Peatükk 4.5 (Ettevõtlus, kutseõpe)

Ettevõtte tegevusega seotud kulud ja tulud

Millised on ettevõtte tegevuskulud?

Kuidas kavandada müügitulusid?

Ettevõtte tegevuskulud

Tegevuskuludeks ehk jooksvateks kulutusteks saab pidada ainult äritegevusega otseselt seotud kulusid

Tegevuskulud jagunevad püsi- ja muutuvkuludeks. Püsikuludele on enamasti iseloomulik, et mõni neist tuleb ette vaid kord aasta, kuu või nädala jooksul. Püsikuludele on iseloomulik, et need üldjuhul ei suurene koos toodetud ja müüdud toodete või teenuste hulgaga.

Muutuvkulud suurenevad seoses toodangu tootmise või teenuste osutamise suurenemisega.

Äri alustades on üpris keeruline saada vajalikku teavet erinevate kulude olemuse ja kujunemise kohta. See nõuab väga täpset kulude eelhindamist.

Arutlege, millised tegevuskulud on autoremonditöökojal

Ettevõtte tulud

Ettevõtte tulud tulevad toodete või teenuste müügist.

Toodetele või teenustele tuleb kujundada müügihind, seejuures tuleb arvestada konkurentsi ja turuhindadega.

Toote hind peab katma

  • iga tooteühiku muutuvkulud;
  • osa püsikuludest, nii et müüdud artiklite kogusumma katab kõik kulutused;
  • loodetava kasumi;
  • käibemaksu.

Ettevõtte müügiprognoos

Ettevõtte müügiprognoosi või müügiplaani koostades tuleb lähtuda otseselt kehtestatud müügieesmärkidest. Koostatud müügiprognoosil on ka motiveeriv mõju saavutamaks müügieesmärke. Näiteks õpilasfirma müügiprognoosis või müügiplaanis on otstarbekas täpselt kindlaks määrata ka see, kes kui palju müüb ning milliste meetoditega kui palju müüa kavatsetakse.

Müügiplaanid peavad kajastama nii koguselist kui ka rahalist müüki ning olema ajalised. Müügiplaan peab lähtuma tootmisplaanist, aga ka potentsiaalsest ostjaskonnast ja nende võimalustest. 

Müügiplaan peab olema realistlik. Sellise müügiplaani koostamiseks peaks enne olema tehtud turu-uuring (vt Turunduse ptk).

Ettevõtte tulude prognoos tuleb teha vähemalt üheks aastaks alates müügi algusest. Müügiprognoosi puhul tuleb arvestada ka hooajalisi kõikumisi müügikogustes, mõnikord ka hinnas.

Müügikoguste hooajalist kõikumist võib täheldada ka müügiprognoosi kirjeldavas näidistabelis.

Näide müügiprognoosi võimaliku vormi kohta. Müügiprognoos üheks aastaks
Palun oota