Peatükk 1.1 (Bioloogia gümn, II)

Eluks on vaja energiat ja süsinikku

Elus püsimiseks vajavad organismid pidevalt energiat – nad peavad hoidma käigus ainevahetust, reageerima keskkonnale, kasvama ning paljunema. Ükski organism ise energiat ei tooda, see tuleb hankida keskkonnast.

Organismid on võimelised omastama valgusenergiat või keemilist energiat

Elusorganismid on võimelised omastama kahte liiki energiat: valgusenergiat ja keemilist energiat. Eluta keskkonnast on võimalik omastada Päikeselt tulevat valgusenergiat või anorgaanilistest ühenditest saadavat keemilist energiat. Paljud organismid saavad aga eluks vajaliku energia teiste elusorganismide vahendusel. Sellisel juhul saadakse energia keemilise energiana orgaanilistest ühenditest. Ka valgusenergia muundatakse fotosünteesi käigus keemiliseks energiaks, mis on ainus energialiik, mida organismides toimuvates reaktsioonides kasutada saab.

Enamik taimi omastab Päikeselt tulevat valgusenergiat. Kõik loomad ja seened saavad eluks vajaliku energia teiste elusorganismide vahendusel

Elusorganismides salvestatakse või vabastatakse energiat reaktsioonides, kus aatomid liidavad või loovutavad elektrone. Oksüdeerumise käigus aine koostises olevate aatomite elektronide arv väheneb, aatomitevahelised sidemed lõhutakse ning vabaneb energia. Näiteks rakuhingamise käigus lagundatakse glükoos süsinikdioksiidiks ja hapnik läheb vee koosseisu. Redutseerumise käigus lisandub aatomitesse elektrone, tekivad uued aatomitevahelised sidemed ning seeläbi salvestatakse energia. Näiteks fotosünteesis kasutatakse valgusenergiat, et CO2-st ja veest sünteesida suhkruid ning eraldub hapnik. Oksüdatsiooniprotsessis, mille klassikaliseks näiteks on ainete põlemine, vabaneb energia.

Enamik elusorganisme ei saa energiat toota üksnes anorgaanilistest ainetest. Nemad saavad energiat teiste organismide toodetud orgaanilisi ühendeid lagundades. Erinevalt anorgaanilistest ühenditest sisaldavad orgaanilised ühendid palju energiat. Organism saab selle kätte neid ühendeid oksüdeerides ning kasutab seda organismis toimuvateks keemilisteks reaktsioonideks, mis ongi organismide elutegevuse aluseks.

Energia­ tüüp

Keemiline energia

Nt taimede fotosüntees

An­orgaanilistest ühenditest

ühenditest

Nt bakterite kemo­süntees 

Seda kasutab enamik loomi

Energia vabaneb

Energia salvestub

Oksüdeerivad reaktsioonid

Redutseerivad reaktsioonid

Fotosüntees

Elu põhineb süsinikul

Elu planeedil Maa põhineb süsiniku baasil tekkinud ühenditel. Seega on süsinik elu tekkeks kõige määravama tähtsusega. Põhjuseks on süsiniku aatomi ainulaadsed keemilised omadused: süsinikul on võime moodustada pikki ahelaid, mille külge saavad liituda teised aatomid. Iga süsinikuaatom suudab endaga liita kuni neli aatomit. Süsinikuahel võib olla sirge, harunev või rõngakujuline ja ka selle pikkus võib varieeruda. Seetõttu ongi olemas miljoneid erinevaid orgaanilisi süsinikuühendeid, millest elusorganismid koosnevad.

Süsinikuühendite kaudu reguleeritakse eluprotsesside kulgu organismides. Energiat kasutatakse erinevaid ülesandeid täitvate uute süsinikuühendite ehitamiseks. Süsinikku ennast saavad organismid keskkonnast. Organisme, kes kasutavad süsinikuallikana anorgaanilisi, eluta keskkonnast pärit ühendeid, nimetatakse autotroofideks. Autotroofid on näiteks taimed. Heterotroofid on aga organismid, kes kasutavad süsinikuallikana teiste organismide toodetud orgaanilisi süsinikuühendeid. Kõik loomad on heterotroofid.

Taimerakkude kestade pikad tselluloosikiud sisaldavad palju süsinikku
 • Kõik süsinikuühendid on väga rasked ning need ei lendu.
 • Süsinukuaatomid saavad moodustada pikki ahelaid.
 • Süsinikuahelad on fikseeritud pikkusega.
 • Süsinikuahelad võivad muu hulgas olla ka rõngakujulised.
 • Ühe süsinikuaatomiga saab liituda kuni neli aatomit.
 • Süsinikuahelad on alati sirged.

Organismidel on süsinikuringes täita erinev roll. Organisme, kes süsinikuallikana kasutavad anorgaanilisi aineid, nimetatakse . Nende hulka kuuluvad näiteks . Aga on ka organisme, kes süsinikuallikana kasutavad teiste organismide toodetud süsinikuühendeid. Neid nimetatakse . Nende hulka kuuluvad näiteks .

Lisa. Energia ja süsiniku allikad

Organisme saab jagada rühmadesse selle põhjal, kust nad saavad energiat ja süsinikku.

Energiat on elusorganismidel võimalik saada kolmest allikast:

 • Päikeselt valgusenergiana,
 • keemilist energiat otse eluta keskkonnast ehk anorgaanilistest ühenditest,
 • keemilist energiat teiste organismide vahendusel ehk toiduks tarbitud orgaanilistest ühenditest.

Süsinikku on võimalik saada

 • orgaanilistest ainetest,
 • anorgaanilistest ainetest.
Vulkaaniliselt aktiivsetes piirkondades leidub merepõhjas avausi, millest väljub kuni 405 ℃ mineraalaineterikas vesi. Sügavuses elavad bakterid suudavad energia saamiseks lagundada vulkaanilise päritoluga mineraalaineid. Sellistest bakteritest toituvad ookeani põhjas elavad selgrootud loomad

Autotroofid teevad endale ise süüa

Autotroofid (tõlkes „isesööjad”) on organismid, kes toodavad keerukaid orgaanilisi ühendeid, nt suhkruid, rasvu ja valke, lihtsatest anorgaanilistest ühenditest, kasutades selleks kas valgusenergiat või keemilistest reaktsioonidest saadud energiat. Autotroofia tähendabki seda, et organismid valmistavad endale toidu ise.

Valgusenergiat saavad kasutada taimed, vetikad ja mõned bakterid, fotosünteesis näiteks vee lagundamiseks vesinikuks ja hapnikuks. Saadud vesiniku abil redutseeritakse CO2, mille tulemusena süsinikdioksiidist saadakse orgaanilised ühendid. Kuna orgaanilised ühendid sisaldavad rohkem energiat kui anorgaanilised ühendid, salvestub selle protsessi käigus energia. Selle energia saab hiljem kätte fotosünteesil tekkinud orgaanilisi aineid lagundades (oksüdeerides). Nii saavad kaudselt Päikeselt energiat ka organismid, kes ise valgusenergiat kasutada ei saa.

Autotroofid võivad energiat saada ka anorgaaniliste ühendite oksüdeerimisest. Energia saamiseks võivad nad oksüdeerida näiteks rauaiooni, väävlit või vesinikdisulfiidi, ammoniaaki, nitriteid, aga ka muid ühendeid. Vabanenud energia abil valmistatakse vesinikust ja CO2-st orgaanilisi ühendeid. Sellisel moel saavad energiat eranditult mikroobid – bakterid ja arhed. Valgusenergia kasutamine on tunduvalt tõhusam energiasidumisviis kui anorgaaniliste ühendite oksüdeerimine. Seetõttu on autotroofide hulgas just eriti palju valgusenergiat kasutavaid organisme, keemiliste reaktsioonide energiat kasutavad autotroofsed organismid on enamasti tõrjutud elama kohtadesse, kus valgust energiaallikana pole. Selle tulemusena suudavad nad aga elada ka teiste elusorganismide jaoks sobimatutes ekstreemsetes tingimustes.

Valgusenergiat kasutavad taimed, vetikad ja mõned bakterid
Rauabakterid saavad elutegevuseks vajaliku energia rauda sisaldavate mineraalide oksüdeerimisel. Soomaak on tekkinud rauabakterite kaasabil. Arvatakse, et Eesti aladel toodeti soomaagist rauda kuni 18. sajandini
 • Elusast loodusest
 • Eluta loodusest

Valgusenergiat kasutavad autotroofid on sellised, kes suudavad  . Nende hulka kuuluvad  ning vähesed bakterid. Fotosünteesi jaoks on vaja vett, süsihappegaasi ja lisaenergiat. Selle käigus lagundatakse esmalt vesi kaheks aineks:  ja . Edasi toimub süsihappegaasi ja vesiniku reageerimisel  ning toodetakse energiarikas orgaaniline ühend . Nõnda  fotosünteesi abil energiat. Selleks, et autotroof saaks salvestatud energiat hiljem kasutada, on vaja , mille abil toimub  ja energia .

 • Nad suudavad anorgaanilistest ainetest toota energiarikkaid ühendeid.
 • Energiarikaste ühendite tootmiseks peab toimuma oksüdeerumisreaktsioon.
 • Kõik autotroofid on fotosünteesijad.
 • Mõned autotroofid saavad energiarikaste ühendite tootmise jaoks lisaenergiat keemilistest ühenditest.
 • Autotroofsetes organismides ei toimu rakuhingamist.
 • Autotroofsed organismid saavad kogu eluks vajaliku energia valguselt või keemilistest ainetest ning nad ise ei lagunda energiarikkaid aineid.

Heterotroofid söövad teiste tehtud sööki

Heterotroofid (tõlkes „muusööjad”) on organismid, kes ise anorgaanilistest ühenditest orgaanilisi ühendeid valmistada ei oska. Nad peavad süsinikuallikana kasutama teiste organismide elutegevuse käigus tekkinud orgaanilisi ühendeid. Enam kui 95 protsenti elusorganismidest on heterotroofid, kes ei saa elada ilma autotroofideta, kes neile anorgaanilised ühendid omastatavaks teevad. Energiat võivad nad sarnaselt autotroofidega saada nii keemilistest reaktsioonidest kui ka valgusest. Valgusenergiat kasutavad siiski väga vähesed heterotroofid. Seetõttu mõeldakse heterotroofide all enamasti organisme, kes saavad nii energia kui ka süsiniku teistelt organismidelt.

Kõik loomad ja seened on heterotroofid

Heterotroofid saavad energiat toidu lõhustamisel toimuvatest keemilistest reaktsioonidest, orgaanilisi ühendeid oksüdeerides. Nad on seega toiduahelates tarbijad. Siia hulka kuuluvad kõik loomad ja seened, enamik algloomi, samuti osa baktereid. Mõned heterotroofsed bakterid suudavad kasutada aga ka Päikeselt saadavat valgusenergiat.

Heterotroofide eeliseks on see, et nad saavad kõik toidust saadud energia suunata kasvamisse ja sigimisse, autotroofid peavad aga osa energiat kulutama anorgaanilise süsiniku muutmiseks orgaanilisteks ühenditeks. Samas sõltuvad heterotroofid toiduallikatest ning surevad orgaanilise toidu puudusel. Autotroofid on teistest organismidest vähem sõltuvad, sest suudavad eluta loodusest hankida endale kõik vajaliku.

Meeldetuletus

Oksüdeerumine – elektronide arv väheneb, sidemed lõhutakse, energia vabaneb

Redutseerumine – elektronide arv suureneb, moodustuvad uued sidemed, energia salvestub

 • Heterotroofid toodavad ise anorgaanilistest ainetest orgaanilisi ühendeid.
 • Heterotroofid ei saa elada ilma autotroofideta.
 • Enamik heterotroofe saab energiat keemiliste reaktsioonide tulemusel.
 • Heterotroofid on üldiselt toiduahela kõige esimene lüli.
 • Heterotroofid suudavad endale kõik eluks vajalikud ained ise toota.

Lisa. Ekstremofiilid

Ekstreemsetes tingimustes elavatel organismidel peavad olema välja kujunenud kaitsemehhanismid, mis võimaldavad neil toime tulla näiteks äärmusliku temperatuuri ja happesusega. Neid erilisi omadusi kasutatakse ära tööstuses ja teaduses. Geenijärjestuste väljaselgitamisel, geneetiliste haiguste tuvastamisel ja isikutuvastamisel DNA põhjal kasutatakse meetodit, mis põhineb kuumakindlal ensüümil. Seda ensüümi saadakse kuumaveeallikates elavalt autotroofselt bakterilt Thermus aquaticus. Kuigi see bakter suudab endale ise anorgaaniliste ühendite oksüdeerimisest energiat toota, näppab ta võimaluse korral energiat samades tingimustes elavatelt fotosünteesivatelt tsüanobakteritelt.

Kuumaveeallikas Yellowstone'i rahvuspargis, mille eredad värvid tulenevad seal elavatest mikroorganismidest

Mõisted

 • keemiline energia – keemilistes ühendites olevate sidemete moodustumisel kulutatav või lõhustumisel vabanev energia
 • orgaanilised ühendid – süsinikku sisaldavad ühendid, mis on elusorganismide peamisteks koostisosadeks
 • anorgaanilised ühendid – eluta loodusest pärinevad ühendid; kõik ühendid, mis ei kuulu orgaaniliste ühendite alla
 • autotroofid – organismid, kes ise sünteesivad elutegevuseks vajalikud orgaanilised ühendid anorgaanilistest süsinikuühenditest (tavaliselt süsinikoksiidist)
 • heterotroofid – organismid, kes saavad elutegevuseks vajaliku süsiniku toidus sisalduvast orgaanilisest ainest
 • oksüdeerumine – protsess, mille käigus aatom loovutab elektroni ning eraldub energia
 • redutseerumine – protsess, mille käigus elektron liitub aatomiga ning energia neeldub
Palun oota