Peatükk 1.1 (Meie riik ja ettevõtlus - õp.)

Eessõna

Sihtasutus Junior Achievement Eesti (JA Eesti) loodi Eestis 1992. aastal ning pakub majandus- ja ettevõtlushariduse alaseid programme üldhariduskoolide kõikidele kooliastmetele. Programme läbib ühtne põhimõte: „Õpime tegevuse kaudu!“

JA Eesti programmid järgivad põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava, ning ettevõtlusõppe edendamise kava „Olen ettevõtlik!“.

7 sammu

Algkooli programm „7 sammu“ 1.–6. klassi õpilastele koosneb seitsmest osast:

  1. Meie ise tutvustab üksikisiku majandamist ja toimetulekut,
  2. Meie perekond arutleb pere toimetuleku ja perekonna rolli üle kogukonna majanduselus,
  3. Meie kodukoht uurib kohaliku kogukonna võimalusi ja kohustusi ning
  4. Meie vald / linn arutleb kohaliku majanduse, ettevõtete ja karjäärivõimaluste üle.
  5. Meie maakond hindab kohaliku maakonna ressursse,
  6. Meie riik ja ettevõtlus annab ülevaate ettevõtlusest ja võimaldab õpilastele praktilist ettevõtluskogemust mini-minifirmas.
  7. Meie maailm käsitleb maailma ressursse, majandussüsteeme, valuutasid ning rahvusvahelist kaubandust.

Programm on lõimitud erinevate õppeainetega ja IKT rakendamisega. Arvutipõhine õppemäng „Ametiguru“ tutvustab erinevaid ameteid. Tegevused aitavad mõista seoseid koolis õpitava ning igapäevase majanduselu vahel, hariduse ja ametikoha vahel.

Joonis 1. Algklassiprogramm „7 SAMMU“

Kõigi JA Eesti programmidega saab tutvuda JA Eesti kodulehel. Igale JA programmi läbinud õpilasele väljastatakse tunnistus.

Käesolev õpetaja käsiraamat programmi „7 sammu“ teema Meie riik ja ettevõtlus õpetamiseks annab juhiseid tegevusõppeks ja õppe korraldamiseks mini-minifirma tegevuse kaudu. Teemakäsitlus on suunatud RÕK põhikooli II astme õpitulemuste ja õpipädevuste saavutamisele ja võimaldab õpetajal valida põhi- ja lisategevusi tundideks. Õppes on oluline teha koostööd ettevõtjatega, kutsuda tundi ärimentoreid või viia läbi õppekäike ettevõtetesse.

Edu ja uuendusmeelsust noorte ettevõtjate kujundamisel!

Teie JA Eesti

Palun oota