrrand

Järg
Peatükk
3.1. Naturaalarvude liitmine. Liitmisseadused
3.2. Kirjalik liitmine
3.3. Rohkem kui kahe arvu liitmine
3.4. Naturaalarvude lahutamine
3.5. Lahutamise omadused (1)
3.6. Lahutamise omadused (2)
3.7. Kirjalik lahutamine (1)
3.8. Kirjalik lahutamine (2)
3.9. Kuidas lahendada tekstülesannet?
3.10. Mitmesuguseid ülesandeid
3.11. Matemaatilised avaldised (1)
3.12. Matemaatilised avaldised (2)
3.13. Võrrand ja selle lahendamine (1)
3.14. Võrrand ja selle lahendamine (2)
3.15. Kuidas koostada võrrandit?
3.16. Mitmesuguseid ülesandeid

4. Naturaalarvude korrutamine ja jagamine

Järg
Peatükk
4.1. Naturaalarvude korrutamine. Korrutamise vahetuvusseadus
4.2. Korrutamise ühenduvus­seadus (1)
4.3. Korrutamise ühenduvusseadus (2)
4.4. Korrutamise jaotuvus­seadus (1)
4.5. Korrutamise jaotuvusseadus (2)
4.6. Sulgude avamine. Ühisteguri sulgude ette toomine
4.7. Nullidega lõppevate arvude korrutamine (1)
4.8. Nullidega lõppevate arvude korrutamine (2)
4.9. Valemi kasutamine (1)
4.10. Valemi kasutamine (2)
4.11. Naturaalarvude jagamine (1)
4.12. Naturaalarvude jagamine (2)
4.13. Naturaalarvude jagamine (3)
4.14. Jagatise põhiomadus (1)
4.15. Jagatise põhiomadus (2)
4.16. Jäägiga jagamine
4.17. Mitmesuguseid ülesandeid

5. Algarvud ja kordarvud

Järg
Peatükk
5.1. Algarvud ja kordarvud
5.2. Jaguvuse tunnused. Jaguvus 2, 5 ja 10-ga
5.3. Jaguvus 3 ja 9-ga
5.4. Kordarvu lahutamine algteguriteks
5.5. Arvude ühistegurid
5.6. Arvude ühiskordsed

6. Geomeetrilised kujundid

Järg
Peatükk
6.1. Punkt. Sirglõik. Lõikude võrdlemine
6.2. Lõikude liitmine. Murdjoon
6.3. Kiir. Sirge. Tasand
6.4. Arvkiir ja skaala (1)
6.5. Arvkiir ja skaala (2)
6.6. Arvandmete korrastamine (1)
6.7. Arvandmete korrastamine (2)
6.8. Diagramm (1)
6.9. Diagramm (2)
6.10. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
6.11. Mitmesuguseid ülesandeid (2)

7. Nurgad. Sirgete vastastikune asend

Järg
Peatükk
7.1. Nurk
7.2. Nurkade liigid
7.3. Nurgakraad. Nurga mõõtmine
7.4. Nurga joonestamine
7.5. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
7.6. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
7.7. Mitmesuguseid ülesandeid (3)
7.8. Hulknurgad. Ristkülik. Ruut
7.9. Sirgete lõikumine. Paralleelsed ja ristuvad sirged
7.10. Kõrvunurgad
7.11. Tippnurgad
7.12. Ristuvate ja paralleelsete sirgete joonestamine
7.13. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
7.14. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
7.15. Mitmesuguseid ülesandeid (3)

8. Harilikud murrud ja kümnendmurrud

Järg
Peatükk
8.1. Harilikud murrud. Kordamine (1)
8.2. Harilikud murrud. Kordamine (2)
8.3. Harilikud murrud. Kordamine (3)
8.4. Murdude võrdlemine (1)
8.5. Murdude võrdlemine (2)
8.6. Ühenimeliste murdude liitmine ja lahutamine 
8.7. Lihtmurrud ja liigmurrud
8.8. Liigmurru täisosa ja murdosa
8.9. Mitmesuguseid ülesandeid
8.10. Murrud ja mõõt­ühikute kümnend­süsteem
8.11. Kümnend­murrud
8.12. Kümnend­murru koostis (1)
8.13. Kümnendmurru koostis (2)
8.14. Kümnend­murru kujutamine arvkiirel
8.15. Kümnend­murdude võrdlemine
8.16. Kümnend­murru ümardamine
8.17. Mitmesuguseid ülesandeid

9. Tehted kümnendmurdudega

Järg
Peatükk
9.1. Kümnend­murdude liitmine (1)
9.2. Kümnendmurdude liitmine (2)
9.3. Kümnend­­murdude lahutamine (1)
9.4. Kümnendmurdude lahutamine (2)
9.5. Mitmesuguseid ülesandeid
9.6. Kümnendmurru korrutamine ja jagamine järguühikuga 10, 100, 1000, . . . (1)
9.7. Kümnendmurru korrutamine ja jagamine järguühikuga 10, 100, 1000, ... (2)
9.8. Kümnendmurru korrutamine naturaalarvuga (1)
9.9. Kümnendmurru korrutamine naturaalarvuga (2)
9.10. Kümnend­murdude korrutamine (1)
9.11. Kümnendmurdude korrutamine (2)
9.12. Kümnendmurru korrutamine ja jagamine järguühikuga 0,1; 0,01; 0,001; . . .
9.13. Mitmesuguseid ülesandeid
9.14. Kümnendmurru jagamine naturaalarvuga
9.15. Aritmeetiline keskmine
9.16. Kümnendmurru jagamine kümnendmurruga (1)
9.17. Kümnendmurru jagamine kümnendmurruga (2)
9.18. Mõõtkava. Plaanimõõt
9.19. Taskuarvuti aitab arvutamisoskust kontrollida
9.20. Mitmesuguseid ülesandeid

10. Ruumilised kujundid

Järg
Peatükk
10.1. Risttahukas ja kuup. Risttahuka ja kuubi pindala
10.2. Risttahuka ja kuubi ruumala (1)
10.3. Risttahuka ja kuubi ruumala (2)
10.4. Risttahuka ja kuubi ruumala (3)

11. Ülesandeid kordamiseks

Järg
Peatükk
11.1. Kordamine. Naturaalarvud
11.2. Kordamine. Naturaalarvude liitmine ja lahutamine
11.3. Kordamine. Avaldis, võrrand
11.4. Kordamine. Naturaalarvude korrutamine ja jagamine
11.5. Kordamine. Algarvud ja kordarvud
11.6. Kordamine. Geomeetrilised kujundid
11.7. Kordamine. Harilikud murrud
11.8. Kordamine. Kümnendmurrud
11.9. Kordamine. Kümnend­murdude liitmine ja lahutamine
11.10. Kordamine. Kümnend­murdude korrutamine ja jagamine
11.11. Kordamine. Ruumilised kujundid
11.12. Kontrolli ennast 1
11.13. Kontrolli ennast 2
11.14. Kontrolli ennast 3
11.15. Kontrolli ennast 4
11.16. Algarvude tabel

12. Lisad

Järg
Peatükk
12.1. Mõisted
12.2. Sõnaseletused
12.3. Impressum
Palun oota