Peatükk 1.1 (Globaliseeruv maailm gümn)

Kursuse tutvustus

Gümnaasiumi valikkursusele loodud õppematerjal „Globaliseeruv maailm” kätkeb üleilmastumise mitut tahku ning toetab õpetajat õpitegevuse planeerimisel ja õpetamisel. Selle teemad on seotud geograafia ja teiste sotsiaalainete valdkondadega. Kursus koosneb neljast (A,B,C,D) teemaplokist ja 25 alateemast.

Õppematerjali on koostanud MTÜ Mondo maailmahariduskeskus koostöös geograafia ja ühiskonnaõpetuse õpetajate ning teiste ainespetsialistidega. Eesmärk oli luua materjal, mis annab taustainfo mitmesuguste maailma nähtuste ja võtmeküsimuste kohta, aitab mõista meie seotust muu maailmaga ning toetab lahenduste otsimist tänapäeva probleemidele. Kursus täidab maailmahariduse eesmärke ja suunab noori kujunema vastutustundlikeks maailmakodanikeks.

Materjali koostamisel on arvesse võetud järgmisi põhimõtteid:

a. õppija osaleb õppimises aktiivselt, kasutab materjali teadlikult ja loovalt ning kujundab oma õpistrateegiad;

b. õppematerjal vastab riiklikule õppekavale;

c. kasutatakse mitmesuguseid aktiivõppevorme;

d. õpetaja roll teiseneb teadmiste vahendajast õpilase koostööpartneriks ja nõustajaks;

e. õppematerjal on avatud, selle kohandamine ja täiendamine lähtub õppija eesmärkidest ning vajadustest.

Õpieesmärkideks on mitmesuguste teemade, meetodite ja tegevuste kaudu kujundada õppijate üldpädevusi, sh asjatundlikkust, mis on seotud nii ühiskonna mõistmise ja enesemääratlemisega kui ka õppimise, infootsimise, suhtlemise, matemaatika ja ettevõtlusega. Lisaks on taotletud, et õpilane huvitub maailma eri regioonide probleemidest ning oskab neid analüüsida, lähtudes arengut mõjutavatest teguritest. Õppematerjal hõlmab õpilaste väärtuste arendamist, väärtushinnangute ning -hoiakute kujundamist.

Kursuse õpetamisel on kindlasti abiks ideed ja kogemused nii oma koolist kui ka väljastpoolt. Koostööd võiks teha teiste oma kooli õpetajatega. Eriti kasulik on lõiming sotsiaalainete ja geograafiaga. Samuti tuleb kasuks koostöö keeleõpetajatega, sest hulk internetimaterjale on saadaval ainult inglise keeles. Mõistete defineerimise ja lugemisoskuse arendamiseks ning eri žanrist tekstide loomisel saab tuge eesti keele õpetajalt. 

Õpilaste kursuse läbimist võib hinnata erinevatel viisidel, mida on omavahel võimalik kombineerida:

a. õpipäeviku esitlus;

b. ühe teema esitlus (rühmas või üksinda);

c. plakatikampaania (rühmas või üksinda);

d. sotsiaalreklaami tegemine (rühmas või üksinda);

e. essee kursuse lõpus;

f. õpilase osalemine ja aktiivsus tunnis;

g. õpilase osalemine ja aktiivsus tunnivälistes ettevõtmistes (nt filmiürituste vms tegevuste läbiviimine).

Õpilasi võiks julgustada ka teiste ainete uurimistöid kirjutades valima globaalseid teemasid. Maailmakooli veebilehel www.maailmakool.ee on ideid ja materjale uurimistööde koostamiseks. Mondo ja UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni kaudu võivad õpilased saada oma tööle kaasjuhendaja.

Õppematerjali koostaja MTÜ Mondo on Eesti organisatsioon, mis tegutseb arengu- koostöö, humanitaarabi ja maailmahariduse valdkonnas. Mondo tegevusse on kaasatud vabatahtlikud, kes on valmis tulema kooli arengukoostööst ja võõrsil tehtud vabatahtliku töö kogemustest rääkima. Samuti tulevad heal meelel kooli rääkima teemaeksperdid. Külalisi saab kutsuda Mondo veebilehe rubriigist "külalistunnid ja töötoad".

Palun oota