Peatükk 4.5 (Koduõpe põhikoolile)

9. klass. Geograafia

Distantsõpe geograafias näidispeatüki alusel

Näidispeatükk 8.3. Toiduainetööstus  asub Avita 9. klassi õppekomplektis „Euroopa loodus- ja ühiskonnageograafia“.

Iseseisev tunnitöö Opiqus

Kõige tavalisem viis Opiqu kaudu õppetööd korraldada, on anda õpilasele läbitöötamiseks mingi osa õppematerjali ja saata talle mõned ülesanded. Vaatame, kuidas seda teha.

Mine õppekomplekti sisukorda ja veendu, et tööjärg on märgitud õige peatüki külge.

Õppejärje määramine

​Edasi käivita sisukorras töö koostamise moodul.

Töö koosatamise mooduli nupp sisukorra ülaosas (roheline)

Moodulis määra õpilasele tunnitöö.

  • Töötada läbi peatükk 8.3. „Toiduainetööstus“
  • Ül „Toiduainetööstuse seotus ülejäänud majandusega“
  • Ül „Eesti toiduainetööstuse areng“
  • Ül „Riigid ja nende tuntud toiduained“

Hea oleks lisada kommentaarina ka aeg, mis võiks tunnitöö eri osadele kuluda. Antud juhul võiks see olla 20 min peatüki läbitöötamiseks ja 25 min kolme ülesande lahendamiseks. Nii saab õpilane tajuda ajaraami, milles tööd tehes püsida.

Kuna töö asendab tunniplaanijärgset õppetundi, siis on mõistlik panna töö esitamise tähtajaks sama päev. Nii tuleb õpilasel esitada töö selle päeva jooksul.

Vaikimisi on töö saajateks märgitud kõik päeviku õpilased, kuid soovi korral saab saajaid ühe kaupa valida või valikust välja jätta.

Saada töö õpilastele. Edastatud töö ilmub õpilase e-päevikusse nii Studiumi kui ka E-kooli keskkonnas.

Tähtis on, et läbitöötamiseks antav materjal ei oleks liiga mahukas. Kindlasti pole otstarbekas alati kogu peatükki korraga anda. Käesolev peatükk oli lühike ja selle läbitöötamine peaks olema õpilasele ühe õpetunni jooksul jõukohane.

Töö koostamise moodul

Ideid geograafia distantsõppe mitmekesistamiseks

Ülaltoodu kirjeldas standardset võimalust Opiqus iseseisvaid tunnitöid korraldada. Mingi osa teemadest on mõistlik just sellise iseseisva tööna õpilastel läbida.

Samas tasub meeles pidada, et sedalaadi õppematerjaliga tööd on õpilastel kodus palju, sest nende tähelepanu nõuavad ka teised aineõpetajad. Seega tuleks pakkuda oludele vastavalt ka mõningast vaheldust. All on toodud paar ideed, kuidas võiks 9. klassi geograafiakursuse kevadsemestri teemasid läbides kasutada alternatiivseid viise.

1. Toidulaua geograafia jälgimine

Kodus olles on õpilastel võimalik jooksvalt tutvuda oma toidulaua geograafiaga. Seda saab teha päeviku vormis, nt panna kirja kõik toiduained, mida õpilane ühe või mõne päeva jooksul sööb. Päevikus võiks ära märkida toiduainetööstuse haru, mis on selle toiduaine tootnud, ja riigi, kus on see toodetud (kui see on tuvastatav). Sedalaadi ülesanne on olmeline, seostub otseselt käesoleva peatüki teemaga ja võimaldab õpilaselt tegeleda teemaga arvutist eemal olles.

Kodune toidukraam

2. Teadussaadete vaatamine

Üks võimalus tavaliste õppimises vaheldust pakkuda on paluda õpilastel vaadata mõnd teemaga seonduvat saadet Eesti Rahvusringhäälingu teadussaadete varamust (Uudishimu tippkeskus, Osoon). Saate põhjal saab õpilasele koostada konkreetsed küsimused ja saata need vastamiseks Opiqu töö koostamise mooduli kaudu.

Osooni saatejuhid Sander Loite ja Kristo Elias

3. Õpiteema koroonaviiruse põhjustatud eriolukorra kontekstis

Kursuse teemasid võib seostada koroonaviiruse pandeemiaga. Selline lähenemine aitab õpilasel hästi mõista majandusharude­vahelisi seoseid ja mõjuahelaid. Kuna riigis kehtestatud eriolukord on ka nende endi elu oluliselt mõjutanud, siis aitab selline probleemipüstitus õpilasel teemasse ka kergemalt süveneda. Näiteks toiduainetööstuse puhul saab suunata õpilasi arutlema järgmiste küsimuste üle.

  • Kuidas mõjutab eriolukord toiduainetööstuse ettevõtete igapäevast tööd (transport, töökorraldus, ettevaatusabinõud)?
  • Milliseid toiduaineid ostetakse riigis kehtestatud eriolukorra ajal rohkem kui tavaliselt? Milliseid toiduaineid ostetakse vähem kui tavaliselt? Miks? Milliseid toiduained varus teie pere?
  • Kuidas võib eriolukord mõjutada toiduainete eksporti ja importi (importkaupade kättesaadavus)?

Siinkohal on hea võimalus vormistada ülesanne nii, et õpilane peaks neid küsimusi arutama oma vanematega. Nii saab õpilane kogeda õppetöö raames vahetut suhtlust, mida koduõppe perioodil napib. Sellist ülesannet võib lasta teha ka grupitööna väikestes gruppides (3 õpilast), kui see on tehniliselt võimalik.

Koroonaviiruse tõttu kehtestatud riikliku eriolukorra meetmed
Lisaks ülaltoodule on eriolukorra ajal üldine soovitus käia jätkuvalt värskes õhus, kuid sealjuures vältida lähedasi kokkupuuteid teiste inimestega ja pesta käsi tavapärasest sagemini​

Kuidas alternatiivseid töid ja ülesandeid õpilastele Opiqus edastada?

Ülaltoodud ülesanded on oma tüübilt sellised, et neid saab kohandada ka teistele 9. klassi geograafia teemadele kevadsemestril (põllumajandus, toiduainetööstus, teenindus, haridus transport, turism). Kindlasti on selleks tarbeks ka õpetaja enda varasalves mõned ülesanded.

Kõiki sedalaadi ülesandeid saab saata õpilastele Opiqu kaudu. Selleks tuleb vastava peatüki ülesannete kogu allosast luua oma ülesanne. Ülesande loomise moodulisse saab lisada töökäsu ja ülesande külge saab lisada ka oma materjale (tekstifailid, andmetabelid, pildid, esitlused). Loodud ülesande saatmine õpilastele toimub samamoodi, nagu on eespool kirjeldatud.

Oma ülesannet saab luua peatüki ülesannete kogu alaosast
Ülesande loomine
Palun oota