Peatükk 1.1 (Grammatika kogumik 10. kl vene kool)

Sisse­juhatus

Idee koostada grammatikakogumik tekkis riigikeele riikliku eksami kirjalike tööde ja suuliste vastuste hindamise käigus. Selgus, et kesktaseme tööd ja kõne ei erine märgatavalt algtaseme omast ei sõnavara rikkuse ega ka lausekonstruktsioonide mitmekesisuse ja keerukuse poolest. Grammatikareeglite rakendamisel kordusid ikka samad vead, mis põhikooli töödeski. Eksamitulemusi kokku võttes saime nentida, et suuremaid raskusi valmistavad õpilastele infinitiivivormide, sihitise käänete, umbisikulise tegumoe, eesti ja vene keeles erinevat rektsiooni nõudvate tegusõnade ja kesksõnade kasutamine.

Käesolev kogumik on eelkõige mõeldud ainekavas esitatud teemadega seostuva sõnavara kordamiseks ja laiendamiseks, grammatikareeglite kinnistamiseks ja õppija emakeele mõjul tekkivate keelevigade ennetamiseks. Ühtede ja samade grammatikareeglite kasutamist nõudvad lingvistilised ülesanded korduvad iga teema juures. Ülesanded on sõnaühendite, lausete või seotud teksti tasemel, iga teema lõpetavad kontrolltestid.

Seotud tekstidele koostatud grammatikaharjutusi saab kasutada ka kõnearenduseks: neid võib lasta ümber jutustada, koostada teksti kohta küsimusi ja neile vastata, tuua tekstist välja põhiteesid ja need vihikusse kirjutada.

Grammatikaharjutusse kui alusteksti on võimalik suhtuda ka loominguliselt: avaldada arvamust loetu kohta, lisada näiteid isiklikust kogemusest ja tuua täiendavaid näiteid, algatada väitlust, arendada monoloogist dialoogi vms.

Kui õpetajal on soov mõnda grammatikateemat, näiteks kesksõnade kasutamist, eraldi teemana käsitleda, võib konkreetsed ülesanded iga sisuteema alt välja noppida ja nende põhjal reeglite kasutamist kinnistada.

Koostajad

Palun oota