Õppekomplekt (Matemaatika 5. klassi e-tund)

Matemaatika 5. klassi e-tund

Õppekomplekti tüüp
Õpetajaraamat
Autorid
Tiina Puusalu, Malle Saks, Jelena Pjatkova
Väljaandja
Avita
Kuulub paketti
 • Õppekomplektis on 145 peatükki ning 5 ülesannet, millest 5 on õpikus ja 0 ülesannetekogus.
 • Õppekomplekti tüüp
  Õpetajaraamat
 • Autorid
  Tiina Puusalu, Malle Saks, Jelena Pjatkova
 • Aine
  Matemaatika
 • Klass
  5. klass
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  Avita
 • Õppekava
  Riiklik õppekava 2011
 • Kuulub paketti

1. Sissejuhatus

Järg
Peatükk
1.1. Töökava
1.2. Abiks õpetajale

2. Naturaalarvud

Järg
Peatükk
2.1. Kordamine. Naturaalarvud
2.2. Naturaalarvude klassid
2.3. Naturaalarvude esitamise viisid
2.4. Naturaalarvude võrdlemine
2.5. Naturaalarvude ümardamine (1)
Tasuta tutvumiseks!
2.6. Naturaalarvude ümardamine (2)
2.7. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
2.8. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
2.9. Kontrolltöö nr 1

3. Naturaalarvude liitmine ja lahutamine. Avaldis ja võrrand

Järg
Peatükk
3.1. Naturaalarvude liitmine. Liitmisseadused
3.2. Kirjalik liitmine (1)
3.3. Kirjalik liitmine (2)
3.4. Rohkem kui kahe arvu liitmine
3.5. Naturaalarvude lahutamine. Lahutamise omadused (1)
3.6. Naturaalarvude lahutamine. Lahutamise omadused (2)
3.7. Kirjalik lahutamine (1)
3.8. Kirjalik lahutamine (2)
3.9. Kuidas lahendada tekstülesannet
3.10. Mitmesuguseid ülesandeid
3.11. Matemaatilised avaldised (1)
3.12. Matemaatilised avaldised (2)
3.13. Võrrand ja selle lahendamine (1)
3.14. Võrrand ja selle lahendamine (2)
3.15. Kuidas koostada võrrandit?
3.16. Mitmesuguseid ülesandeid
3.17. Kontrolltöö nr 2

4. Naturaalarvude korrutamine ja jagamine

Järg
Peatükk
4.1. Naturaalarvude korrutamine. Korrutamise vahetuvusseadus
4.2. Korrutamise ühenduvusseadus (1)
4.3. Korrutamise ühenduvusseadus (2)
4.4. Korrutamise jaotuvusseadus (1)
4.5. Korrutamise jaotuvusseadus (2)
4.6. Sulgude avamine. Ühisteguri sulgude ette toomine
4.7. Mitmesuguseid ülesandeid
4.8. Nullidega lõppevate arvude korrutamine (1)
4.9. Nullidega lõppevate arvude korrutamine (2)
4.10. Valemi kasutamine (1)
4.11. Valemi kasutamine (2)
4.12. Naturaalarvude jagamine (1)
4.13. Naturaalarvude jagamine (2)
4.14. Naturaalarvude jagamine (3)
4.15. Jagatise põhiomadus (1)
4.16. Jagatise põhiomadus (2)
4.17. Jäägiga jagamine
4.18. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
4.19. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
4.20. Kontrolltöö nr 3

5. Algarvud ja kordarvud

Järg
Peatükk
5.1. Algarvud ja kordarvud (1)
5.2. Algarvud ja kordarvud (2)
5.3. Jaguvuse tunnused. Jaguvus 2, 5 ja 10-ga
5.4. Jaguvus 3 ja 9-ga
5.5. Jaguvuse tunnused
5.6. Kordarvu lahutamine algteguriteks
5.7. Arvude ühistegurid
5.8. Arvude ühiskordsed
5.9. Mitmesuguseid ülesandeid
5.10. Kontrolltöö nr 4

6. Geomeetrilised kujundid

Järg
Peatükk
6.1. Punkt. Sirglõik. Lõikude võrdlemine ja liitmine (1)
6.2. Lõikude võrdlemine ja liitmine (2)
6.3. Kiir. Sirge. Tasand
6.4. Arvkiir
6.5. Mõõtskaalad
6.6. Mitmesuguseid ülesandeid
6.7. Arvandmete korrastamine (1)
6.8. Arvandmete korrastamine (2)
6.9. Diagramm (1)
6.10. Diagramm (2)
6.11. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
6.12. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
6.13. Kontrolltöö nr 5

7. Nurgad. Sirgete vastastikune asend

Järg
Peatükk
7.1. Nurk
7.2. Nurkade liigid
7.3. Nurgakraad. Nurga mõõtmine
7.4. Nurga joonestamine
7.5. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
7.6. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
7.7. Hulknurgad. Ristkülik. Ruut (1)
7.8. Hulknurgad. Ristkülik. Ruut (2)
7.9. Sirgete lõikumine. Paralleelsed ja ristuvad sirged
7.10. Kõrvunurgad (1)
7.11. Kõrvunurgad (2)
7.12. Tippnurgad (1)
7.13. Tippnurgad (2)
7.14. Ristuvate ja paralleelsete sirgete joonestamine (1)
7.15. Ristuvate ja paralleelsete sirgete joonestamine (2)
7.16. Mitmesuguseid ülesandeid
7.17. Kontrolltöö nr 6

8. Harilikud murrud

Järg
Peatükk
8.1. Harilikud murrud. Kordamine (1)
8.2. Harilikud murrud. Kordamine (2)
8.3. Harilikud murrud. Kordamine (3)
8.4. Murdude võrdlemine (1)
8.5. Murdude võrdlemine (2)
8.6. Murdude võrdlemine (3)
8.7. Ühenimeliste murdude liitmine ja lahutamine (1)
8.8. Ühenimeliste murdude liitmine ja lahutamine (2)
8.9. Ühenimeliste murdude liitmine ja lahutamine (3)
8.10. Lihtmurrud ja liigmurrud
8.11. Liigmurru täisosa ja murdosa (1)
8.12. Liigmurru täisosa ja murdosa (2)
8.13. Mitmesuguseid ülesandeid

9. Kümnendmurrud

Järg
Peatükk
9.1. Murrud ja mõõtühikute kümnendsüsteem
9.2. Kümnendmurrud (1)
9.3. Kümnendmurrud (2)
9.4. Kümnendmurru koostis (1)
9.5. Kümnendmurru koostis (2)
9.6. Kümnendmurru kujutamine arvkiirel (1)
9.7. Kümnendmurru kujutamine arvkiirel (2)
9.8. Kümnendmurdude võrdlemine (1)
9.9. Kümnendmurdude võrdlemine (2)
9.10. Kümnendmurru ümardamine
9.11. Mitmesuguseid ülesandeid
9.12. Kontrolltöö nr 7

10. Tehted kümnendmurdudega

Järg
Peatükk
10.1. Kümnendmurdude liitmine (1)
10.2. Kümnendmurdude liitmine (2)
10.3. Kümnendmurdude lahutamine (1)
10.4. Kümnendmurdude lahutamine (2)
10.5. Kümnendmurru korrutamine ja jagamine järguühikuga 10, 100, 1000, ... (1)
10.6. Kümnendmurru korrutamine ja jagamine järguühikuga 10, 100, 1000, ... (2)
10.7. Kümnendmurru korrutamine naturaalarvuga (1)
10.8. Kümnendmurru korrutamine naturaalarvuga (2)
10.9. Kümnendmurdude korrutamine (1)
10.10. Kümnendmurdude korrutamine (2)
10.11. Kümnendmurru korrutamine ja jagamine järguühikuga 0,1; 0,01; 0,001; ...
10.12. Mitmesuguseid ülesandeid
10.13. Kontrolltöö nr 8
10.14. Kümnendmurru jagamine naturaalarvuga
10.15. Aritmeetiline keskmine
10.16. Kümnendmurru jagamine kümnendmurruga (1)
10.17. Kümnendmurru jagamine kümnendmurruga (2)
10.18. Mõõtkava ja plaanimõõt
10.19. Taskuarvuti aitab arvutamisoskust kontrollida
10.20. Mitmesuguseid ülesandeid
10.21. Kontrolltöö nr 9

11. Ruumilised kujundid

Järg
Peatükk
11.1. Risttahukas ja kuup. Risttahuka ja kuubi pindala (1)
11.2. Risttahukas ja kuup. Risttahuka ja kuubi pindala (2)
11.3. Risttahuka ja kuubi ruumala (1)
11.4. Risttahuka ja kuubi ruumala (2)
11.5. Risttahuka ja kuubi ruumala (3)
11.6. Kontrolltöö nr 10

12. Kordamine

Järg
Peatükk
12.1. Kordamine
12.2. Kordamine
12.3. Tasemetöö
12.4. Kordamine

13. Lisad

Järg
Peatükk
13.1. Impressum
Palun oota