Õppekomplekt (Eesti k 7. kl e-tund)

Eesti keel 7. klassile, e-tund

Õppekomplekti tüüp
Õpetajaraamat
Autorid
Esta Prangel
Väljaandja
Avita
Kuulub paketti
 • Õppekomplektis on 72 peatükki ning 0 ülesannet, millest 0 on õpikus ja 0 ülesannetekogus.
 • Õppekomplekti tüüp
  Õpetajaraamat
 • Autorid
  Esta Prangel
 • Aine
  Eesti keel
 • Klass
  7. klass
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  Avita
 • Õppekava
  Riiklik õppekava 2011
 • Kuulub paketti

1. I. Sõnavara

Järg
Peatükk
1.1. Töökava
1.2. Abiks õpetajale. E-tunni tutvustus ja uue õppekomplekti vastused
1.3. Sissejuhatus. Suhelda saab ka sõnadeta
1.4. Sõna ja tähendus
Tasuta tutvumiseks!
1.5. Keeles on palju murdeid
1.6. Sünonüümid on keele rikkus
1.7. Argikeel ja kirjakeel
1.8. Sõnavara kontrolltöö

2. II. Kiri ja kuulutus

Järg
Peatükk
2.1. Kirja kirjutamine
2.2. Veebisuhtlus
2.3. Kokkuvõtlik tund: kiri ja kuulutus

3. III. Sõnaliigid

Järg
Peatükk
3.1. Sõnade liigitamine
3.2. Pöördsõnad
3.3. Käändsõnad
3.4. Muutumatud sõnad. Sõnaliikide kordamine
3.5. Sõnaliikide kontrolltöö

4. IV. Kirjeldus ja iseloomustus

Järg
Peatükk
4.1. Kirjeldus
4.2. Iseloomustus
4.3. Kokkuvõtlik tund: kirjeldava teksti kirjutamine

5. V. Häälikud, silp ja välde

Järg
Peatükk
5.1. Häälikutest sõnad
5.2. Silp ja silbituum. Silbitamine
5.3. Sõna rõhk ja välde
5.4. Kokkuvõtlik tund: häälikud, silp ja välde
5.5. Hääliku, välte, silbi ja rõhu kontrolltöö

6. VI. Sõna ja pilt

Järg
Peatükk
6.1. Pilt teksti täiendamas
6.2. Pildi lugemine ja tõlgendamine
6.3. Ettekanne
6.4. Sõna ja pilt. Loovtund

7. VII. Astmevaheldus

Järg
Peatükk
7.1. Astmevaheldus: laadi- ja vältevaheldus
7.2. Vältevaheldus
7.3. Laadivaheldus
7.4. Astmevahelduse kordamine

8. VIII. Meedia

Järg
Peatükk
8.1. Meedia
8.2. Televisioon. Telesaate arvustus
8.3. Raadio

9. IX. Häälikuõigekiri

Järg
Peatükk
9.1. Üksikhääliku õigekiri
9.2. Häälikuühendi õigekiri
9.3. Võõrsõnade õigekiri
9.4. Kokkuvõtlik tund: häälikuõigekiri
9.5. Häälikuõigekirja kontrolltöö

10. X. Uudis ja arvamuslugu

Järg
Peatükk
10.1. Fakt ja arvamus
10.2. Uudis
10.3. Pressikonverents
10.4. Uudise kirjutamine
10.5. Arvamuslugu

11. XI. Käändsõna vormistik

Järg
Peatükk
11.1. Neliteist käänet
11.2. Omastav kääne on põhikääne
11.3. Ainsuse osastavast mitmuse omastav
11.4. Mitmuse osastav kääne
11.5. Omadussõna võrdlusastmed
11.6. Kokkuvõtlik tund: käändsõna vormistik
11.7. Käändsõna vormistiku kontrolltöö

12. XII. Intervjuu ja reportaaž

Järg
Peatükk
12.1. Intervjuu
12.2. Reportaaž
12.3. Ajaleht järgmise sajandi inimesele
12.4. Meediamapi kokkupanek, esitlemine ja hindamine

13. XIII. Tegusõna vormistik

Järg
Peatükk
13.1. Tegusõna pöördelised vormid. Isik ja arv. Aeg
13.2. Tegusõna kõneviisid
13.3. Isikuline ja umbisikuline tegumood. Eitav ja jaatav kõne
13.4. Tegusõna käändelised vormid
13.5. Tegusõna põhivormid. Vormidevahelised seosed
13.6. Kokkuvõtlik tund: tegusõna vormistik
13.7. Tegusõna vormistiku kontrolltöö

14. XIV. Kokku- ja lahkukirjutamine

Järg
Peatükk
14.1. Nimisõna kokku- ja lahkukirjutamine
14.2. Omadussõna kokku- ja lahkukirjutamine
14.3. Arvsõna kokku- ja lahkukirjutamine
14.4. Tegusõna kokku- ja lahkukirjutamine
14.5. Muutumatu sõna kokku- ja lahkukirjutamine. Kordamine
14.6. Kokku- ja lahkukirjutamise kontrolltöö

15. XV. Jutustav tekst

Järg
Peatükk
15.1. Jutustav tekst. Jutu sündmustik ja ülesehitus (1)
15.2. Jutu sündmustik ja ülesehitus (2)
15.3. Viktoriin
Palun oota