Peatükk 9.1 (Loodusõpetus 9. kl, 3. osa)

Sõnaseletused

E

 • energiaallikas – loodusvara või loodusnähtus, mida inimene kasutab energia saamiseks
 • energiamajandus ehk energeetika – tööstusharu, mis tegeleb kütuste, elektri- ja soojusenergia hankimise, tootmise ja tarbijatele edastamisega

L

M

 • maailmajagu – manner koos teda ümbritsevate saartega
 • mahepõllundus – toiduainete kasvatamine ilma mürkkemikaale ja mineraalväetisi kasutamata
 • majandus – inimestele vajalike toodete valmistamine, jaotamine, vahetamine ja tarbimine
 • majandusressursid – majandustegevuseks vajalikud vahendid, loodusvarad ja kapital (inimeste loodud tootmisvahendid, masinad, hooned, teed, raha, teadmised ja oskused, tööjõud)
 • manner – suur maismaa osa, mida igast küljest ümbritseb maailmameri
 • migrant – inimene, kes asub elama teise asulasse või teise riiki

P

R

 • rahvaarv – teatud maa-alal elavate inimeste arv
 • rahvastik – inimeste kogum, kes elab mingil kindlal maa-alal. Näiteks maakera rahvastik, Euroopa rahvastik, Eesti rahvastik, Tartumaa rahvastik.
 • rahvastiku tihedus – mingi maa-ala elanike arv ruutkilomeetri kohta (in/km²)
 • rahvastikupüramiid – kaheosaline tulpdiagramm, mida kasutatakse rahvastiku soolis-vanuselise koosseisu iseloomustamiseks
 • rahvus – ühise keele ja kultuuriga inimesed. Näiteks eestlased, inglased, soomlased jpt.
 • rass ehk inimrass – sarnase kehaehituse, nahavärvi ja näojoontega inimeste rühm. Põhirassid on europiidne, mongoliidne ja negriidne rass.
 • ränne ehk migratsioon – inimeste püsielukoha vahetus

S

 • segarass – inimeste rühm, kelle vanemad on erinevatest põhirassidest

T

 • taimekasvu- ehk vegetatsiooniperiood – aeg, mis soojuse ja niiskuse poolest sobib taimede kasvuks
 • traditsioon ehk tava ehk komme – sündmuste, elukommete, käitumisviisi pidev kordumine, järgimine, pühaks pidamine. Näiteks pulmakombed, jaanipäeva- ja jõulukombed. Riietumise ja toitumise kombed jms.
 • tuhamägi – ära põletatud põlevkivi või söe jäätmetest tehismägi, mis on kuhjatud soojuselektrijaamade lähedusse
 • turism – inimeste liikumine ehk reisimine oma kodukohast teise kohta kestusega kuni üks kalendriaasta
 • turist – inimene, kes reisib ja viibib väljaspool oma igapäevast kodukohta puhkuse, äri või muul eesmärgil kauem kui 24 tundi

V

 • vaatamisväärsus – huvitav ja ilus koht, mis kutsub end vaatama
 • viisa – luba teise riiki sisenemiseks
 • võõrliik – teisest piirkonnast või loodusvööndist inimese poolt tahtlikult või tahtmatult sisse toodud taime- või loomaliik, keda pole varem selles piirkonnas esinenud. Nt Eestis karuputk, kährik, ameerika naarits ehk mink jt.
Palun oota