Peatükk 2.4 (Ettevõtlus, kutseõpe)

Ettevõtlikkus

Miks on oluline olla ettevõtlik?

Milles väljendub ettevõtlikkus?

Ettevõtlikkus väljendub inimese võimes ja tahtes tegutseda. See kätkeb endas soovi unistada ja eesmärke püstitada, oskust leida esilekerkinud probleemidele lahendusi ja viia alustatu lõpule.

Mõnikord arvatakse ekslikult, et ettevõtlikud on ainult need inimesed, kel on suurepärased äriideed, juhioskused, ja kes tegelevad ettevõtlusega. 

Ettevõtlikke inimesi on vaja kõikides ühiskonnakihtides ja elualadel. Ettevõtlikud võivad olla nii noored kui ka vanad, nii mehed kui ka naised, nii tööandjad kui ka töövõtjad, nii ülemused kui ka alluvad.

Ettevõtliku meelelaadi tähtsust on raske üle hinnata. Ettevõtlik inimene saab hakkama iseendaga ning suudab muuta ka keskkonda. 

  • Too näiteid, kuidas ettevõtlikkus igapäevaelus avalduda võib.

Ettevõtlik töötaja 

Ettevõttes on tähtis arendada ja toetada töötajate ettevõtlikkust, s.o orienteeritust uute ärivõimaluste nägemisele. Ettevõtte töötajatel on ärikeskkonna muutustest lähtudes võimalik näidata niisuguseid ettevõtjalikke omadusi nagu loovus, edasipüüdlikkus, initsiatiiv, uuenduslikkus, paindlikkus, valmisolek muutusteks. Nad võivad teha ettepanekuid uute võimaluste ärakasutamiseks ja osaleda nende ideede realiseerimisel.

Kuidas tuleb töötajate ettevõtlikkuse toetamine ettevõttele kasuks?
  • Too näiteid, kuidas saab ettevõtja oma töötajate ettevõtlikkust toetada. 
Palun oota