Peatükk 7.1 (Loodusõpetus 9. kl, 3. osa)

Teenindus ja selle jaotumine

Teenindav majandus

Tootmine – puuviljakasvatus
Teenindus – kaubandus

Mõtle ja arutle

Vaata pilte. Tuleta meelde 7. klassis 2. peatükis õpitut.
​Mis vahe on tootmisel ja teenindusel?

Majandus on inimeste tegevus, kus valmistatakse, jaotatakse, vahetatakse ja tarbitakse inimestele vajalikke tooteid.

Majandus jaotatakse tootmiseks ja teeninduseks.
​Tootmises toodetakse midagi, teeninduses ei toodeta midagi.
Teenindus on majandusharu, kus pakutakse, edastatakse, vahendatakse inimestele või ettevõtetele tootmises toodetut.

Tootmine:

 • toodetakse
 • ei toodeta midagi

Teenindus:

 • toodetakse
 • ei toodeta midagi
   • tööstus
   • kaubandus
   • tervishoid
   • kalandus
   • pangandus
   • ehitus
   • põllumajandus
   • haridus

   Põhjenda valikuid. Arutage õpetajaga.

   1. Tootmisega on seotud
   2. Teenindusega on seotud

   Arutage kaaslastega.

   Liiklus Indias Kolkata linnas

   Teeninduse harud

   Teenindus on muutunud Euroopa riikides peamiseks majandus-haruks.
   ​Üle 80% inimestest töötab teeninduses Suurbritannias, Belgias, Hollandis. Eestis töötab teeninduses üle 60% inimestest.
   ​Mida rohkem inimesi töötab teeninduses, seda majanduslikult arenenum on riik. Seega on Suurbritannia, Holland ja Belgia Eestist arenenumad riigid.

   Teenindus täidab inimeste igapäevaseid vajadusi.
   ​Teeninduse alad on:

   • veondus ehk transport
   • kaubandus
   • toitlustus
   • tervishoid
   • sotsiaalteenused
   • pangandus
   • puhketeenused
   • kultuur- ja meelelahutus
   • haridus ja teadus jm
   Pangaautomaadid
   • kaubandus
   • pangandus
   • tervishoid
   • haridus
   • turism
   • transport

    – rahaga seotud tehingud

    – kaupade müügiga seotud tegevus

    – inimene viibimine väljaspool oma alalist elukohta

    – inimeste ja kaupade vedu

    – tervise edendamine, haiguste ennetamine, ravi, taastusravi

    – koolis õpitavad teadmised ja oskused

   Loe saadud laused.

   1. Kaubandus: 
   2. Pangandus: 
   3. Tervishoid: 
   4. Haridus: 
   5. Turism: 
   6. Transport: 

   Arutage klassikaaslastega, mis koolis on võimalik neid ameteid õppida.

   1. iga päev: 
   2. kord nädalas: 
   3. kord kuus: 
   4. kord aastas: 
   5. harvem kui kord aastas: 

   Arutage klassikaaslastega.

   • üldhariduskoolid
   • kõrgkoolid
   • algkool
   • ülikool
   • ametikool
   • põhikool
   • 10.–12. klass
   • 1.–6. klass

   7.–9. klass

   gümnaasiumid

   KOOLID

   kutseharidus-
   koolid

   rakendus-
   kõrgkoolid

   Mis tüüpi koolis õpid sina? 

   Arutage saadud tulemusi klassikaaslastega.

   1. Huvikoolid on sellised koolid, kus
   2. Huvikoolis saab näiteks

   Nimeta huvikoole:

   Mina käin | olen käinud

   Arutage koos õpetajaga.

   Kunstikooli kunstitunnis
   Rahvatantsuringi esinemine

   Sotsiaalhoolekanne ja sotsiaalteenused

   Sotsiaalhoolekanne on riigi kehtestatud abi andmise süsteem inimestele, kes iseseisvalt toime ei tule.
   ​Sotsiaalhoolekande hulka kuuluvad

   • sotsiaalteenused – riigi või kohaliku omavalitsuse pakutav mitterahaline abi isiku või perekonna toimetulekuks. Näiteks töötukassa teenused töötutele, nõustamised jm.
   • sotsiaaltoetus – riigi või kohaliku omavalitsuse pakutav rahaline abi. Näiteks lastetoetused, erivajadustega inimeste abiraha jm.
   Eesti Töötukassa on asutus, mis tegeleb töötajate ja töötute kaitsmisega seotud probleemidega.

   Lõpeta laused interneti abil: wikipedia.org

   1. Sotsiaalteenused on riigi või kohaliku omavalitsuse pakutav abi
   2. Sotsiaalhoolekanne pakub
   3. Millise toetuse abivajaja saab, otsustab
   4. Peale riigiasutuste pakuvad sotsiaalteenuseid veel
   5. Sotsiaalteenuste saamiseks tuleb pöörduda
   6. Sotsiaalkindlustus-süsteemi kaudu makstakse järgmisi riiklikke toetusi:
   7. Riiklikult rahastatud peretoetused on:

   Vali üks sotsiaaltoetuse liik. Iseloomusta seda.
   Arutage koos õpetajaga.

   Lastehoiuteenus on samuti sotsiaalteenus.
   1. Kaubandusettevõtte nimi: 
   2. Asukoht (asula nimi, maakond, millises Eesti osas asub): 
   3. Kaubandusettevõtte kirjeldus
    Kaubandusettevõte asub

   Kauplust 

   Tarbijaid on 

   Järeldus

   Minu arvates on ettevõte rajatud  kohta, sest

   1. Mis kaupu müüakse valitud kaubandusettevõttes?
   2. Milliseid kaupu on kõige rohkem ostetud?
   3. Uuri valitud kaupluse külastatavust.
    • Mine poodi.
    • Mitu inimest on veel poes peale sinu? 
    • Ole viis minutit välisukse juures.
    • Mitu inimest selle aja jooksul poodi sisenes? 
    • Mitu inimest selle aja jooksul poest väljus? 
   4. Mis ameteid täidavad poetöötajad?
    Keda neist poes nägid?

   Esita saadud teave kaasõpilastele.
   Arutage tulemusi klassis koos õpetajaga.

   Poes ostude eest maksmas

   Tööleht

   Palun oota