Peatükk 3.1 (Kohtinguvägivald)

Impressum

Digiõppematerjali väljaandmist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium. Digiõppematerjalide aluseks oleva juhendmaterjali koostamist on toetanud siseministeerium.

Väljaandja Tartu Ülikooli seksuaaltervise uuringute keskus.

Digitaalse õppematerjali koostamisel on arvestatud põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava inimeseõpetuse ainekavas esitatud nõudeid. Õppematerjal sobib kasutamiseks III kooliastme ja gümnaasiumi õpilaste õpetamisel. Osad tunnid (nt „Soostereotüübid“) sobivad kasutamiseks ka II kooliastmes.

Digitaalsel õppematerjalil on kaks osa:

Õppematerjal õpilasele „Terved ja turvalised suhted – kohtinguvägivalla ennetamine õpilasele“.

Metoodiline juhendmaterjal õpetajale „Terved ja turvalised suhted - metoodiline juhend õpetajale”.

Õppematerjali autorid Kai Part, Merike Kull, Tiivi Pihla

Toimetaja ja digiteerija Maarja Rammo

Kujundaja Kalev Luup

Digiõppematerjal valmib kahes jaos: 2021. aastal valimib põhikoolile ja 2022. aastal gümnaasiumile mõeldud materjal.

Materjal on tasuta kättesaadav kümne aasta jooksul alates 2021.

Kasutatud allikad:

Harding D, Humpreys K. Expect Respect: A Toolkit for addressing Teenage Relationship Abuse. Women’s Aid Federation of England, 2010.

Part K, Kull M (toimetajad ja 7. tunni autorid). Õppematerjal "Terved ja turvalised suhted: noorte kohtinguvägivalla ennetamine". Tartu, 2019 (teine trükk). Kättesaadav

Part K, Kull M (toimetajad). Õpetaja juhendmaterjal "Terved ja turvalised suhted: noorte kohtinguvägivalla ennetamine". Tartu, 2019 (teine trükk). Kättesaadav

Hyttinen S, Niinikangas P. Haaveita ja haluja. Opike: Helsinki, 2009.

Soo K, Part K ja Kull, M. Noortele suunatud kohtinguvägivalla programmi mõju uuring. Tartu: Tartu Ülikool, 2016. Kättesaadav

Soo K, Lukk M, Ainsaar M jt. Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuring. Tartu: Tartu Ülikool, 2015. Kättesaadav

Kasutatud videod:

Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse teavituskampaania “Kas nii peabki olema? Või muudame koos!” videod

Home Office: This is Abuse TV advert. If you could see yourself, would you stop yourself? Video

Õppefilm kohtinguvägivallast „Spiraal“ eestikeelsete subtiitritega.

Õppefilm kohtinguvägivallast „Spiraal“ venekeelsete subtiitritega.

Kasutatud pildid: pixabay.com

Kui märkate autoriõiguste rikkumisi, katkiseid linke vmt, soovite anda tagasisidet ja teha ettepanekuid digiõppematerjali paremaks muutmisel, siis oleme tänulikud, kui teavitate sellest aadressil kai.part@ut.ee

Palun oota