Peatükk 1.2 (Kohtinguvägivald)

Terved ja ebaterved suhted

 • Millised on terved ja turvalised noorte käimissuhteid?
 • Kuhu tuleb pöörduda abi ja nõu saamiseks kohtinguvägivalla korral?

Murekiri

Ma olen vist väga meeleheitel, et siia kirjutan, aga ma ei tea enam, kust abi otsida. Mul on selline mure, et ma käin ühe poisiga, kes on minust kaks aastat vanem. Asi on selles, et kohe suhte alguses oli ta väga-väga armukade. Alguses oli see isegi armas, kuid viimasel ajal on asi väga üle piiri läinud.

Ta ütleb, et usaldab mind, kuid ta tegelikult ei tee seda. Kogu see räige süüdistamine ja ähvardamine teeb mulle väga haiget ja ma ei tea enam, mida teha. Ta ei ole kunagi mu käest vabandust palunud, nii et ta seda päriselt mõtleks. Ükskord ta karjus mu peale, nii et hakkasin lihtsalt nutma ja ei julgenud midagi ütelda. Ma tahaksin temast lahku minna, aga ma ei julge seda öelda talle. Põhjus, miks ma teda maha tahan jätta, on see, et ma ei tunne tema juures ennast enam nii turvaliselt kui enne. Ma kardan, et ükskord võib ta minu kallal vägivalda tarvitada.

 • Mis on selles suhtes valesti?
 • Mida soovitaksid kirja kirjutajale?

Kohtinguvägivald

Kohtinguvägivald (ingl dating violence) on ühe suhtepartneri igasugune kehaliselt, vaimselt, seksuaalselt või majanduslikult vägivaldne käitumine või sellega ähvardamine, mis põhjustab kahju teisele partnerile.

    • Tööta­mise ja raha teeni­mise takis­ta­mine
    • Vastu taht­mist keha või sugu­elundite puudu­tamine
    • Teh­tud ost­ude pidev kriti­seeri­mine
    • Sundi­mine sek­suaal­vahe­korraks (vägis­tamine)
    • Ava­liku halvus­tami­sega ähvar­da­mine
    • Enda­le viga tege­mise­ga ähvar­damine
    • Raha kuluta­mise üle ainu­isikuline otsus­tamine
    • Porno­filmi vaa­tama sundi­mine
    • Löömi­se, vigasta­mise, vägista­mise või tapmi­sega ähvar­damine (sh part­neri, kalli ini­mese, lemmik­looma suhtes)
       • Löö­mine
       • Solva­mine
       • Kõik­jal kaasas­käimine
       • Hirmu­tavad pilgud ja liigutu­sed
       • Mitte välja tege­mine (igno­reeri­mine)
       • Käiku­de ja tege­vuste pidev kont­rolli­mine
       • Karju­mine
       • Tõuka­mine ja raputa­mine
       • Halvusta­mine
       • Juus­test tiri­mine
       • Sõpra­dega ja pere­liik­metega suht­le­mise piira­mine

       Nõu ja abi kohtingu- ja seksuaalvägivalla korral

       Lasteabitelefon 116 111

       Lasteabi info www.lasteabi.ee

       Ohvriabi info www.palunabi.ee lehel saab alustada vestlust ja leida täpsemat info abitelefonide kohta.

       Ohvriabi 24h kriisitelefon 116 006

       Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused – ööpäevaringne abi 7 päeva jooksul pärast seksuaalvägivalda www.palunabi.ee/seksuaalvagivald

       Vaimse tervise abi telefon 6604500 - nõustamine telefonis ja chatis igat liiki vaimse tervise murede korral

       Politsei telefon 112

       Vägivallast loobumise tugiliin 6606077

       Noorte seksuaaltervisealane internetinõustamine www.seksuaaltervis.ee

       Psühholoogiline abi www.peaasi.ee, www.lahendus.net

       Lisainfo noortele:

       Ohvriabi info lehel www.palunabi.ee lehelt avanevad artiklid ja abivõimalused lähisuhte-, kohtingu- ja seksuaalvägivalla, vägivalla pealtnägemise, lastevastase vägivalla, ahistava jälitamise, ja inimkaubanduse kohta.

       Politsei https://www2.politsei.ee/et/nouanded/noorele/kohtinguvagivald/

       Veebikonstaabel https://www2.politsei.ee/et/nouanded/veebikonstaabel/

       Justiitsministeerium www.kriminaalpoliitika.ee/perevagivald/noortele

       Eesti Seksuaaltervise Liit http://www.estl.ee/seksuaalv%C3%A4givald

       Kui ma kogeksin kohtinguvägivalda, siis:

       • Inimene, keda usaldan ja kellele ma võiksin sellest rääkida, on (mõtle)

       • Mul on olemas tema telefoninumber ja aadress ja need on (salvesta telefoni)

       • Teised inimesed, kellele võiksin helistada hädaolukorras (kontrolli, kas nende inimeste number on sul telefonis) 

       • Turvaline koht, kuhu saan hädaolukorras minna, on (mõtle) 

       • Politsei number on: 

       • Lasteabi telefon on: 

       • Lasteabi veebilehekülg on: 
       • Ohvriabi ööpäevaringne abitelefon vägivalda kogenud inimesele on  ja vägivalla korral saan alustada vestlust ohvriabi kodulehel 
       • Seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste (kust saab abi esimese 7 ööpäeva jooksul pärast seksuaalvägivalda) kontaktid leian lehel 

       Kokkuvõte

       • Mitte keegi ei pea taluma ega kasutama oma suhtes vägivalda. See on lubamatu. Terve ja turvalise suhte aluseks on vastastikune hoolimine, austus ja võrdsus.
       • Nõu ja abi on olemas nii pere- kui ka kohtinguvägivalla puhul. Kõikidel on õigus elada ja tunda ennast turvaliselt.
       Palun oota