Peatükk 1.1 (Õpiettevõte kutseõppes)

Junior Achievement Eesti

Junior Achievementi (JA) ettevõtlusõppe programmide põhimõte on „Õppimine tegevuse kaudu!“. Euroopas ja Eestis väga levinud õpilasfirma programm toimib selle põhimõtte alusel. Õpilasfirmasid luuakse Eestis alates 1992. aastast ja viimastel aastatel on selle programmi populaarsus üha kasvanud nii üldhariduskoolides kui ka kutseõppeasutustes.

Sissejuhatus

Õpilasfirma programm võimaldab praktilise tegevuse kaudu omandada teadmisi ja oskusi äritegevusest, ettevõtte loomisest, edukast toimimisest kuni lõpetamiseni. Lisaks omandatakse väärtuslikke suhtlemise, meeskonnatöö, otsustamise ja juhtimise kogemusi. Õpilasfirma kui õppeprogrammi põhimõtted on reguleeritud ja selle sihtrühm on noored kooliõpilased.

Seoses elukestva õppe vajadusega jõuab kutseõppeasutuste tasemeõppesse järjest rohkem täiskasvanud õppijaid, kellel on samuti huvi läbida ettevõtlusõpe praktilisemas vormis, kuid õiguslik raamistik sellele sihtgrupile on seni puudunud. JA Eesti õpiettevõtte (ÕE) programm ühendab õpilasfirma programmi positiivsed kogemused täiskasvanud õppijate vajadustega ettevõtlusõppeks.

Õpiettevõtte programm on mõeldud kutsehariduse tasemeõppes täiskasvanud õppijatele ning sellega kaasneb koolides majandus- ja ettevõtlusalane teoreetiline ettevalmistus. Koolid võimaldavad õpiettevõttel tegutseda õppekava integreeritud osana, tagades vajalikud ruumid ja juhendajad.

Käesolev juhend toetab täiskasvanute õpiettevõtte kavandamist, käivitamist, tegutsemist ja lõpetamist kutseõppe tasemeõppes ühe õppeaasta jooksul. Vastavalt õpitavale erialale ja tasemele on võimalus kasutada ka Edu ja Tegu programmis loodud ettevõtlusõppe mooduleid, mis on kättesaadavad SA Innove veebilehel .

Õpiettevõttes tegutsemine pakub täiskasvanule võimaluse omandada ettevõtlusteadmisi praktiliselt, arvestades soovituslikku õppemahtu vähemalt 6 EKAP. Just sellest tulenevalt on programmil oma reeglid ja piirangud: kindel algus ja lõpp, kestus maksimaalselt üks õppeaasta, liikmed on õppija staatuses ning kogu tegevus toimub selleks ettevalmistuse läbinud juhendaja nõustamisel.

Õpiettevõte registreeritakse JA Eesti õpiettevõtete registris. Õpiettevõte tegutseb osaühingu põhimõttel, otsustades oma algkapitali suuruse ja osade jaotuse üle. Õpiettevõtte kasum jaotatakse osanike vahel vastavalt investeeringu suurusele. Ettevõttele on kehtestatud käibepiirangud, sest põhirõhk ei ole niivõrd äritegevusel, kuivõrd õppimisel, kuidas ettevõte tegutseb.

See tööjuhend on koostatud programmis osalevale õppijale õpiettevõtte loomise, tegevuse, majandusarvestuse, lõpetamise ja aruandluse teadmiste omandamise toetamiseks. Juhendi lisadena on näidisdokumendid, mida saab kasutada õpiettevõtte asutamises ja töös.

Õpiettevõtte programm võimaldab kogeda ettevõtlust minimaalse riskiga reaalses ettevõtluskeskkonnas ja saada väärtuslik kogemus edasiseks tegevuseks iseseisva ettevõtjana või ettevõtliku, loova ja algatusvõimelise töötajana mõnes ettevõttes.

Õpiettevõtte majandustegevuses järgitakse EV äriseadustikku ja seltsingutele kehtivaid maksuseadusi ning JA Eesti programmi nõudeid.

Õpiettevõtte tegutsemise põhimõtted

Õpiettevõtte programm on suunatud eelkõige kaasaja majanduses osalemiseks vajalike teadmiste, oskuste ja hoiakute omandamisele, potentsiaalsetele tarbijatele vajalike uuenduslike toodete ja teenuste väljamõtlemisele, turundus- ja müügitegevuste kujundamisele, koostööoskuste arendamisele ning ettevõtlusprotsessis kogemuste omandamisele. Õpiettevõtte peamine eesmärk ei ole suure kasumi saamine, kuid tulude-kulude tasakaal on üks õpiettevõtte tulemuslikkuse näitajaid ning õppijad peavad siiski mõistma kasumi rolli ettevõtluses. Õpiettevõttel on iseseisev raamatupidamine.

Õpiettevõtte tegevuses lähtutakse sellest, et

 • igaüks suudab, soovib ja saab omalt poolt pakkuda midagi ühiseks ettevõtmiseks,
 • osalejatele tutvustakse tegevuse alguses õpiettevõtte põhimõtteid,
 • osalejatele võimaldatakse mitmesugust tuge väljatöötatud programmi, ettevalmistuse saanud juhendajate, turvalisust tagavate reeglite ning tegevust kergendavate juhendite näol,
 • õppimine tegevuse kaudu tähendab nii tegutsemist kui ka reflektsiooni ja analüüsi.

Õpiettevõte on ühiste eesmärkidega meeskond, kus igal liikmel on oma roll ja kõik liikmed teevad koostööd. Õpiettevõtte liikmed suhtlevad klientide ja teiste ettevõtetega, et oma eesmärke saavutada. Liikmete vastutusvaldkonnad ja töökorraldus lepitakse kokku ja pannakse kirja. Õpiettevõte peab raamatupidamist ja hoiab selle korras kogu tegevuse jooksul.

Mida õpiettevõttes tehakse?

 • Mõeldakse välja äriidee
 • Hinnatakse, kas ideed on võimalik ellu viia
 • Koostatakse äriplaan või ärimudel
 • Otsustatakse, milliseid töid on vaja õpiettevõttes teha ja kes neid teeb
 • Otsustatakse algkapitali suurus ja jaotus
 • Registreeritakse õpiettevõte JA Eesti registris
 • Toodetakse ja müüakse tooteid või osutatakse teenust
 • Lõpetakse ettevõte ja esitatakse aruanne JA Eestile

Juhendajad ja mentorid

Õpiettevõtte juhendaja on läbinud JA Eesti juhendajaid ettevalmistava koolituse ning saanud JA Eestilt loa tegutseda. Juhendaja vastutab õpiettevõtte tegevuse eest ja toetab ÕE kõigi liikmete õppimist ja programmis osalemist. Ühel õpiettevõttel võib olla ka mitu juhendajat, näiteks eraldi ettevõtlus-, eriala- ja raamatupidamisjuhendaja.

Õpiettevõtte juhendamisse on soovitav kaasata ka mentor, kes on üldjuhul vabatahtlik väljastpoolt kooli. Mentor on isik, kes soovib õpiettevõttega jagada oma ettevõtluskogemusi, anda ideid, soovitusi ja vastata õppijate küsimustele.

Kuidas mentoreid leida?

 • Mõelge hoolikalt läbi oma tutvusringkond, nende hulgas võib olla nõustamisest huvitatud spetsialiste.
 • Võtke kontakti kohalike ettevõtjatega, kelles äratada huvi nõustamise vastu.
 • Võtke kontakti maakondlike arenduskeskustega, nemad teavad mentorit soovitada.

Mentori ja õpiettevõtte vahel on soovitav sõlmida partnerlusleping, et kokku leppida koostöö osas. Tähtis on mentori ja osalejate vastastikune tundmaõppimine. Mentor ei vastuta õpiettevõtte tegevuse eest, kuid ta peab nende tegevusest hoolima, neid kuulama ja toetama.

Palun oota