Peatükk 1.3 (Kohtinguvägivald. Metoodiline juhend)

Kas see on kohtingu­vägivald?

Õpitulemused

 • Õpilased oskavad tuua näiteid, mis on kohtinguvägivald.
 • Õpilased julgevad väljendada oma seisukohti kohtinguvägivalla teemal.
 • Õpilastel kujunevad kohtinguvägivalda mittelubavad hoiakud.
 • Õpilased oskavad nimetada terve ja turvalise suhte tunnuseid.

Õppekava

Inimene (7. klass)

Õpilane:

 • kirjeldab omadusi, mis teevad noormehe ja neiu meeldivateks suhtluskaaslasteks;
 • kirjeldab inimliku läheduse erinevaid avaldumisviise: vastastikust seotust ja meeldimist, sõprust ja armumist;
 • selgitab turvalise seksuaalkäitumise põhimõtteid.

Tervis (8. klass)

Õpilane:

 • väärtustab tundeid ja armastust suhetes.

Vajalikud materjalid

Sissejuhatus

 • Selles tunnis võivad mõned õpilased tunda soovi avaldada, et nad kogevad kohtinguvägivalda või et nende kodus on perevägivald. Videoloeng. Turvaline õpikeskkond ei julgusta noori oma suhtes toimuvat vägivalda tunnis avaldama, vaid annab teavet ja tuge pöördumaks vajadusel nõu ja abi järele.
 • Tutvustage õpilastele tunni teemat „Kas see on kohtinguvägivald?“. Selgitage, et selles tunnis arutlete käimissuhetes esinevate olukordade üle ning arutlete, kas on tegemist kohtinguvägivallaga.

Põhiosa. Juhtumi analüüs „Miina ja Aleks“

Moodustage õpilastest rühmad (4–6 õpilast) ja jagage rühmadele töölehed „Miina ja Aleks peol“. Paluge õpilastel tutvuda juhtumiga ja vastata töölehel toodud küsimustele. Arutlege ühiselt õpilaste pakutud vastuste üle.

„Kas see on kohtinguvägivald?“

 • Selgitage, et järgnevalt kirjeldate teatud olukordi ning õpilastel tuleb otsustada, kas tegemist on kohtinguvägivallaga või mitte.
 • Ei, see ei ole kohtinguvägivald. Aleks keelas tüübiga rääkida sellepärast, et armastab Miinat.
 • Ei, see ei ole kohtinguvägivald. Miina ise ärritas Aleksit oma käitumisega – ta oleks pidanud mõtlema, et Aleks on ka peol, ja mitte nii käituma. Aleksi käitumine sellises olukorras on õigustatud, sest ta armastab Miinat.
 • Jah, see võib olla kohtinguvägivald. Miina ei käitunud lubamatult. Aleks võis tunda armukadedust, kuid tal ei olnud õigustust Miinale ebaviisakalt käratada ja ilma selgitusteta lahkuda.
 • Aleks lahkub ega võta Miinaga enam ühendust.
 • Aleks kohtub Miinaga järgmisel päeval ja süüdistab teda petmises.
 • Aleks saadab samal õhtul SMS-i: „Palun vabandust, olin väga armukade, tahaksin rääkida.“
 • Paku oma variant

 • Miina jookseb Aleksile järele, palub vabandust ja lahkub koos Aleksiga peolt.
 • Miina käratab Aleksile järele: „Jobu! Sina mind ei käsuta!“
 • Järgmisel päeval helistab Miina Aleksile ja ütleb: „Ma olen segaduses ja ei mõista, mis eile juhtus. Me peame sellest rääkima. Mulle ei sobi selline suhe.“
 • Paku oma variant

I versioon: joonemäng

 • Paluge õpilastel tõusta ja tõmmake põrandale mõtteline joon või kleepige kleeplinti (vajalik suurem ruum). Ühte joone otsa kirjutage silt „JAH“, teise otsa „EI“ ja keskele „VÕIB-OLLA“. Võite kasutada ka nurgamängu põhimõtet, kus kolm nurka klassis on märgitud.
  Veebitunni korral kasutage hääletamise funktsiooni.​
 • Lugege ükshaaval ette olukorrad töölehelt „Kas see on kohtinguvägivald?“ ja paluge õpilastel seista kohta mõttelisel joonel (või nurka), mis kõige paremini kirjeldab nende nõustumist/mittenõustumist antud olukorra puhul. Paluge õpilastel vabatahtlikkuse alusel selgitada oma arvamust. Lubage õpilastel vabalt otsustada oma koha üle joonel (nurgas) ja olla ka vastuolulistel seisukohtadel eri olukordade puhul (et õpilased ei tunneks survet seista „õigele“ kohale). Kui kõlavad argumendid, mis ei ole eetiliselt aktsepteeritavad või on seadusevastased, siis ärge lubage sellistel argumentidel kõlama jääda, vaid vaidlustage need.

II versioon: tööleht

 • Paluge individuaalselt, paaritöös või väikestes rühmades täita õpilase tööleht „Kas see on kohtinguvägivald?“.
 • Opiqus saab ülesannete kogust selle ülesande välja saata.
  ​NB! Õpilaste vastuseid ärge hinnake õige-vale skaalal, vaid kasutage neid vastuseid arutelu tekitamiseks.
 • Paluge õpilastel anda tagasisidet ja arutage ühiselt poolt- ja vastuargumente.

Arutelu

 • Esitage iga olukorra kohta pärast arutelu ka õpetaja poolne vastus, vt õpetaja tööleht „Kas see on kohtinguvägivald?“.
 • Soovi korral kasutage teadmiste kinnistamiseks esitlusslaide.

Plakat

 • Tuletage meelde eelmisel tunnil koostatud nimekirja terve ja turvalise suhte tunnustest. Paluge õpilastel rühmades koostada plakat, mis kajastaks tervet ja turvalist suhet, ning panna sellele pealkiri. Plakati koostamisel võivad õpilased kasutada ajakirju ja ajalehti. Seejärel paluge neil oma plakatit tutvustada.
 • Alternatiivina võib plakati asemel kasutada palli/pehme mänguasja viskamise mängu, kus söödu saaja nimetab ühe märksõna tervete ja turvaliste suhete kohta.
 • Veebitunnis näidake eelmises tunnis moodustatud sõnapilve tervete ja turvaliste suhete kohta.
Illustratsioon: sõnapilv “Terved ja turvalised suhted”

Tunni kokkuvõte

 • Rõhutage, et mitte keegi ei pea taluma ega kasutama oma suhtes vägivalda. See on lubamatu. Vägivaldse käitumise korral on olemas mitmeid käitumisvõimalusi ja kohti, kuhu saab pöörduda abi ja nõu saamiseks. Terve suhte aluseks on vastastikune hoolimine, austus ja võrdsus.

Lisategevused

 • Vaadake koos või tehke õpilastele ülesandeks külastada nõu ja abi pakkuvate asutuste kodulehti.

Kodutöö

Paluge õpilastel veebikeskkonda postitada pilt, mis nende jaoks seostub terve ja turvalise suhtega. Paluge lisada ka märksõnad.

Palun oota