Peatükk 1.1 (Eesti keel teise keelena 3. kl)

Sissejuhatus

E-õpik ja ülesannete kogu on terviklik materjal eesti keele kui teise keele õppimiseks. Õpiku sõnavara vastab keeletasemetele A1 ja A2.

Õpikus on kaheksa teemat. Teema keskmes on tekst, mida laiendatakse pildi ja ülesannetega. Teksti jutustavat osa laiendab sageli dialoog. Need osad on omavahel tihedalt seotud ning neid võiks käsitleda koos. Tekstile järgnevad harjutus või küsimused, laul/luuletus/mäng, tegusõna pööramine.

Seejärel tõuseb keskpunkti grammatika või muu keeleteema. Siinsed ülesanded on seotud eelneva tekstiga või puudutavad sama temaatikat. Seega on soovitatav harjutuste kõrval meelde tuletada eelmises tunnis läbitud teksti, pilti, temaatikat, luuletust vms. Iga teema juures on rubriik „Pööra tähelepanu!”, mis toob esile olulised sõnad. Sellesse rubriiki tuleb suhtuda paindlikult ja töötada sõnavaraga vastavalt õpilaste tasemele. Iga peatüki eelviimane teema tutvustab üht eesti kirjanikku: mõne lausega räägitakse konkreetsest inimesest, keskendutakse aga kirjaniku loomingule. Iga kirjaniku puhul on välja toodud üks raamatukatkend või mõni luuletus, mida koos lugeda ja analüüsida.

Õpiku dialooge, paaris- ja rühmatöid on peaaegu alati võimalik kohandada ja/või laiendada vastavalt õpilaste oskustele.

Kõiki lugusid, dialooge, luuletusi ja laule on võimalik ka kuulata. Lühilingid mõne laulu või mängu juures juhatavad, kust saab laulu kuulata internetis.

E-ülesannete kogu on tihedalt seotud töövihikuga paberkandjal, kuid ei dubleeri seda täielikult. Kuna algklassides on käeline tegevus väga tähtis, siis suunavad ka paljud ​e-ülesanded last paberile joonistama või kirjutama. 

Ülesannetekogus on harjutused, milles peab keskenduma teema ja teksti analüüsimisele, kuulamise järgi kirjutamisele, teksti mõistmisele, tegusõna pööramisele ja paljule muule.

Ülesannetekogust saab õpetaja oma äranägemise järgi valida, milliseid ülesandeid ta õpilastel teha palub.

Õpikus ja ülesannetekogus leiab jõukohaseid tekste ja ülesandeid erineva taseme ja oskustega õpilastele.

Palun oota