Peatükk 4.2 (Loodusõpetus 8. kl, 3. osa)

Maavarad Eestis ja Euroopas

Maavarad ja nende liigitamine

Maavarad on maapõues leiduvad ained ja kivimid, mida inimene oma tarbeks kasutab. Maavara kaevandatakse maapõuest ja maavarade leiukohta nimetatakse maardlaks.

Maavarad jaotatakse kasutusala järgi:

 • põlevad maavarad (energeetilised maavarad) ehk kütused
 • ehitusmaterjalid
 • metallimaagid
 • muud maavarad

Põlevad maavarad ehk kütused

Põlevkivi on tahke kütus.
Nafta on vedel kütus.

Kütused on maavarad, mis põlevad ja annavad soojust. Kütuseid kasutatakse eelkõige kütteks.

Eestis on tuntuim põlev kivim põlevkivi. Sellest toodetakse ka elektrit.
​Kütusena kasutatakse Eestis ka turvast.

Euroopas leidub kütusena veel naftat, maagaasi ja kivisütt. Nende kütuste kütteväärtus on palju suurem kui põlevkivil ja turbal. Eestis naftat, maagaasi ega kivisütt ei leidu. Neid ostetakse meile peamiselt Norrast ja Venemaalt.

 • Põlevkivi leidub .
 • Turvast leidub .

Ülesanne 2

 1. Leia Euroopa maavarade kaardilt nafta, maagaasi ja kivisöe leppemärgid.
 2. Leia maavarade kaardilt suuremad
  • nafta
  • maagaasi
  • kivisöe leiukohad

Ehitusmaterjalid

Ehitusmaterjalid on need maavarad, millest toodetakse ehitusmaterjale. Eestis leidub liiva, kruusa, savi, lubjakivi ehk paekivi. Ehitusmaterjalide hulka kuuluvad veel graniit ja marmor. Marmorit Eestis ei leidu.

Piusa liivakarjäär
Kalana lubjakivikarjäär

Tuleta meelde, kuidas on tekkinud lubjakivi, graniit ja marmor.
​Kuidas kasutatakse nimetatud kivimeid?
​Vajadusel vaata eelmisest peatükist 4.1.

Ülesanne 3

Vaata Eesti maavarade kaarti.
​Leia liiva, kruusa, savi ja lubjakivi leppemärgid.
​Kus leidub liiva, kruusa, savi, lubjakivi?
​Arutle kaaslasega.

    • betooni koostis
    • teede-ehitus
    • katuse­kivid
    • telliskivid
    • liivakast
    • lillepotid
    • portselan
    • klaasi valmis­tamine
    • lauanõud
    • ranna­katte materjal

    Metallimaagid

    Metallimaakidest sulatatakse metalle.

    Rauamaagi kaevandamine

    Tuleta metallimaakide ja metallide kohta meelde eelmisest peatükist 4.1.

    Ülesanne 5

    Vaatle Euroopa maavarade kaarti.

    Arutlege koos õpetajaga.

    1. Miks Eestis ei kaevandata metallimaake?
    2. Kus on Euroopas tähtsamad rauamaagi leiukohad?
    3. Mida tehakse rauamaagist?
    4. Kus on Euroopas tähtsamad alumiiniumimaagi leiukohad?
    5. Milleks kasutatakse alumiiniumit?

    Muud maavarad

    Maavarade kasutamise võimalusi on veel mitmesuguseid. Eestis on maavaradena tuntud tervislik ravimuda ja mineraalvesi.

    Eestis leidub ka fosforiiti, millest saab valmistada taimeväetist.
    ​Kuna fosforiidi kaevandamine tekitab keskkonnale probleeme, siis praegu seda Eestis ei tehta.

    Euroopas leidub kivisoola, mida kasutatakse söögisoolana. Leidub ka kaalisoola, millest valmistatakse taimedele vajalikku väetist.

    Mineraalvee leiukoht Rootsis
    Ravimuda kasutatakse meditsiinis.
    Paljud Euroopa vanad soolakaevandused on nüüd avatud turistidele vaatamiseks.
    Kaalisool

    1. Leia Eesti maavarade kaardilt peamised mineraalvee ja ravimuda leiukohad.

    • Mineraalvett leidub .
    • Ravimuda leidub .

    2. Miks on mitmed tervisekeskused ja spaad rajatud just

    • Põhja-Eestis Toilasse?
    • Lääne-Eestis Pärnusse ja Haapsallu?
    • Kagu-Eestis Värskasse?

    Arutlege klassis.

    1. Nimeta Eestis toodetud mineraalvee marke.
    2. Nimeta 2–3 mujal toodetud mineraalvee marki
     (kirjuta mineraalvee mark ja tootjamaa).

    Maavarade mitmekülgne kasutamine

    Paljusid maavarasid kasutatakse väga mitmekülgselt. Näiteks kütusena tuntud nafta ja kivisüsi on väärtuslikud toorained ka tekstiili-tööstusele. Enamike meie riiete kangamaterjal on valmistatud naftast ja kivisöest.

    kütus

    PÕLEV­KIVI

    kütus

    TURVAS

    1. Märgi loetelus maavarad, mis esinevad Eestis.

    Kütus

    Ehitusmaterjal

    Metallimaak

    Muu maavara

    2. Märgi loetelus maavarad, mis esinevad Euroopas.

    Kütus

    Ehitusmaterjal

    Metallimaak

    Muu maavara

    3. Võrdle tabeli põhjal Eesti ja Euroopa maavarasid.

    • Nii Eestis kui ka mujal Euroopas leidub .
    • Ainult Eestis leidub .
    • Eestis ei leidu üldse .

    Arutle kaaslastega.

    • ehitusmaterjalide tööstus
    • elektri tootmine
    • keemiatööstus
    • lennukitööstus
    • mineraalvee tootmine
    • traktoritööstus

    Põhjenda oma valikuid. Arutle õpetajaga.

    Maavarade kaevandamine

    Maavarasid leidub nii maapinna ülemistes osades kui ka sügavamal maapõues.

    Tuleta meelde ka 5. klassi loodusõpetuses õpitut.

    Vaata videot põlevkivi kaevandamist Eesti Energia kaevandustes

    Olenevalt maavara leidumise sügavusest kaevandatakse neid

    • maapealsetest kaevandustest.
     ​Need on karjäärid. Näiteks liivakarjäärid, lubjakivi-karjäärid (Piusa liivakarjäär, Kalana lubjakivikarjääri, Tõnumaa turba-raba).
    • maa-alustest kaevandustest. Need on allmaakaevandused, nt Ojamaa põlevkivikaevandus.
    Turba kogumine Rapla maakonnas Tõnumaa rabas
    Ojamaa põlevkivikaevandus Virumaal

    Ülesanne 11

    Vali üks Eestis leiduv maavara.
    ​Otsi selle kohta infot internetist:
    sisu.ut.ee/maavarad
    ​Tee esitlus ja tutvusta seda klassikaaslastele.

    Tööleht

    Palun oota