Peatükk 1.4 (Kohtinguvägivald. Metoodiline juhend)

Vägivallavabade lahenduste otsimine

Õpitulemused

 • Õpilased toetavad hoiakut, mille kohaselt vägivaldne käitumine paarisuhtes pole lubatav ning konflikte on võimalik vägivallavabalt lahendada.
 • Õpilased demonstreerivad murekirjale vastamise näitel oskust leida lahendus kohtinguvägivallale nii ohvri kui ka vägivallatseja vaatenurgast.
 • Õpilased teavad, kuhu pöörduda nõu ja abi saamiseks kohtinguvägivalla korral.

Õppekava

Tervis (8. klass)

Õpilane:

 • väärtustab tundeid ja armastust suhetes;
 • nimetab, kuhu saab pöörduda abi ja nõu saamiseks seksuaaltervise küsimustes; kirjeldab levinumate riskikäitumiste tagajärgi, mõju inimese tervisele ja toimetulekule.

Perekonnaõpetus (gümnaasium)

Õpilane:

 • kirjeldab püsisuhte loomist ja säilimist mõjutavaid tegureid ning tähtsustab positiivseid tundeid ja negatiivsete tunnetega toimetulekut turvalise püsisuhte alusena;
 • mõistab püsisuhtest tulenevat vastutust ning kirjeldab toimetulekuviise lähisuhete lõppemise korral (vägivald peresuhetes).

NB! Seda teemat võib käsitleda nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis.

Vajalikud materjalid

Sissejuhatus

 • Leppige klassis ühise arutelu käigus kokku põhireeglid või tuletage meelde varem kokku lepitud põhireeglid.
 • Selles tunnis võivad mõned õpilased tunda soovi avaldada, et nad kogevad kohtinguvägivalda või et nende kodus on perevägivald. Tutvuge eelnevalt soovitustega videos. Turvaline õpikeskkond ei julgusta noori oma suhtes toimuvat vägivalda tunnis avaldama, vaid annab teavet ja tuge pöördumaks vajadusel nõu ja abi järele.
 • Tutvustage tunni teemat „Vägivallavabade lahenduste otsimine“ – räägitakse lahendusi otsivatest (mittevägivaldsetest) käitumisviisidest paarisuhtes.

Põhiosa

Murekirjadele vastamine

 • Selgitage õpilastele, et järgnevalt tuleb neil rühmatöös arutleda, millised võiksid olla kirja kirjutaja jaoks võimalikud lahendusvariandid (mida ta peaks järgmiste sammudena ette võtma ja kuidas kasutada mina-sõnumit paarisuhtepartneriga rääkimisel).
 • Jaotage klass neljaks või kaheksaks rühmaks ja jagage pooltele rühmadele kiri A ja pooltele kiri B töölehelt „Murekirjad“. Õpilased ei tea, et kirjad on kahelt inimeselt samast paarisuhtest. Seega nelja rühma korral vaatlevad kõik õpilased üht ja sama paarisuhet, kuid kaks rühma ohvri ja kaks vägivallatseja vaatenurgast.
 • Paluge õpilastel viie minuti jooksul rühmatööna leida parim lahendus, mis aitaks kirja saatjal oma olukorda lahendada.
 • Seejärel lugege / paluge lugeda ette kiri A. Paluge rühmadel, kes sellele kirjale vastasid, esitada oma lahendused. Paluge ülejäänud õpilastel vastust omapoolsete ettepanekutega täiendada. Vajadusel täiendage ka ise õpilaste vastuseid.
  ​A peaks:
  • KEHTESTAVALT VÄLJA ÜTLEMA: „Mulle ei sobi selline suhe, kus ma pean kogu aeg aru andma ja ma tunnen hirmu ja ebakindlust, ning ma soovin sellise suhte lõpetada“ (mina-teade);
  • Valima rääkimiseks turvalise koha;
  • OTSIMA ABI või rääkima usaldusväärsele täiskasvanule.
 • Korrake sama kirjaga B. Vajadusel täiendage õpilaste vastuseid. B peaks:
  • VABANDAMA, et on käitunud valesti, kuna vägivaldne käitumine on lubamatu;
  • AKTSEPTEERIMA, et mõlemal on õigus suhelda oma sõpradega;
  • AUSTAMA A otsust, kui ta on otsustanud suhte lõpetada;
  • OTSIMA ABI ja teavet, mis edaspidi aitab kaasa tervete, võrdsete ja turvaliste suhete kujunemisele.
   Nt kui B tunneb, et hakkab ärrituma, siis ta teadlikult teeb midagi selle nimel, et oma viha kontrollida: ütleb endale, et ta on vihane ja peab rahunema; mõtestab olukorra ümber; loeb kümneni või eemaldub, et võtta aega rahunemiseks, või kasutab mõnda muud vihajuhtimise meetodit.
 • Nüüd õpilased tõenäoliselt mõistavad, et nad vaatlevad probleemi kahe inimese, ohvri ja vägivallatseja kirja kaudu. Kui õpilased ei ole seda veel mõistnud, siis pöörake sellele tähelepanu ning küsige, kas keegi soovib nüüd muuta oma vastust kirjutajale. (Võib juhtuda, et õpilased pisendavad kohtinguvägivalda ohvri puhul ja õigustavad vägivallatseja puhul – sellisel juhul pöörake sellele õpilaste tähelepanu ja lubage neil oma vastuseid korrigeerida.)

Kokkuvõte

 • Rõhutage, et mitte keegi ei pea taluma ega kasutama oma suhtes vägivalda.
 • Vägivaldne käitumine paarisuhtes pole lubatav – konfliktide puhul on võimalik valida vägivallavaba käitumisviis ning vajalik on enda eest seismine turvalisel viisil.
 • Korrake üle, millist abi ja toetust saab pakkuda sõbrale, kes on vägivaldses paarisuhtes.
 • Tuletage meelde, millised on nõu ja abi pakkuvad asutused.
Palun oota