Peatükk 1.1 (Kohtinguvägivald)

Soostereotüübid

  • Mis on soosterotüübid?
  • Mida tähendab olla mees või naine?

Soostereotüübid

Väide

Olen selle väitega nõus, sest...

Ma ei ole selle väitega nõus, sest...

Poisid võivad kakelda, tüdrukud mitte.

Mehed sobivad paremini ettevõtte juhiks kui naised.

Igapäevaste koduste tööde tegemine peaks olema peamiselt naiste ülesanne.

Poisid peavad olema suhete algatamisel aktiivsem pool.

Tüdrukute „ei“ tähendab tegelikult „võib-olla“ või „jah“.

Kui noormees teeb neiule välja, siis peaks neiu olema noormehe soovidele vastutulelik.

Väide

Tõene

Väär

Eri ajastutel ja eri ühiskondades on välja kujunenud oma ettekujutus mehelikkusest ja naiselikkusest.

Bioloogiline sugu määratleb inimest anatoomiast, füsioloogiast ja geneetikast lähtuvalt.

Sotsiaalne sugu on ühiskonnas loodav arusaam mehelikuks ja naiselikuks peetavatest omadustest, käitumistest ja ootustest.

Videote analüüs

Vaata neid videosid soorollidest.

  • Kas oled kokku puutunud selliste soostereotüüpidega Eestis? Kus?
  • Kuidas võivad mõjutada soostereotüübid inimeste hoiakuid ja käitumist ning heaolu?
  • Kas oled tajunud teiste inimeste soostereotüüpseid ootusi sinu käitumisele või valikutele? Milliseid?
  • Kas pead õigeks ühiskonna ootustele vastavat käitumist? Põhjenda.

Kokkuvõte

Soostereotüübid ümbritsevad meid kõikjal meedias ja ka meie igapäevaelus (kodus, koolis, tänaval jm) ning meile võib tunduda, et stereotüüpsed soorollid kuuluvadki poisiks ja tüdrukuks või meheks ja naiseks olemise juurde. Tegelikult võivad nii poisid kui tüdrukud, mehed kui naised vaidlustada soostereotüüpe ja käituda viisil, mis on kooskõlas nende endi soovide ja valikutega, toetades võrdseid õigusi ja austust mõlema soo vastu erinevates rollides ja suhetes.

  1. Pööra tähelepanu meedias (muusikavideod, reklaamid, filmid vms) esinevatele soolistele stereotüüpidele ja järgmises tunnis kirjeldada vähemalt ühte näidet. Võid teha fotosid (ja need siia sektsiooni üles laadida), näidata videolõike, ajakirjade reklaame vms.
  2. Arutle kodus vanematega mõne soorolli üle. Kuidas on põlvkondade lõikes muutunud poiste ja tüdrukute kasvatamine ja neile pandud ootused?
Palun oota