Peatükk 1.6 (High Five! 3, e-tund)

Colourful London (2)

Ettevalmistus

Lisavahendid

 • värvipliiatsid (värvid õp lk 9) 
 • töölehed või kaardid värvimiseks (vt värve õp lk 9) 

Tunni ülesehitus

1. Sissejuhatus, 10 min
​2. Värvid on igal pool, 25 min 
3. Värvid ja huviväärsused, 10 min

Eelteadmised ja -oskused

Õpilased

 • oskavad tervitada, hüvasti jätta ja ennast tutvustada 
 • teavad Suurbritannia peamisi huviväärsusi

Eesmärgid ja õpitulemused

Õpilased

 • tunnevad põhivärve
 • leiavad eri värvi objekte (koolivarustus, esemed klassis, huviväärsused jms) ning nimetavad nende värve 

Tunnimaterjal

Märksõnad ja meetodid

 • värvid: hääldamine ja kirjapilt
 • Londoni ja Suurbritaania sümbolite nimed
 • uued sõnad-väljendid objektide kirjeldamiseks
 • õppetegevus: värvimine numbrite järgi, kuulamine ja valikute tegemine, sildistamine, sõnade moodustamine, valimine mitme hulgast 
 • väljendid õppetöö organiseerimiseks
 • töölehed värvimiseks, mängud

Ainetevahelised seosed

 • Loodusõpetus
 •  Kunstiõpetus

Läbivad teemad

 • Väärtused ja kõlblus
 • Kultuuriline identiteet

1. Sissejuhatus

10

 • Õpetaja tervitused
 • Kordamine. Huviväärsused ja sümbolid

Õpetaja tervitused

 • Alustage tervitustega (Hi! Hello! Good morning!).

Kordamine. Huviväärsused ja sümbolid

 • Küsige lastelt, kas nad mäletavad Suurbritannia sümboleid.  Tehke kaks harjutust.  
 • Kordamine. Londoni vaatamisväärsused ja sümbolid (1, 2)
  – Lugege ette kõik nimed või osutage nimele ja laske õpilastel seda nimetada.​
  ​– Hääldage nime ja paluge lastel järjekorras ühendada pilt nimega; lapsed võivad tulla ka tahvli juurde ja näidata, millise pildi ta nime või sõna juurde lohistab.
 •  exercise 9 and 10. Tehke harjutus rühma- või paaristööna. Kõigepealt lugege koos tööjuhendit ja veenduge, et lapsed said aru, mida on vaja teha.  

2. Värvid on igal pool

25

 • Tähelepanu sõnadele-väljenditele. Värvid
 • Foneetiline transkriptsioon, sõnade kirjapilt
 • Uute sõnade-väljendite harjutamine
 • Lisategevus

Tähelepanu sõnadele-väljenditele. Värvid

 • Kuulake ja korrake.
 • slider with colours. Kuulake värvi nimetust ja laske lastel seda korrata. Pöörake tähelepanu kirjapildile.  
 • do ex. 4. Uute sõnade-väljendite kinnistamiseks tehke harjutus, juhtige tähelepanu kirjapildile.
 • do ex. 3 p. 8. Moodustage õpilastest 2–3 rühma. Nimetage värv, rühmad nimetavad üksteise järel seda värvi esemeid. Lõpuks võite koos analüüsida, milline rühm oli kõige edukam.  

AB ex. 3 p. 8

Foneetiline transkriptsioon, sõnade kirjapilt 

 • p. 9. Viidake värvidele. Pöörake tähelepanu sõna kirjapildi ja foneetiliste märkide erinevusele. Selgitage, et õpikus on iga uue sõna juures ka selle hääldus. Transkriptsioon ehk häälduspilt on sümbolite süsteem, mis näitab, kuidas kirjutatud sõna hääldatakse. See esitatakse nurksulgudes [ ] või mõnikord ka kaldsulgudes / /. Foneetilises transkriptsioonis hääldame kõiki häälikuid!
  NB! Peatükkides Sounds Good! (Kõlab hästi!) on võimalik töötada põhjalikult üksikute häälikutega. Praegu andke ainult lühike üldine ülevaade. 
 • Vaadake läbi sõnad ja nende hääldus, võtke 2–3 sõna ja selgitage mõningaid detaile ​p. 9.
  red [red] – kirjapilt ja transkriptsioon langevad täiesti kokku; 
  blue [bluː] – neli tähte, kolm häälikut, pika hääliku e-tähte ei hääldata;
  black [blæk] – viis tähte, neli häälikut, a-tähe foneetiline märk on [æ], tähed ck hääldatakse ühe häälikuna [k].
 • Andke lastele minut aega sõnade  p. 9  ja nende transkriptsioon uurimiseks ning tehke harjutus „Arvake sõna ära häälduse kirjapildi järgi“ (Guess the word by its transcription).

Uute sõnade-väljendite harjutamine

 • Mängige mängu Disappearing Colours („Kaduvad värvid“). See on tore mäng uute sõnade meeldejätmiseks. Kõigepealt osutage värvile ja laske lastel vastata küsimustele What colour is it? (Mis värv see on?). Kasutage A-slaidi. Laste vastus võib olla Blue või It’s blue. 
Mängu vastused

1. Disappearing Colours

B: Green
C: ​Red, black
D: ​Grey, yellow, white
E: ​Nothing is missing, pink, purple and orange changed their places. – Midagi ei puudu, roosa, lilla ja oranž on kohad vahetanud.
F: Brown, ​blue, orange (the colours left: pink, purple) – (Järelejäänud värvid: roosa, lilla.)

2. ex. 4 p. 9

tomatoes – tomatid: red
a bellflower – kellukad: blue or purple
​a snowman – lumememm: white
a fir tree – kuusk: green
bananas: yellow or green
​chocolate: brown, white or black​​​

 • ex. 4 p. 9. Lapsed värvivad pildid ja harjutavad oma kirjutamisoskust kasutades p. 9. Keskenduge kirjutatu õigsusele: jälgige laste tööd, kontrollige seda.
 • ex. 5 p. 9. Individuaalne töö. 
Arvake sõna ära häälduse kirjapildi järgi.

[blæk]

[braun]

[piŋk]

[ɡriːn]

[ˈjeləu]

[wait]

Mäng Disappearing Colours („Kaduvad värvid“)

Laske lastel vaadata 15 sekundit värve (A-slaid). Liikuge edasi järgmisele slaidile ja laske leida ja öelda, mis värv on puudu.  Mõnikord on üks, kaks või koguni kolm värvi puudu. Mõnikord pole midagi puudu, värvid võivad ka kohti vahetada. Laske lastel nimetada värvid, mis on järele jäänud viimasele slaidile. 

Võite teha selle harjutuse ka värvimiseks mõeldud töölehti kasutades, selleks võtke neid tahvlilt vähemaks. Enne paluge lastel silmad sulgeda või selg pöörata. Kui olete mõne värvi ära võtnud, laske neil silmad avada või end tahvli poole pöörata. 

Disappearing Colours

A

B

C

D

E

F

AB ex. 4, 5 p. 9

Lisategevus

 • Jagage välja töölehed värvimiseks („London“), kui teil jääb aega üle, tahate anda need kodutööks või teil on klassis kiiremaid õppijaid. Selgitage tööjuhendit: kasutada tuleb kõiki 11 värvi, mida selles tunnis õpiti.
 • Crossword. Ristsõna kiirematele. 

3. Värvid ja huviväärsused

10

 • Värvide leidmine huviväärsustelt

Värvide leidmine huviväärsustelt

Korrake äsja õpitud sõnu-väljendeid, kirjeldades kohti ja objekte.

 • ex. 7. Korraldage paaristöö. Enne harjutuse tegemist kerige läbi slaider ja paluge lastel nimetada huviväärsusi.
 • ex. 8. Lõpetage tund individuaalse tööga ja pakkuge lastele võimalus oma vigu ise parandada.

Tunni kirjeldus ja kodutöö

Tunni kirjeldus

Learn colours: see TB p. 9. Identify colours in objects, focus on spelling. Revise the main landmarks of Great Britain.

TB pp. 8–9/ AB pp. 8–9 ex. 3–5/ Opiq §1.2/ Colouring sheet "City"

Kodutöö

Wordsearch, Make up words. Harjuta värve tähistavate sõnade õigekirja. 

Kuula ja jäta meelde hääldus. Opiqu slider.

Palun oota