Peatükk 6.1 (Ettevõtlus, kutseõpe)

Mõisted

A

B

 • bilanss – raamatupidamisaruanne, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga ettevõtte finantsseisundit (vara, kohustisi ja omakapitali)

D

 • digiturundus – toote pakkumine erinevate tehnoloogiliste vahendite ja meediumide kaudu
 • dividend – osa äriühingu kasumist, mis makstakse välja selle osanikele/aktsionäridele

E

 • ettevõte – iseseisev majandusüksus, mille kaudu ettevõtja tegutseb
 • ettevõtja – füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade müük või teenuste osutamine on talle püsivaks tegevuseks, ning seaduses sätestatud äriühing (Äriseadustik)
 • ettevõtlus – kasusaamisele suunatud tegevus, võimaluste nägemine ja ärakasutamine ning sellega seotud riskide võtmine
 • ettevõtluskeskkond – ettevõtja tegutsemiskeskkond

F

H

 • hind – toote väärtus rahas väljendatuna

I

 • investeerimine – kaupade ja teenuste tootmiseks vajaliku põhivara (masinate, seadmete, hoonete) soetamine eesmärgiga saada nende kasutamisest majanduslikku tulu
 • investeering – otseselt äriga seotud kulud (äri alustamine, laiendamine või äritegevuse olemuse muutmine)

K

 • kassapõhine arvestus – majandustehingute kajastamine vastavalt raha laekumisele või väljamaksmisele
 • kasu – hüvis, mille saab ettevõtja oma töö viljana
 • kasumiaruanna – mingi ajaperioodi (näiteks aasta) kohta koostatud tulude ja kulude aruanne
 • kogukulu – xxx
 • kogukulu – kulu, mille maht sõltub muutvkulude osas toodangu kogusest ja püsikulude muutumatust mahust
 • kohustis – ettevõttel lasuv rahaliselt hinnatav võlg, mis tuleb tähtajaks tagasi maksta
 • konkurent – sihtturul sama või sarnase toote pakkuja
 • käibevara – vara, mis eeldatavasti kasutatakse ära ühe aasta jooksul

L

 • likviidsus – näitab, kui kiiresti ja kergesti on võimalik varasid muuta rahaks

M

 • muutuvkulud – on kulud, mis suurenevad iga tooteühiku lisandumisel
 • müügiedendus – müüki mõjutavad võtted
 • müügikanal – süsteem, mille kaudu liigub toode tootjalt tarbijani
 • müügikanal – süsteem, mille kaudu liigub toode tootjalt tarbijani

N

 • nõudlus – toodete kogused, mida inimene soovib ja on suutelised ostma erinevate võimalike hindadega antud ajahetkel
 • nõudluse hinnaelastsus – tarbijate reageerimise tundlikkus hinnamuutustele

O

 • omakapital – kohustustest vaba raha võrdub arvuliselt varaga, millest on maha lahutatud kohustused
 • ostujõud – rahaga tagatud nõudlus
 • otseturundus – ühte või mitut meediakanalit kasutav otsene kontakti loomine või hoidmine sihtrühma esindajatega

P

 • palgatöötaja – isik, kes müüb ettevõtjale oma tööd
 • põhivara – vara, mida eeldatavasti kasutatakse ühest aastast pikema aja jooksul
 • püsikulu – xxx
 • püsikulu – kulu, mis jääb erinevate tegevusmahtude puhul teatud ajaperioodil muutumatuks

R

 • rahavoogude aruanne – kajastab ettevõtte rahajäägi muutumist perioodi jooksul, tegelikke laekumisi ja väljamakseid

S

 • sisuturundus – parimate toodete, kogemuste ja töötajate tutvustamine
 • stardikapital – rahalises väljenduses vajaminev ressurss tegevuse alustamiseks kuni selliste tulude laekumiseni, mis katavad ettevõtte igapäevased kulud
 • suhtekorraldus – püsiva usalduse, koostöötahte, hea maine loomine ja hoidmine ettevõtete ja töötajate vahel
 • sündmusturundus – oma sõnumi edastamine sihtrühmale ürituste kaudu

T

 • tegevuskulud – ettevõtte otsese äritegevusega seotud kulud
 • tekkepõhine arvestus – majandustehinguid kajastatakse siis, kui nad toimuvad, sõltumata sellest, kas raha on laekunud või välja makstud
 • toote omahind – ühe tootmisühiku tootmise kulu, mis leitakse, jagades tootmiskulu tooteühikute arvuga
 • tulu – raha, mis laekub ettevõtesse kaupade või teenuste müügist
 • turuanalüüs – dokumenteeritud ülevaade turust
 • turuhind – hind, mille puhul pakutav kogus on võrdne nõutava kogusega
 • Turundus – Tarbijate vajaduste rahuldamiseks ja ettevõtte eesmärkide saavutamiseks planeeritud tegvuste kompleks
 • turundusmeetmestik – meetmete kombinatsioon, mida ettevõte rakendab sihtturu mõjutamiseks
 • turundussuhtlus – suhtlemine oma sihtrühmaga neid kõnetavas keeles, vormis ja kanalis
 • turunõudlus – toodete kogus, mida inimesed soovivad ja suudavad osta erinevate võimalike hindadega antud turul kindlal ajahetkel

Ä

 • äriidee – idee, mida saab kasutada tulu teenimiseks
Palun oota