Peatükk 4.4 (Ettevõtlus, kutseõpe)

Ettevõtte käivitamisega seotud kulud ja tulud

Kuidas planeerida ettevõtte alustamise kulusid?

Ettevõtte loomise planeerimine

Enamik ettevõtjaid alustab äriidee elluviimist ettevõtte loomisest, see protsess võib kesta mõnda aega. Seda perioodi põhjalikult planeerides luuakse eeldused ettevõtte edukaks tegevuseks.

Ettevõtet käivitades on oluline mõelda protsessile tervikuna ja koostada käivitamisprotsessi ajakava, kus loetleda kõige väiksemadki võimalikud tegevused ja tegevustega seonduv kulu.

Samasugune tegevusplaan on vaja koostada ka enne õpilasfirma loomist.

Ettevõtte käivitamisperioodi kavandamise näide
 • Mida on vaja osta ettevõtte käivitamisperioodil?
 • Kuidas saada infot selle kohta, kui palju need investeeringud maksavad?

Smuutipeatuse võimalike käivitamiskulude puhul võib lähtuda järgmistest kuludest:

 • seadmete ning müügi- ja kontoritehnika ostu- või rendikulu,
 • tegevuseks vajaliku pinna rendikulu,
 • esialgse tooraine- ja materjalivaru soetamiskulud,
 • palgakulu esimestel kuudel,
 • turundus- ja reklaamikulud,
 • muud kulud. 

Smuutipeatus

 • Arutlege rühmas, millised võiksid olla Smuutipeatuse käivitamisperioodi tegevused. Koosta tabel Smuutipeatuse rajamisega seonduvate tegevuste kohta ja ajagraafik.

Stardikapital

Ettevõtte tegevuse käivitamine eeldab alati teatud varade olemasolu. Selleks, et midagi müüa ja sellest tulu saada, peab toode olema enne toodetud või teenuse osutamise protsess välja töötatud.

Seega tekivad toodete tootmisel või teenuse osutamisel esmalt kulud.

Rahasummat, mida läheb vaja äri käimaminekuks, nimetatakse ka stardikapitaliks.

Stardikapital on rahalises väljenduses vajaminev ressurss tegevuse alustamiseks kuni selliste tulude laekumiseni, mis katavad ettevõtte igapäevased kulud.

Vajaliku stardikapitali peamised koostisosad

Investeeringud on see osa stardikapitalist, mida tehakse üldjuhul üks kord, s.o põhivara soetamiseks. Investeeringute suurus sõltub sellest, milliseid põhivarasid ettevõte oma normaalseks tegevuseks vajab ning kui palju need maksavad. 

Asutamiskulud, ettemaksud ja sisseostud on ettevõtte registreerimisega seotud kulud (nt riigilõivud, notaritasud, tegevuslubade vormistamine), kauba- ja materjali soetamine, ruumide rendi ettemaks, töötajate väljaõpe jms.

Regulaarsed perioodilised väljaminekud on töötajate palgad, kommunaalkulud (vesi, elekter, prügi, valve- ja turvateenus, ventilatsioon), transpordi- ja sidekulud, reklaamikulud.

Investeeringud

Smuutipeatus ostab 1. kuul blenderi müügihinnaga 649 eurot.

Investeering

1. kuu

2. kuu

3. kuu

Periood KOKKU

Blender

649.00

Investeeringukulu kokku

649.00

649.00

 • Arutlege, milliseid kulutusi on Smuutipeatusel veel vaja teha, et põhivahendid soetada.

Smuutipeatus

 • Koosta tabel Smuutipeatuse vajalike investeeringute loeteluga. Kasuta näidistabelit „Planeeritud investeeringute ajagraafik“.
Planeeritud investeeringute ajagraafik

Stardikapitali kujunemine

Stardikapitali kujunemine

Kõige esimesed ettevõtte käivitamisega seotud kulud jäävad asutajate-omanike enda kanda. Kui sellest ei piisa, tuleb leida partnereid. Vahel tuleb omakapitali täiendada ka võõrkapitaliga, milleks on tavapäraselt laenud (vt joonist).

Ettevõtlusega alustamiseks pole alati vaja suurt algkapitali. Näiteks, kui otsustate hakata osutama teenuseid (muru niitmine, õpiabitunnid vms).

Tavapärasest suuremat stardikapitali vajatakse tootmisettevõtet luues. 

Selleks, et teada saada stardikapitali võimalikult täpne suurus, tuleb teha uurimistööd. Väga suur osa infost on leitav internetist vastavatelt veebilehtedelt.

 • Seadmete, müügi- ja kontoritehnika ostu- või rendikulu hinnad on kättesaadavad nende müüjatelt, unustada ei tohi ka kaupade kättetoimetamise kulu.
 • Tegevuseks vajaliku pinna rendikulu kohta käivat infot saab kinnisvarabüroodest või vastavatest internetiportaalidest.
 • Kulud esialgse tooraine- ja materjalivaru soetamiseks. Selle info saab tarnijatelt (legendi järgi teeb Smuutipeatus koostööd AS Bambonaga) ja transpordifirmalt, kes kauba kohale toimetab.
 • Palgakulu kohta saab infot personaliotsingu-, tööjõurendi- ja töövahendusfirmade veebilehtedelt (cvkeskus.ee, cv.ee vms). 
 • Turundus- ja reklaamikulude kohta võib küsida hinna­pakkumisi reklaamibüroodest.
 • Muud kulud esimestel kuudel. Paljudel tegevusaladel tegutsemiseks on vaja litsentsi või vastavat märget majandustegevuse registris. Teavet vastavate registreeringute ja litsentside hindade kohta saab vastavatest ametiasutustest (nt Veterinaaria- ja Toiduameti kodulehelt).

Kuidas leida vajalik stardikapital?

Ettevõtlikud noored otsustasid asutada oma äri. Ettevõtte käivitamisperioodi tegevusi kavandades ja kulusid kalkuleerides selgus, et vajaliku stardikapitali suurus on 7000 eurot. Kuna äriidee oli suurepärane, äriplaan lootustandev, pöörduti rahastamis­taotlusega panga poole. Pank nõustus andma laenu 4900 eurot tingimisel, et omafinantseering on 2100 eurot (30%) ja tagatiseks on kogu ettevõttele soetatav vara. Paraku oli noortel endil vaid 1000 eurot. Otsustati otsida partner, kes nõustuks tulema kaasomanikuks ja paigutama loodavasse ärisse puuduvad panga poolt nõutud 1100 eurot. Seega kavatsevad noored alustada 7000-eurose stardikapitaliga äri 1000 eurose algkapitaliga.

Smuutipeatus

Kavandage võimalikult detailne stardikapitali plaan, st kui suur investeering tuleks teha, et käivitada Smuutipeatus.

Mõelge läbi järgmised küsimused.

• Kui suur on stardikapital ja millistest kuludest see koosneb?

• Milliseid investeeringuid, millal ja kui suures mahus on mõtet teha (masinad ja seadmed, tarkvara jm põhivara)?

Stardikapitaliks vajalikke kuluartikleid, nt seadmete maksumust planeerides kasutage interneti otsingumootoreid.

Ettevõtte stardikapitali ja sissetulekute planeerimine

Kuna võõrkapitali kaasamine ettevõttesse on kulukas, tuleb väga hoolikalt planeerida sissetulekud ja väljaminekud, et hoida finantseerimisega seotud kulud võimalikult madalad.

Kui on võimalik saada toetusraha ettevõtte käivitamiseks, peab välja selgitama võimalikult täpse teabe selle laekumise kohta ja nõuded, mis tuleb täita raha saamisel (raha võib laekuda pärast kulutuste tegemist).

Raha laenamisel tuleks kaaluda erinevaid laenuvõimalusi.

Finantsplaan

Finantsplaneerimisega on võimalik kindlaks määrata, kuidas saada tulusid ja kui palju on tulude teenimiseks vaja teha kulusid.

Ettevõtet käivitades tuleks teha esialgne finantsanalüüs, et veenduda, kas kavandatav tegevus on kasumlik.

Finantsplaane koostades võib kasutada tabelarvutusprogramme (MS Excel, IPlanner), et arvutusi ja hilisemaid muutusi arvutustes lihtsustada.

Finantseerimisplaani ja tegevusplaani võrreldes võib ilmneda, et kulud ei pruugi esineda töö teostamise ajal. Mõnel juhul võib maksmine toimuda hiljem või on maksmine jaotatud pikema perioodi peale.

Eelnenu nõuab põhjalikku uurimistööd, sest pole võimalik planeerida sissetulekuid ja kulusid nii, nagu see sulle ettevõtjana sobib, vaid sõltuvalt seadmete ja materjalide tarnijast, toetuste andja ning laenuandja tingimustest.

Käivitamisperioodi finantseerimisprogrammi tabelit täites tuleb sissetulekute osas märkida, milline on omakapital, mida kasutate ettevõtluse alustamiseks, millised on toetused, kui suure summa ulatuses, samuti saadav laen. 

Kulude planeerimisel on väga oluline olla täpne nii rahaliselt kui ka ajaliselt.

Arvestama peaks ka võimalike ettenägematute kuludega (u kuni 10% kulude kogusummast).

Käivitamisperioodi finantseerimisprogramm

1. kuu

2. kuu

3. kuu

4. kuu

5.­kuu

6. kuu

KOKKU

SISSETULEKUD

1)

2)

Sissetulekud KOKKU

KULUD

1)

2)

Kulud KOKKU

JÄÄK/ÜLEKULU

Palun oota