Peatükk 3.5 (I järk)

Rühma või salga juhtimine

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar juhib rühma või salka oma rühmavanema juhendamisel,  vormistab tehtu korrektseks dokumendiks ning tutvustab oma kogemust esitlusena komisjonile.

Rühma või salga juhtimine

Iga kodutütar kuulub rühma, mida juhib täiskasvanud rühmavanem. Lisaks sellele, et noortejuht viib tegevusi läbi oma rühmale, on tal nii mitmeidki kohustusi veel – infovahetus, suhtlemine vanematega, rühmapäeviku täitmine jmt. 

Tööta see peatükk läbi, kui otsustasid oma praktilise tööna juhtida kodutütarde rühma. 

Rühmavanema ülesanded on erinevad. Suhtlemine on seotud nii noorte, lapsevanemate kui ka kaasnoortejuhtidega. 

Tutvu rühmavanema ülesannetega allpool. Rühmavanem

 • täidab rühmapäevikut, esitab selle noorteinstruktorile;
 • planeerib ja viib läbi rühmale koondusi, laagreid, õppepäevi jmt; 
 • jagab esimesel võimalusel oma rühma liikmetele informatsiooni, mis puudutab neid (nt erinevad üritused jmt);
 • osaleb ringkonna või ka vabariiklike ürituste ettevalmistamises, läbiviimises;
 • koostab rühmaliikmete nimekirja, sh koos vajalike kontaktidega;
 • teeb ettepanekud ringkonnavanemale rühmaga liituda soovijate ning väljaarvamiste kohta;
 • esitab rühmaliikmeid tunnustamiseks maleva juhatusele;
 • omab ülevaadet rühmaliikmetele väljastatud varustuse kohta;
 • korraldab vastavalt võimalusele üritusi, et kaasata organisatsiooni ka uusi liikmeid;
 • suhtleb vastavalt vajadusele rühmaliikmete lapsevanematega;
 • täiendab ennast noorsootöö või organisatsiooni tegevuse valdkondades vastavalt võimalusele. 

Kooskõlasta oma I järgu sooritamise valik rühmavanemaga. 

Praktilise töö sooritamisel peab kodutütar leidma endale täiskasvanud juhendaja, kes teda kogu protsessi vältel toetab ja suunab.

Rühma või salga tegevuse planeerimine

Arutle üheskoos oma rühmavanemaga, milline saab olema sinu roll rühma või salga juhtimisel. Leppige kokku, millisel perioodil sa tegevust läbi viid. Sinu tegevus võib hõlmata näiteks järgmist:

 • viid läbi vähemalt ühe koonduse;
 • jagad aktiivselt rühmaliikmetele infot tulevaste sündmuste kohta;
 • täidad rühmavanema juhendamisel rühmapäevikut;
 • osaled rühma/ringkonna laagri korraldamises. 

Täpsem plaan lepi aga kokku oma rühmavanemaga. Sinu tegevus sõltub nii rühma suurusest kui ka paljuski näiteks aastaajast. 

Rühma juhtimise periood võib olla näiteks kolm kuud või ka vastavalt kokkuleppele ka enam. Kõik sõltub millisel ajal hakkad rühma juhtima ning millised tegevused on juba planeeritud.

Kui esmased mõtted on kirjas, koosta plaan, kus on täpselt näha, milliseid ülesandeid sa täidad ja missuguseid tegevusi läbi viid. 

Uuri nüüd aga täpsemalt, mis sind ees ootab. 

Rühmapäeviku täitmine on üks rühmavanema ülesandeid. Rühmapäevik on aruande vorm, mida rühmavanem täidab. Seal on näha liikmete nimekirja ning osalemistunde. Iga sündmuse kohta on näha eraldi arvestust. 

Pea meeles! 

Sa oled justkui oma rühmavanema abi – aitad tal tegevusi läbi viia. Palu temalt abi või juhendamist iga tegevuse juures.

Koonduste korraldamine ja läbiviimine

Koonduse planeerimine ja läbiviimine eeldab põhjalikku ettevalmistust. See sisaldab endast nii infokirja koostamist, koonduse planeerimist, vajadusel abiliste leidmist ning lõpuks ka selle läbiviimist. 

Uuri täpsemalt SIIT, kuidas kõik toimub ning mida pead silmas pidama. 

Tööta läbi viidatud õppematerjal koonduse planeerimise kohta ning lahenda allolev harjutus. 

Koondustel saad õpetada erinevaid tarkusi. Foto: Taimo Lehtsalu
Vanemad liikmed noorematele lõkketüüpe õpetamas. Foto: Merle Alliksoo
 • Uue oskuse õppimine
 • Lõbus vahepealne tegevus
 • Kokkuvõte
 • Õpitud oskuse kinnistamine
 • Sissejuhatus

Info jagamine rühmaliikmetele

Sinu ülesanne on ka rühmaliikmetele aktiivselt infot jagada. Info, mida jagada, saad sa oma rühmavanema käest. 

Üldiselt jagatakse järgmist informatsiooni:

 • infot erinevate rühma, ringkonna või ka vabariiklike sündmuste kohta;
 • rühmavanem teeb meeldetuletusi, kui läheneb mõnele üritusele registreerimise kuupäev;
 • julgustab osalema organisatsiooniga seotud üleskutsetes – konkursid, väljakutsed jmt. 

Infojagamine võib toimuda erinevaid kanaleid pidi. Seda võib teha kinnises Facebooki grupis või ka meililistis. 

Kui tegu on koolipõhise rühmaga, saab infot jagada ka koolis (nt infovahetund vmt). 

Erinevate ürituste korraldamises osalemine

Vastavalt ajaperioodile võib sul avaneda võimalus ka erinevates sündmustes korraldamisega kaasa aidata. Selleks võib olla nii ringkonnalaager, matk kui ka rühmaga mõni suurem ettevõtmine. 

Töö dokumentidega

Tegevuste läbiviimisega võivad kaasas käia ka erinevate dokumentide täitmine ning nende koostamine. Sa võid kokku puutuda mitmete dokumentide koostamisega.  

 • Lapsevanema infokiri koostatakse pea iga ettevõtmise kohta. Koonduse puhul on tegemist kirjaga, kus on kirjas koonduse toimumise aeg, koht, kestus ning vajaminev (sh sobiv riietus). 
  Matka, laagri jmt puhul sisaldab infokiri veidi põhjalikumat ülevaadet toimuva kohta, registreerimisaega ning ka lapsevanema luba. ​Uuri infokirja põhja SIIN. ​
 • Registreerimisleht täidetakse iga sündmuse alguses. Iga osaleja paneb kirja oma nime ning lisab allkirja. Vaata SIIT osalejate registreerimislehe näidist.
 • Tagasisideleht täidetakse ürituse lõpus. See on vajalik, et saaksid osalejatelt tagasisidet oma korraldatud tegevusele. Sina võid lasta täita rühmaliikmetele tagasisidelehe oma rühma juhtimise lõpus. 
  Uuri näiteid tagasisidelehtedest, mis on mõeldud matkale, koondusele ning laagrile. Võid selle koostada ka endale sobivas formaadis. 

Hea teada!

Noortejuht peab igale väljaõppe üritusele koostama õppuse plaani. Ka sinule tuleb see kasuks.

Enne suurema ettevõtmise korraldamist (nt laager, matkamäng vmt) uuri õppuse plaanist, kas oled selle läbiviimiseks kõikidele vajalikele teemadele mõelnud.

Toredat rühma juhtimist! 

Kirjaliku töö vormistamine

Kui oled rühma juhtinud kokkulepitud aja, ootab sind ees kogu töö kirjapanek. See on vajalik, et õpiksid oma tehtud tööd dokumenteerima ning läbi kirjapaneku kogetut analüüsima. 

Sinu vormistatud dokument peab sisaldama kindlasti allolevaid teemasid: 

 • sissejuhatus;
 • sinu tegevuse planeerimine – kokkulepped rühmavanemaga, milliseid tegevusi tegid enne üritusi jmt;
 • rühma juhtimise kulg;
 • tagasiside;
 • analüüs;
 • kokkuvõte;
 • lisad. 

Sissejuhatus

Kirjelda põgusalt oma kogemust organisatsioonis. Too välja, miks valisid rühma juhtimise I järgu sooritamiseks. 

Too välja eesmärk, mille endale seadsid. 

Minu tegevus rühma juhtimisel

Kirjelda, millised olid sinu kokkulepped rühmavanemaga ning millise rühma juhtimise kava te koostasite. 

Too välja, milliseid tegevusi rühma juhtimise käigus tegid ning kas ja milliseid dokumente koostasid. 

Rühma juhtimise kulg

Kirjelda, kuidas kulges rühma juhtimine. Milline oli sinu tegevus, mis õnnestus, mis läks teisiti, mida ootamatut tuli ette. 

Tagasiside

Tööta läbi osalejate tagasisidelehed ning tee sellest kokkuvõte. 

Analüüs

See on oluline peatükk sinu töös. Kirjelda siin seda, mis läks kogu protsessis (planeerimisest kuni läbiviimiseni) plaanipäraselt, mis planeeritust teisiti. 

Proovi leida põhjendusi, miks mingid tegevused õnnestusid või mitte. 

Kokkuvõttes too välja, mida õppisid kogu protsessist ning pead silmas, kuid peaksid järgmisel korral rühma juhtima. 

Kokkuvõte

Võta kogu protsess kokku. Too veel kord välja, milline oli alguses sinu eesmärk ning kas see sai täidetud. Too välja, mida õppisid ning mida silmas pead, kui peaksid ise kunagi asuma rühma juhtima.

Lisad

Siia lisa kõik vajalikud dokumendid, mida tegid oma töö käigus– nt lapsevanema infokiri, ohutusseeskiri, registreerimisleht, tagasisideleht jmt.

Lisa ka rühmapäevik, mida hoolsalt täitsid.  

Samuti lisa eraldi fotode alapeatükk – vali välja fotod, mis annavad edasi kõige paremini tegevusi ning olulisi kohti sinu tööst rühma juhtimisel.

Hea teada! 

Töö vormistamisel võid lähtuda oma koolis kehtivast kirjalike tööde vormistamise juhendist. See on sulle juba tuttav ning nii saad keskenduda oma kogemuse kirjapanekule. 

Küll aga on oluline, et kogu töö on vormistatud korrektselt ning ühtses stiilis. 

 • tegevuse planeerimine
 • kokkuvõte
 • ilmaprognoos
 • analüüs
 • rühma juhtimise kulg
 • lisad
 • rühma aasta tööplaan
 • sissejuhatus
 • Noorte Kotkaste põhikiri
 • tagasiside

Olles töö kirjalikult vormistanud, esita see oma rühmavanemale/noorteinstruktorile. 

Esitluse koostamine

Oled juba teinud ära suure töö – oled juhtinud rühma ning viinud läbi hulga tegevusi.  

Ees on viimane etapp ning justkui I järgu kaitsmine. Koosta esitlus kogu tehtud tööst. Pead selle ette kandma kas oma rühmakaaslastele, ringkonna rühmavanematele või juhatusele. 

Esitluses anna ülevaade kogu protsessist – see on nagu lühikokkuvõte sinu kirjalikust tööst. 

Puuduta esitluses kõiki olulisemaid teemasid, nagu töö valiku põhjus, koostatud rühmajuhtimise kava, milliseid ülesandeid täitsid, kuidas need kulgesid, tegevuse analüüs ning kokkuvõte. 

Esitluses pane slaididele kirja märksõnad ning paha ei tee lisada ka illustreerivat materjali.  

Jutt, mida räägid slaididele kõrvale, pane kirja eraldi lehele. Ettekannet tehes võid toetuda oma kirjapandule. 

Soovi korral võid koostada ka lühikese video, mis tutvustab sinu tegevusi rühma juhtimisel. 

Tee ettekannet rahulikult ning enesekindlalt – sina oled olnud kogu protsessi juht!

Palun oota