Peatükk 1.5 (II järk)

Oskab läbi viia koondust

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar oskab läbi viia koondust salgale või rühmale.

Kodutütarde koondused

Koondused jagunevad töö- ja pidulikeks koondusteks. Koondusel osalevad üldjuhul ühe rühma noored. Kuid on ka erandeid, mil tehakse ühistegevusi mõne teise rühmaga.   

Töökoondus on Kodutütarde peamine töövorm. Selle käigus õpitakse järgukatseteks, omandatakse uusi teadmisi, vahel sooritatakse ka erikatseid. 

Tähistatakse ka rahvakalendri tähtpäevi. Koondusel võivad olla ka külalised, kes erinevaid tegevusi läbi viivad. 

Pidulikul koondusel kantakse pidulikku kodutütarde vormi. See võib toimuda mitmete tähtpäevade raames. Need võivad olla järgmised:

 • liikmeks vastuvõtt,
 • rühma sünnipäev,
 • tähtpäeva tähistamine – nt vabariigi aastapäev, Kodutütarde aastapäev. 
Töökoondusel õpitakse erinevaid tarkusi, et sooritada järgukatseid. Foto: Heli Esko
Pidulikul koondusel võib toimuda uute liikmete vastuvõtt. Foto: Heli Esko
 • Töökoondus
 • Laulukoondus
 • Tähtis koondus
 • Vormikoondus
 • Pidulik koondus

Koonduse ettevalmistus

Koonduse ettevalmistusel on väga tähtis roll. See on sama tähtis kui koonduse läbiviimine, sest hea ettevalmistus tagab sujuvalt kulgeva koonduse. 

Tänu ettevalmistusele mõtled läbi, mida ja kuidas sa läbi viid või milliseid vahendeid sa vajad. 

Enne ettevalmistusega alustamist mõtle läbi järgmised punktid: 

 • kes on osalejad – millises vanuses, millised on nende eelnevad oskused/kogemused;
 • osalejate arv;
 • millal ja kus viid koondust läbi;
 • milline on aeg, mida sul on kasutada koonduse läbiviimiseks.  

Koonduste teemad

Enne tegevuste planeerimist mõtle läbi, millisel teemal koondust läbi viid. Sellest tuleneb asjaolu, et sul peab koondusele olema seatud kindel siht ehk eesmärk – mida uut saavad nooremad kodutütred teada.  

Pea meeles! 
Soovitatav on valida koondusele 1–2 põhiteemat!

Koonduste teemad võivad olla mitmesugused. Allpool on mõned näited, mille põhjal saab leida koondusele teemat.

 • Erialakatsedsealt võib leida põnevaid teemasid, mille põhjal koondust läbi viia. 

Kodutütarde järkude alateemad, millest saab võtta mõtteid koonduse teemadeks. 

 • Eesti ajalugu,
 • Eesti loodus,
 • kodutütarde teadmised ja oskused / riigikaitse,
 • käitumine ja loovus,
 • matkatarkused,
 • turvalisus. 

Erikatsete sooritamisel saab põnevaid ideid koondusteks. 

Perenaise erikatse sooritamise raames valmis pidulikule koondusele uhke suupistelaud. Foto: Heli Esko​​​
 • (Rahva)kalendri tähtpäevad – vaata kalendrisse, milline tähtpäev on tulemas. Olgu selleks jõulud,  vastla- või isadepäev – kõigi tähtpäevadega saab teha erinevaid tegevusi.
 • Mõne heateo tegemine.
 • Mõni muu põnev teema.
Vastlapäeva saab tähistada nii toas kui ka õues. Toas saab meisterdada vurri ning väljas uurida, kellel tuleb kõige pikem liug. Foto: Siiri Sitska
Jõulud annavad tegevusi mitmel alal – olgu selleks kaardi meiserdamine või küpsetamine. Foto: Heli Esko
Heategu võib olla ka loomadele. Nii korjasid ühel sügisel kodutütred üle Eestimaa Tallinna Loomaaia elanikele tammetõrusid. Foto: Heli Esko
Rühm Valged Kotkad on mitmeid aastaid jõuludel teinud heategu. Ühiselt valmivad kingitused – pakitud piparkook ning kaardike – kohaliku hooldekodu elanikele. Kingitused viiakse koonduse lõppedes ka sealsetele elanikele. Foto: Heli Esko

Koonduse sisu ja ülesehitus sõltub ka sellest, kas tegu on sise- või välitingimustes koondusega. 

Sisetingimustes koondusel saab teha erinevaid tegevusi.

Sisetingimustes koondust võib ka kombineerida tegevustega õues. Nii võib toimuda väike QR-koodi seiklus ümber koolimaja. Foto: Heli Esko

Välitingimustes koondusel peab arvestama muutliku ilmaga. Sul peab igaks juhuks olema ka plaan B. 

Õues toimuval koondusel tasub tegevustesse planeerida ka hetkel looduses olevat. Sügisesel koondusel pidi koguma erinevaid elemente loodusest. Foto: Heli Esko
    • Kala­mehe­sõlme harjuta­mine
    • Talvel mets­loomade toitmine
    • Osalemine "Teema ära!" talgu­päeval
    • NATO tähestiku õppi­mine
    • Mardi­sandita­mine rühmaga
    • Vastla­päeva tähista­mine
    Koondustel saad õpetada erinevaid tarkusi. Foto: Taimo Lehtsalu

    Koonduse ettevalmistus

    Olles saanud oma koondusele sihi ehk teema, pead sõnastama eesmärgi – mida uut saavad nooremad kodutütred teada. 

    Vormista endale paberile või arvutisse tabel, mida hakkad täitma. Sellest valmib koonduse kava. 

    Koonduse kava koosneb üldjuhul järgmistest etappidest: 

    • sissejuhatus;
    • uus teadmine;
    • lõbus tegevus;
    • uus teadmine / õpitu kinnistamine;
    • koonduse lõpetamine. 

    Sissejuhatuses räägi, millised on koonduse põhitegevused ning teema.

    Etapis "Uus teadmine" toimub õppimine või põhitegevuse läbiviimine. Selle sisu sõltub sellest, millise teema valisid koondusele – selleks võib olla sõlmede õppimine, kodutütarde seadustega tutvumine, esmaabi harjutuste tegemine jmt.

    Lõbus tegevus on vahepala, mis tagab selle, et nooremad kodutütred ei väsiks. Selleks võib olla mõni teatevõistlus, jooksumäng vmt – midagi lihtsat ja lõbusat.

    Uus teadmine või õpitu kinnistamine – see sõltub koonduse pikkusest. Selles etapis jätkatakse uue teema õppimist või korratakse õpitut. 

    Õpitu kordamine võib niisamuti lõbus tegevus olla – selleks võib olla väike maastikumäng, kus peab kasutama õpitud oskusi, või muud aktiivsed ning praktilised tegevused. ​ 

    Koonduse lõpetamise etapis võta osalejad taas kokku, uuri nende arvamust koonduse kohta – mis meeldis, mis pakkus raskusi. 

    Anna ka osalejatele tagasisidet – kuidas jäid ise koondusega rahule, mis sind rõõmustas. 

    Pea meeles! 

    Pane kavasse kirja kõik, mida plaanid rääkida õpetamisel või tegevuste juhendamisel. 

    Sel juhul saad oma kavale toetuda, kui koonduse läbiviimisel mõni segadus tekib. 

    Koondust võib alustada ning lõpetada ühisringis. Nii saavad osalejad rääkida oma mõtteid ja muljeid kogetust. Foto: Heli Esko
    • Lõbus vahepealne tegevus
    • Kokkuvõte
    • Uue oskuse õppimine
    • Sissejuhatus
    • Õpitud oskuse kinnistamine

    Kui oled leidnud koondusele teema, asu vormistama selle kava.

    Vormista kava paberil või arvutis. Sissejuhatuses pane kirja

    • kuupäev, aeg ja koht;
    • osalejad ning nende arv;
    • koht. 

    Jätka tabeli formaadis. Tee tabel nelja lahtriga, kus igal veerul on pealkiri. Need on järgmised:

    • planeeritav tegevusele kuluv aeg;
    • tegevus ja selle sisu; 
    • vajaminevad vahendid;
    • märkused, mis on sulle endale olulised. 

    Kava koostamisel vormista oma plaan tabelisse. 

    Aeg

    Tegevused

    Vajaminev

    Märkused

    Kavandatav aeg tegevusele.

    Mida plaanid teha?

    Vajaminevad vahendid.

    Sulle olulised märkmed.

    Pea meeles! 

    Planeerides tegevusi, mõtle samaaegselt, kaua võib selleks kuluda aega ning milliseid vahendeid sa vajad. 

    Allpool on näha koonduse kava. Uuri, mida on kirja pandud sissejuhatusse ning kuidas on lahti kirjutatud tegevused. 

    KOONDUSE KAVA

    Koostaja: Mari Maasikas

    ​Kuupäev: 15. jaanuar 2021

    Aeg: 60 minutit

    Osalejad: 10 kodutütart

    Koht: Puhja Gümnaasium

    Vajalikud eeltööd: sedelite printimine ja väljalõikamine

    Vajalikud vahendid: tegelane, nöörid, sedelid, kommid, paber, tähised.

    AEG

    TEGEVUS

    Vahendid

    MÄRKUSED

    10 min

    Sissejuhatus: 
    - Küsin, kuidas on kodutütardel läinud;
    - tutvustan koondust: tänasel koondusel õpime kalamehesõlme ja lahendame salakirju ning teeme lõbusaid tegevusi. ​

    Väike tegelane, kes käib käest kätte.

    15 min

    Uus teadmine: kalamehesõlm
    -
    Räägin sissejuhatuseks: vajad seda sõlme kahe nööri ühendamiseks; see on väga tugev sõlm. Mina kasutan seda igapäevaselt. 

    Jagan nöörid. Teeme sõlme: näitan sõlme tegemist etapi kaupa. ​​​

    Nöörid sõlmede tegemiseks

    Uurin, kas keegi juba oskab seda sõlme. 

    AEG

    TEGEVUS

    Vahendid

    MÄRKUSED

    15 min

    Lõbus tegevus: teatevõistlus

    Meeskonnad: jagan kodutütred kaheks: igaüks saab ühe kommi. Punased kommid on üks tiim, rohelised teine tiim. 

    Mäng
    Igal liikmel on üks ülesanne, tehakse kiiruse peale.  
    1. liige – jookseb lihtsalt;
    2. liige – jookseb tagurpidi:
    3. liige – liigub tibusammudega;
    4. liige–  liigub hüpates;
    5. liige – liigub paber pea peal. ​​

    - 5 punast ja 5 sinist kommi;

    - paber;

    - teatevõistluseks alguse ja lõpu tähis. 

    AEG

    TEGEVUS

    Vahendid

    MÄRKUSED

    15 min

    Uus teadmine: salakiri

    - Räägin, et on erinevaid salakirju: tagurpidi-, silp vahel, silp vahetuses ning numbritega salakiri.
    - Lasen arvata, millist tüüpi salakirjad need on: REGAAL, LASIGERSI, GERLAA. ​​​

    - Lahendame salakirjasid: igaüks saab loosisedeli, millel on sõna salakirjas. Ta peab selle lahendama. ​​​Ütleme vastuseid üksteisele vaheldumisi. 

    - Jagan puhta sedeli, igaüks peab ühe sõna õpitud salakirjas koostama. Paneme sedelid kokku, igaüks saab ühe sõna lahendamiseks. 

    Sedelid salakirjadega (20 tk).

    Olen tahvlile/paberile kirjutanud salakirjade näited. 

    Sedelid peab välja printima ning lahti lõikama.

    Puhtad sedelid. 

    10 min

    Kokkuvõte

    Istume ringis põrandale. Igaüks saab öelda: 
    ​- mis meeldis tänase koonduse juures;
    - mida uut sain teada;
    - soov kaaslastele uueks nädalaks. ​​
    ​ 

    Tänan koondusel osalejaid! 

    Tegelane, kes käib rääkimise ajal käes kätte 

    Kui oled koostanud kava ning selle kooskõlastanud oma rühmavanemaga, asu koondust läbi viima!

    • Peavanemaga
    • Rühmavanemaga
    • Salgajuhiga

    Koonduse läbiviimine

    Kui oled endale plaani kirja pannud, vajalikud vahendid leidnud, kooskõlastanud kava rühmavanemaga, siis oled koondust valmis läbi viima.

    Vahetult enne koondust loe rahulikult kogu kava veel läbi. Mõtle, mida räägid või milliseid ülesandeid jagad. 

    Mine koonduse läbiviimispaika 20–30 minutit varem kohale. 

    Pane lauale (või mujale sobivasse paika) kõik vajalikud asjad valmis – töölehed, kirjutusvahendid, töövahendid (nöörid, sedelid jmt – sõltub koonduse sisust), meeskondade moodustamiseks vajalikud vahendid jne. 

    Koonduse läbiviimisel

    • Ole rahulik – sa võid julgelt vaadata oma koostatud kava, et midagi ei ununeks.
    • Räägi selge ning julge häälega – sa pead olema enesekindel, sest sina oled kogu protsessi juht. 
    • Ole enesekindel – sina otsustad, kuidas moodustate meeskondi, milliseid tegevusi teete. Jää endale kindlaks!

    Pea meeles! 

    Hea on asjad valmis panna tegevuste järjekorras – sellisel juhul saad vajaminevat järjest võtta ning sa ei kuluta liigset aega asjade otsimisele. 

    Vanemad liikmed noorematele kodutütardele sõlmi õpetamas – koondust võib korraldada ka koos sõbraga. Foto: Heli Esko


    Koondusele minnes ei varu ettevalmistusaega, lähen kohale täpselt alguse kellaajaks.

    • Tõene
    • Väär

    Koonduse läbiviimisel võin vaadata oma koostatud kava. 

    • Tõene
    • Väär

    Enne koonduse algust panen kõik vajalikud asjad lauale valmis. 

    • Tõene
    • Väär

    Kuigi mina olen juht koonduse läbiviimisel, siis moodutatavad meeskonnad lasen alati osalejatel valida, isegi juhul, kui mul oli nende moodustamiseks teine plaan. 

    • Tõene
    • Väär

    Naudi kogu protsessi, sest väikestele kodutütardele oled sa eeskujuksNaerata ja ole sõbralik. 

    Kui sulle meeldis, võta plaani uue koonduse korraldamine!

    Erikatse "Aktivist"

    Olles korraldanud erinevaid tegevusi, võid saada endale aktivisti erialamärgi. Uuri, mida pead eriala saamiseks tegema. 

    Erikatse sooritamiseks kodutütar: 

    • osaleb maksimaalselt Kodutütarde üritustel; 
    • abistab rühmavanemat regulaarselt; 
    • on läbi viinud vähemalt ühe töötoa või matkapunkti; 
    • on korraldanud aasta jooksul vähemalt kaks koondust.
    Palun oota