Peatükk 4.1 (I järk)

Noortemagistri­töö tutvustus

Uuri noortemagistritöö kohta ning vaata, millistel tingimustel saad seda sooritada soovi korral üheskoos I järguga. 

Noortemagistritöö

Noortemagistritöö on Noorte Kotkaste või Kodutütarde organisatsioonis kaitstud teoreetilist või praktilist laadi uurimus. Kodutütarde organisatsioonis saab seda kaitsta II järgu kodutütar või rühmavanem.

Tegemist on uurimistööga, mis vastab kirjalike tööde vormistamise juhendile. 

Kui teema on valitud, töö edukalt kaitstud, siis oled Kodutütarde organisatsioonis noortemagistri vääriline. Oma pidulikul vormil saad sel juhul kanda ka noortemagistrimärki. 

Noortemagistritöö sisu võib olla erinev – igal juhul peab ta olema seotud organisatsiooniga. See võib olla teoreetiline uurimus või praktiline töö, mis toetab organisatsiooni tööd. 

Noortemagistrimärk. 

Noortemagistritöö olemus

Noortemagistritöö on uurimus, mis võib olla nii praktilist kui ka teoreetilist laadi. Töö peab vastama järgmistele kriteeriumitele:

 • originaalsus – töö peab sisladama midagi uut;
 • objektiivsus – lähtuda tuleb kogutud andmetest;
 • tõestatavus – väited on esitatud argumenteeritult, toetuma faktidele;
 • kontrollitavus – fakte on võimalik kontrollida;
 • täpsus – terminoloogiliselt täpne, loogiline, selge ülesehitus;
 • süsteemsus – töö peab moodustama tervikliku. 

Teoreetiline töö võib olla näiteks 

 • ajalooline uurimus organisatsioonile olulisel teemal;
 • rahuloluuurimus organisatsioonile olulisel teemal
 • või mõnel muul olulisel teemal. 

Mõlemal juhul peab töö vormistama korrektselt ning akadeemiliselt. 

Praktiline töö peab niisamuti olema organisatsiooniga seotud. Selleks võib olla töö, mis toetab väljaõppe läbiviimist. Näiteks 

 • õppematerjali koostamine; 
 • õppemängu koostamine;
 • juhendmaterjal juhile
 • jmt. 

Uuri SIIT noortemagistritöö koostamise ja kaitsmise korda. 

Noortemagistri taotlemine

Esmalt tuleb tööle teema taotleda.  Selleks pead 

 • omama vähemalt aaastast juhipraktikat;
 • tundma Kaitseliidu ja selle noorteorganisatsioonide ülesehitust, korraldust;
 • tundma Kodutütarde järgukatsete, erikatsete nõudeid;
 • leidma endale Kaitseliidu noorteorganisatsioonist kaks täiskasvanud soovitajat. 

Valitud teema peab olema seotud Kaitseliidu noorteorganisatsioonidega.

Kui eelnevad tingimused on täidetud, pead esitama esildise noortemagsitritöö teema kinnitamiseks Kodutütarde peavanemale.  

Peale kinnituse saamist võid asuda tööd kirjutama. Töö vormistamisel lähtu oma kooli kirjalike tööde vormistamise juhendist (kooskõlasta see ka oma töö juhendajaga) või noortemagistritöö vormistamise juhendist. Sul on aega tööd kirjutada kaks aastat peale teema kinnitamist. 

Tehtud noortemagistritöid

Noortemagsitritöid koostati juba organisatsiooni algusaastatel, kuid näiteid leiab ka taasloodud organisatsioonist.

Taasiseseisvunud aja tööd on nii praktilised kui ka teoreetilised. On tehtud abimaterjale nii järgukatsete,  koonduste läbiviimiseks kui ka ajaloolisi uurimusi. Mõned näited on allpool.

Kodutütarde panustamine riigikaitsesse Tartu ringkonna praeguste ja endiste kodutütarde näitel

Koostaja: Kaisa Meus

Aasta: 2021

Sisu: Töö käigus saadi teaada, kas ja millistes organisatsioonides soovivad praegused kodutütred riigikaitsega jätkata, millised on nende hirmud seoses sellega ning millist kasu nad kodutütreks olemisest nii riigikaitses kui ka igapäevaelus näevad. Töö tehti Tartu ringkonna näitel. 

Tutvu tööga SIIN

Motivaatorid Kaitseliitu või Naiskodukaitsesse astumiseks endiste kodutütarde näitel

Autor: Birgit Sitska

Aasta: 2017

Sisu: Töö käigus selgitati välja peamised motivaatorid, millest lähtuvalt endised kodutütred on otsustanud jätkata vabatahtlikku tegevust Kaitseliidus või Naiskodukaitses. Uuringu sihtgrupiks on noored naised, kes kodutütreeast väljakasvanuna on oma valiku teinud ja liitunud ühega neist organisatsioonidest. Töö tehtid Kodutütarde Järva ringkonna näitel.

Tutvu tööga  SIIN

Aktiivõpe Kodutütarde järgukatsete õppimisel

Koostaja: Heli Esko

Aasta: 2015

Sisu: Töö käigus koguti kokku erinevad aktiivõppemeetodid ning seostati need järgukatsetes nõutavaga. See on lihtne abimaterjal noortejuhile, kes soovib järgukatsetes käsitletud teemasid kinnistada, lähtudes aktiivõppemeetoditest.

Tutvu tööga SIIN

Õpime läbi mängu

Koostaja: Maria Tamming

Aasta: 2006

Sisu: Töö käigus antakse ülevaade mängude läbiviimisest, valikust. Autor pakub välja suures koguses erinevaid mänge – meeskonnatöö-, mõtlemise-, laulu-, jooksu-, osavus- jmt mängud. 

Tutvu tööga SIIN

Kodutütarde organisatsioon enne Nõukogude okupatsiooni ja kaasajal

Autor: Sirle Orav

Aasta: 2006

Sisu: Töö käigus uuritakse ajalugu, selleks tehakse intervjuu endise kodutütrega, kes tegutses organisatsiooni algusaegadel. Samuti antakse ülevaade organisatsiooni olukorrast antud ajahetkel ning uuritakse ka hetkel olevaid liikmeid. 

Tutvu tööga SIIN!

Vaata videost, kuidas läks Kaisal noortemagistritöö kaitsmine ning millest tema töö rääkis. 

Kaisa Meus kaitsmas oma noortemagistritööd. 

Hea teada! 

Leia võimalus, et oma I järgu praktilist tööd hiljem edasi arendada ning kaitsta ka nooremagistritöö. 

Palun oota