Kuidas lugu algab? (1)

Tunni ülesehitus

 1. Sissejuhatus, 10 min
 2. Lugemine: „Kääbik“ (1. osa), 10 min
 3. Jalutusarutelu, 15 min
 4. Lugemispala kokkuvõte, 10 min

Ettevalmistus

Katseõpikud ja töövihikud on õpilastele kättejagamiseks valmis. Õpetajal ja õpilastel on olemas Opiq.ee kontod ning juurdepääs katsekomplektile Opiqus. 

Jalutusarutelu jaoks on vastavalt õpilastele arvule valmistatud sedelid, millega loosida õpilastele ülesanded 1, 2 ja 3 (õpik lk 3–5) kas tervikuna või alaülesannete kaupa. 

Õppekomplekti lähtekohad

Õppekomplekt on orienteeritud kirjandusega seotud oskuste arendamisele. Nii paberõpikus kui ka Opiqus on läbivaks elemendiks juhised ja soovitused lugemisvõtete eakohaseks teadvustamiseks, mitmekesistamiseks ja treenimiseks. Ülesanded toetavad nii suulise kui ka kirjaliku väljendusoskuse arendamist, muid loovtegevusi ja õpioskusi. E-tunnis on lähtutud põhimõttest, et iga tund sisaldab liikumisülesandeid ning õpetab liikumist lugemise ja mõtlemisega siduma.

Lugemisoskusi toetavad soovitused, mis peatükist peatükki kulgevad, samu töövõtteid korrates ja kinnistades ning järgemööda uusi lisades, tuginevad paljuski Grete Arro ja Kati Ausi videoloengule „Kuidas kodustes tingimustes efektiivselt õppida?“, millega võib õppekomplekti taustaks tutvuda ning mille põhisoovitusi õpilastele ea- ja jõukohasel moel tutvustada.

Liikumismetoodika taustaks ja täienduseks võib tutvuda Liikuma Kutsuva Kooli programmiga ning tutvustada õpilastelegi mõningaid värskemaid teadmisi liikumise ja õppimise seostest.

Eelteadmised

Õpilane

 • teab, et on olemas jutustavad tekstid.

Tunni eesmärgid

Õpilane

 • tutvub õppekomplektiga; 
 • loeb jutustavat lugemispala;
 • teab, mida pidada silmas jutustavat teksti kokku võttes;
 • mõistab töövihiku kokkuvõtteülesannete eesmärki. 

Seotud materjal

Integratsioon

Läbivad teemad

 • Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (õppevahendite ja õpivõtete teadlik kasutamine, koostöö, arutelu) 
 • Teabekeskkond (õppevara ja lugemisoskus)
 • Tehnoloogia ja innovatsioon (trükised ja digikandjad)
 • Tervis ja ohutus (liikumine ainetunnis)
 • Väärtused ja kõlblus (koostöö, teemad lugemispalades)

Sissejuhatus

10

Õpetaja tutvustab õppekomplekti. 

Õpilased panevad tähele, et

 • õpik jagab soovitusi lugemisoskuse arendamiseks ning lugemisvõtete teadvustamiseks ja mitmekesistamiseks;
 • osa lugemispalu on õpikus järjejutuna;
 • töövihik on üles ehitatud nii, et seda järjekindlalt täites on lihtsam järjejutte jälgida;
 • paberõpikus ja Opiqus langevad kokku lugemispalad, õpitekstid ja põhiülesanded;
 • Opiqus on iga lugemispala juures lisaks ülesanded, mille lahendamine aitab loetust aru saada.

Lugemine: „Kääbiku“ 1. osa

10

Õpilased loevad õpikust läbi „Kääbiku“ järjejutu 1. osa ja tutvuvad õpiku ülesannetega lugemispala kohta. 

Tööülesande võib lugemise ajaks kuvada ekraanile.

Loe õpikust J. R. R. Tolkieni „Kääbiku“ 1. osa (lk 3–5).

Kui oled lugemispala läbi lugenud, tutvu ülesannetega lugemispala juures.

Jalutusarutelu: ülesanded „Kääbiku“ kohta

15

Õpilastele loositakse ülesanded Õ lk 3–5, nii et vähemalt kahel õpilasel on sama ülesanne. Olenevalt klassi suurusest võib ülesanded loosida välja alaülesannete kaupa (v.a ül 2, mis on mõttekam anda tervikuna) või ka valikuliselt. 

Loosimise asemel võib lasta igal õpilasel ise endale ülesanne valida. 

Õpilased võtavad õpikud kaasa, jalutavad klassis ringi ning leiavad kaaslase(d), kellel on sama ülesanne. Kui paarid või rühmad on moodustunud, jalutavad nad koos edasi ja arutavad oma ülesande üle. 

Arutelu kokkuvõtteks jäävad kõik seisma ning ülesannete järjekorras esitatakse lühike ülevaade iga rühma arutelust.  

Distantsõpe

Õpetaja tuletab meelde liikumispauside tähtsust. Õpilased teevad pärast lugemist ning enne järgmise ülesande juurde asumist liikumispausi.  

Lugemispala kokkuvõte

10

Õpetaja seletab, et kui ühte (pikemat) lugu pausidega lugeda, on kasulik teha lühikokkuvõtteid osadest, mis on läbi loetud. Lühikokkuvõtteid kirjutades tuleks silmas pidada slaidil antud juhiseid.

HEA KOKKUVÕTE

 • on lühike;
 • on kirjutatud oma sõnadega, mitte täpselt tekstist maha;
 • keskendub kõige tähtsamale, mis loos juhtus.

Õpilased panevad õpikud kinni ja ütlevad oma sõnadega, mis oli nende arvates kõige tähtsam, mis „Kääbiku“ 1. osas juhtus. (Üks õpilane või paar-kolm ütlevad, mida nemad kokkuvõttesse kirjutaks, teised täiendavad.) 

TV lk 2, ül A1

Iga õpilane kirjutab töövihikusse „Kääbiku“ 1. osa lühikokkuvõtte, toetudes sellele, mis ühiselt läbi arutati. 

Kui ühiselt jõuti selge sõnastuseni või sõnastab õpetaja arutelu põhjal paarilauselise näidiskokkuvõtte, võib harjutuse teha etteütlusena. 

Kui kirjutamise jaoks aega ei jää, teevad õpilased harjutuse kodus.

Distantsõpe

Abiks võib olla tegevuste teistsugune järjestus: seletused ja juhised, töövihiku iseseisev täitmine ning alles seejärel suuline arutelu (mõni õpilane loeb kirjutatu ette, teised võrdlevad kuuldud kokkuvõtteid ja räägivad, mida ise teisiti kirjutasid).  

Kokkuvõtteülesannete jaoks ei pea õpilasel töövihikut olema. Õpilane võib kokkuvõtteid kirjutada tavalisse vihikusse või Opiqusse. Kaaslastele ja õpetajale võib neid esitada suuliselt.

Tunni kokkuvõte

Tunni kirjeldus

Tutvumine õppekomplektiga. Tolkieni „Kääbiku“ alguse lugemine (Õ ptk 1.1). Liikumine ja arutelu loetu üle. Jutustava teksti kokkuvõtte koostamine (TV ül A1).

Kodutöö 

Kodutöö meeldetuletuse saab õpilasele suunata e-tunni ülesannete kogust.

Distantsõpe

Veendumaks, et õpilased on järgmiseks tunniks vajalikud lugemispalad läbi lugenud ja nende sisu mõistnud, võib suunata e-tunni või Opiku ptk 1.1 ülesannete kogust ülesande „Iseseisva lugemise kokkuvõtteks. „Kääbiku“ ja „Teraspoisi“ algus“.

Palun oota