Peatükk 3.5 (Ettevõtlus, kutseõpe)

Turuanalüüs

Mis on turuanalüüs?

Kuidas turgu analüüsida?

Mis on turu-uuring?

Turuanalüüs

Oma toote turu tundma õppimiseks peab seda analüüsima.

Turuanalüüs on dokumenteeritud ülevaade turust. Turu analüüsimiseks on vaja koguda informatsiooni potentsiaalsete ostjate, konkurentide ja turu põhiomaduste kohta nt tarbijate ostujõud, kas majandus on tõusmas või langemas, millised on tulevikuprognoosid ja kuidas need tegevusala mõjutavad jms.

Turuanalüüs on vajalik selleks, et teha strateegilisi otsuseid turu ja selle võimalike arengute kohta. Enne aja ja raha investeerimist ettevõtmisse on vaja oma sihtturgu tundma õppida. Turuanalüüs on võimalus hankida informatsiooni sh fakte potentsiaalsetest klientide kohta ja kindlaks teha nõudlus toote järele.

Turgu analüüsides tuleb hinnata sihtrühmaga seotud ohte ja võimalusi, nendest tulenevaid järeldusi ning mida on võimalik ohtude vältimiseks ning võimaluste ärakasutamiseks teha.

Kui toodet on otsustatud pakkuda mitmele erinevale sihtrühmale, tuleb igat sihtrühma analüüsida eraldi. Samuti tuleb sel juhul määratleda, kui suur tähtsus konkreetsel sihtrühmal on.

Turuanalüüs on dokumenteeritud ülevaade turust.

Turuanalüüs võimaldab

 • kindlaks määrata, kui suur, atraktiivne ja tulukas on turg;
 • seletada ja mõista turu arengut;
 • hinnata oma ettevõtmise tulukust ja kulukust.

Kuidas kirjeldada sihtrühma?

 • Kui suur on sihtrühm?
 • Mis sihtrühma iseloomustab?
 • Milline on sihtrühma ettekujutus ideaalsest tootest?
 • Millised on sihtrühma tarbimisharjumused (intensiivsus, sagedus, juhuslikkus jne)?
 • Milline on tarbijate kvaliteedi- ja hinnateadlikkus?
 • Millised on sihtrühma ostuhoiakud ja ostukäitumine?
 • Kus sooritatakse ostud?
 • Sihtrühma vajadused, soovid ja ootused turul?
 • Millised on sihtrühma harjumused, huvid, hinnangud?
 • Milliseid teenuseid oodatakse enne ja milliseid pärast ostu sooritamist?
 • Kuidas hangib sihtrühm informatsiooni konkreetse toote kohta?
 • Kui lojaalsed on kliendid? Millest see tuleneb?
 • Kuuluvus gruppi, mis võib mõjutada toodete valikut
 • Avaliku arvamuse kujundaja sihtgrupis?

Konkurentide tundmine

Konkurentide tundmine aitab määratleda konkurentsistrateegiaid, näiteks kas keskenduda madalatele kuludele või eristumisele.

Konkurentsiolukorra analüüsimiseks tuleb konkurentide kohta välja selgitada mida nad pakuvad, millised on nende hinnad, milliseid turustuskanaleid nad kasutavad, millised on turundussuhtluse tegevused jms.

Suurim konkurent on see, kes sarnaneb kõige rohkem: müüb samale sihtgrupile ja kasutab samasuguseid turundustegevusi. Konkurendil on teie ees edu, kui kahe pakkumise hulgast eelistatakse tema pakkumist teie omale. Kui olukord on vastupidine, on konkurendi mõju vähemtähtis.

Konkurentsisituatsiooni üldiseloomustuse korral tuleb välja tuua nii otsesed kui kaudsed konkurendid. Samuti ei tohiks unustada iseloomustamast võimalikke potentsiaalseid turule sisenejaid. Nii otseste kui ka kaudsete konkurentide puhul tuleb välja selgitada, kui palju neid on sihtturul ning kes nad on? Kirja tuleb panna nende üldine lühiiseloomustus ning mida nad pakuvad.

Ka see tuleb läbi mõelda, kui palju võib olla uusi potentsiaalseid turule sisenejaid ning millised on sisenemisbarjäärid.

Konkurendid

Kuidas kirjeldada konkurenti?

 • Kes konkurendid on?
 • Mis on nende äriidee?
 • Millised on konkurentide tugevad küljed? Milles nad edukad on?
 • Milles oleme meie edukamad või tugevamad?

Turuanalüüs peab sisaldama konkurentide nime ning lühikest hinnangut nende suuruse, tugevate-nõrkade külgede ning pakutavate toodete ja lisateenuste kohta.

Keskenduda tuleb kõige olulisemale, märkides ära need asjad, mis on antud tegevusala seisukohalt tähtsad.

Turuosa määratlemine

Turuosa määratlemisel uue toote turule toomisel võib abi olla alljärgnevast kolmest sammust:

 • määratleda kogu toote-grupi turu suurus (kogu müük rahaliselt mõõdetuna) konkreetses sihtpiirkonnas,
 • püüda välja arvestada konkurentide turuosa suurust,
 • määratleda, kui suur võiks olla tulevane turuosa.

Informatsiooni saamiseks on erinevaid võimalusi:

 • inimeste (sihtrühma) jälgimine/vaatlemine olukordades kus toodet kasutatakse,
 • sama toote erinevate versioonide testimine sihtrüha peal,
 • planeeritava toote kohta isiklike, kirjalike, suuliste või telefoniintervjuude läbiviimine. Kasutada võib näiteks lühikest, meeskonna poolt välja töötatud küsitluslehte.

Sageli jõutakse aga „õigete“ küsimusteni alles peale esimest müügikogemust, kui ostjate käest on otsest tagasisidet saadud.

Turuosa määratlemine

 • kogu tootegrupi turg
 • konkurentide turuosa
 • minu tulevane turuosa

Turu-uuring on turunduse otsuste tegemiseks vajaliku informatsiooni kogumine, analüüsimine ja tõlgendamine. Uuringutes kasutatavad andmed jagatakse esmasteks ja teisesteks andmeteks. Esmased andmed on need, mis hangitakse spetsiaalselt uuritava probleemi lahendamiseks. Teisesed andmed on kellegi poolt juba kogutud, kuid need tuleb üles leida ja läbi töötada. Turu-uuringu läbiviimisel kasutatakse erinevaid meetodid, näiteks küsitlus, ekspertintervjuu, fookusgrupi intervjuu, teiseste andmete analüüs, paneeluuring, vaatlus jt.

Palun oota