Peatükk 2.7 (Kirjanduse 8. kl e-tund)

Jutustav kirjandus

Tunni ülesehitus

 1. Süžee ja faabula, 20 min
 2. Mõistete kinnistamine, 15 min
 3. Loovtöö ja kodune ülesanne, 10 min

Ettevalmistus

Õpetaja on täpsustanud töökorralduse ja trükkinud välja vajalikud töölehed.

Eelteadmised

Õpilane

 • on lugenud katkendeid Saint-Exupéry raamatust „Väike prints“ või tervet teost; 
 • tunneb kirjanduse põhiliike.

Eesmärgid

Õpilane

 • tunneb süžee ja faabula mõistet;
 • saab aru, kuidas neid mõisteid jutustava teose iseloomustamiseks kasutada;
 • kasutab süžee ja faabula mõistet ning põhiliikide mõisteid „Väikese printsi“ iseloomustamiseks;
 • lahendab loovülesandeid juhiste järgi, mis eeldavad nende mõistete tundmist.

Seotud materjal

 • ptk 1.5 ja 1.6;
 • lk 12–17
 • lk 9–11

Märksõnad ja meetodid

 • eepika, lüürika, dramaatika, süžee, faabula, sündmus, tegelane, dialoog
 • kuulamisülesanne, liikumisülesanne, tekstianalüüs, arutelu, loovkirjutamine

Lõiming

Kirjandus 6. kl, jutustava teose ülesehitus

Kirjandus 7. kl, mõisted jutustuse iseloomustamiseks

Kirjandus 9. kl, romaani analüüsimine

Läbivad teemad

 • Väärtused ja kõlblus
 • Kultuuriline identiteet
 • Teabekeskkond

1. Süžee ja faabula

20

 • Katkendi kuulamine 
 • Töölehe täitmine õpetaja juhendamisel
 • Süžee ja faabula mõiste

Katkendi kuulamine 

Õpilased saavad töölehe ja tutvuvad sellega. Õpetaja seletab, et töölehte täidetaks hiljem üheskoos, aga 1. ülesanne tuleb täita kuulamise ajal. 

Õpilased kuulavad katkendit jutustusest „Väike prints“ ja linnutavad töölehel järgemööda sündmused, millest jutustatakse.

Katkend Antoine de Saint-Exupéry jutustusest „Väike prints“ (kohtumine rebasega). Loeb Helene Triin Õunapuu

Töölehe täitmine õpetaja juhendamisel

Õpetaja juhib arutelu töölehe 2. ja 3. ülesande kohta, et need üheskoos lahendada.

Tabeli viimases reas nimetatud sündmusest katkendis ei jutustata, kuid väike prints ja rebane räägivad sellest, et väike prints on pärit teiselt planeedilt, kust ta on järelikult lahkunud, enne kui rebasega kohtus. 

Katkendist selgub, et väikesel printsil oli tema koduplaneedil lill, kelle eest ta hoolitses. Järelikult on need sündmused, millest ta roosidele räägib, toimunud enne koduplaneedilt lahkumist. Tabeli kolmanda veeru järjenumbreid võivad õpilased arutelu lõpus kontrollida slaidilt.

 1. Väike prints hoolitseb oma lille eest: kastab, kaitseb tuule eest, kuulab roosi juttu. 
 2. Väike prints lahkub oma koduplaneedilt. 
 3. Väike prints kohtab rebast. 
 4. Väike prints ja rebane vestlevad taltsutamisest. 
 5. Väike prints mainib rebasele lille oma koduplaneedil. 
 6. Rebane palub väikesel printsil ennast taltsutada. 
 7. Väike prints taltsutab rebast. 
 8. Väike prints räägib roosidele oma lillest. 
 9. Väike prints jätab rebasega hüvasti.

Liikumispaus sündmuste järjekorra näitlikustamiseks

Arutelu võib algusest peale ühendada või lõpus kinnistamiseks uuesti läbi mängida liikumisülesande vormis.

Iga õpilane saab tabelist ühe sündmuse. Sama sündmust esindavad õpilased kogunevad kokku. 

Sündmust esindavad rühmad moodustavad klassis rivi selles järjekorras, nagu sündmustest katkendis räägiti. Rühm või õpilane, kes esindab katkendis nimetamata sündmust, paikneb rivist eemale. 

Seejärel paiknetakse ümber sündmuste toimumise (faabula) järjekorda.   

Süžee ja faabula mõiste

Enne töölehe viimase ülesande täitmist seletab õpetaja süžee ja faabula mõistet. Sisuline vahe seisneb selles, et 

 • iga loo sündmustel on oma ajaline ja loogiline järjekord: üks sündmus toimub teise järel ning sageli varasemad põhjustavad järgmisi;
 • lugusid või nende osi ei jutustata alati selles järjekorras, nagu sündmused toimusid, vaid näiteks selgub ühest sündmusest jutustamise käigus, mis on varem juhtunud.  

Jutustavaid teoseid lugedes tuleb tähelepanu pöörata sellele, kas jutustamise järjekord (süžee) vastab sündmuste järjekorrale (faabula). Kui ei vasta, peab lugeja olema tähelepanelikum ja rohkem järele mõtlema, et sündmuste seostest aru saada. 

Faabula – sündmused oma ajalises ja loogilises järjestuses

Süžee – sündmused selles järjestuses, nagu neist teoses jutustatakse

Pärast mõistete seletamist lahendatakse üheskoos töölehe 4. ülesanne. Õiged laused on järgmised:

Tabeli kolmas veerg näitab, milline on väikese printsi seikluste faabula

Katkendi süžee on üles ehitatud nii, et tähelepanu keskmes on rebasega seotud sündmused, kuid need tuletavad väikesele printsile meelde, mis on juhtunud varem.

2. Mõistete kinnistamine

15

 • 1. variant. Tervikteose süžee ja faabula
 • 2. variant. Arutelu teose põhiliigilise kuuluvuse üle

1. variant. Tervikteose süžee ja faabula

Kui õpilased on lugenud „Väikest printsi“ tervikuna, saavad nad töölehe esimese poole (ülesanded 1 ja 2), järjestavad sündmused ning määravad teose põhiliigi.

1. ülesannet saab kontrollida slaididelt. Süžee visandamisel piirdub slaid väikese printsi seiklustega. Raamat ise tutvustab enne väikese printsi seiklustest kõnelemist ka seiku jutustaja lapsepõlvest ning raamatu lõpus räägitakse jutustaja käekäigust pärast väikese printsiga kohtumist. Kui mõni õpilane osutab, et terve raamatu süžee on väikese printsi seiklustele keskendumise tõttu visandatud ainult osaliselt, tuleks tähelepanelikkust tunnustada.

Väikese printsi seiklused: süžee
Väikese printsi seiklused: faabula

2. variant. Arutelu teose põhiliigilise kuuluvuse üle

Kui õpilased pole „Väikest printsi“ tervikuna lugenud, saab põhiliigi üle arutleda katkendite põhjal, mida on loetud ja kuulatud tundides. Sel juhul pole töölehte mõtet kätte jagada, kuid õpetaja võib seda kasutada abimaterjalina arutelu juhtimiseks.

Valik suunavaid küsimusi

 • Miks võib „Väikese printsi“ liigitada eepika ehk jutustava kirjanduse hulka? (Teos vastab ülesehituselt kõigile vajalikele tingimustele: toimuvad sündmused, milles osalevad tegelased ja millest räägib jutustaja: vahel minajutustaja, vahel temajutustaja.)
 • Milliseid ühisjooni on „Väikese printsil“ dramaatika põhiliiki kuuluvate teostega? Miks on sellest teosest lihtne näiteks kuuldemängu teha? (Teoses on palju dialooge. Peamiselt dialoogides väljendubki teose mõttesisu.)
 • Leia „Väikesest printsist“ lüürilisi lõike, kus ei jutustata, mis juhtus, vaid väljendatakse tundeid või mõtteid, mõtestatakse kogemusi, mis elus osaks saanud. (Õpikukatkendist võib leida näiteid lenduri mõtisklustest suurte inimeste üle. Katkendis, mis räägib kohtumisest rebasega, sobivad näiteks kõik rebase õpetused ning väikese printsi kõne roosidele.)

3. Loovtöö ja kodune ülesanne

10

 • Loovtöö „Väikese printsi“ põhjal
 • Kodune ülesanne: korda mõisteid

Loovtöö „Väikese printsi“ põhjal

Kui õpilastele on jagatud tervikteose töölehed, jätkavad nad töölehe ülesannetega 3–5. Õpetaja täpsustab vajadust mööda juhiseid: millised ülesanded tehakse, mis järjekorras, kas üksi või paaristööna, kas töö tuleb lõpetada klassis või kodus.

Kui õpilastel ei ole töölehti, võib kasutada loovtöö juhiseid slaididel. Lüürilise teksti teemasid teisel slaidil saab kasutada esimese slaidi juhiste täpsustamiseks. Kumbagi slaidi saab kasutada ka eraldi.

Draamatekst

 1. Vali koos pinginaabriga üks tegelane teosest „Väike prints“.
 2. Kirjutage tegelase ja väikese printsi dialoogi(de) põhjal lühike draamatekst.

Lüüriline tekst

 1. Kirjuta koos pinginaabriga luule- või proosavormis lüüriline tekst, millega üks tegelane võiks väljendada oma tundeid.
 2. Lugege valmis tekst kaaslastele ette ja laske neil mõistatada, milline tegelane ja millest kõneleb. 

Lüürilise teksti teemad

 1. Jutustaja tunded väikese printsi vastu
 2. Väikese printsi tunded lille vastu
 3. Väikese printsi lille tunded väikese printsi vastu
 4. Väikese printsi lille tunded tiigrite vastu
 5. Uhkeldaja tunded iseenda vastu
 6. Ärimehe tunded tähtede vastu
 7. Väikese printsi tunded laternasüütaja vastu
 8. Kolme kroonlehega lille tunded inimeste vastu
 9. Rebase tunded väikese printsi vastu
 10. Mao tunded väikese printsi vastu

Kodune ülesanne: korda mõisteid

Järgmises tunnis tuleb 

 • seletada mõisteid, mida käsitleti peatükis „Kirjandus. Ilukirjandus. Mis vahe neil on?“; 
 • iseloomustada teost, mida tervikuna loetakse, nende mõistete abil.

Lisamaterjal

Töölehed mõistete kinnistamiseks

Tööleht süžee ja faabula mõiste kohta kuulamiskatkendi põhjal (kohtumine rebasega)

Tööleht süžee ja faabula mõiste ning põhiliikide kohta tervikteose põhjal

Metoodiline materjal: õpetajaleht tervikteose töölehe juurde

Lehel on vastused töölehel esitatud küsimustele ja soovitusi loovülesannete juurde.

Kodutöö ja tunni kirjeldus

Kodutöö

Lõpeta loovtöö.

Valmistu seletama õpitud mõistete sisu. Mõtle, kuidas iseloomustada nende mõistete abil teost, mida loed. 

Tunni kirjeldus

Süžee ja faabula mõiste „Väikese printsi“ näitel. Ilukirjanduse põhiliikide tunnused „Väikeses printsis“. Loovtöö.

Õ lk 12–17
​TV lk 9–11
​Opiq ptk 1.5, 1.6​

Palun oota