Peatükk 1.5 (Kohtinguvägivald. Metoodiline juhend)

Vägivallaspiraal

Õpitulemused

 • Õpilased teavad, et kohtinguvägivallal on korduv ja süvenev iseloom – ohu märkidele suhte alguses järgneb üha tõsisem paarisuhtevägivald.
 • Õpilased oskavad eristada kontrollivat käitumist tervetest paarisuhetest.
 • Õpilased teavad, kuidas kehtestavalt vastu astuda kontrollivale käitumisele, aru saada ohumärkidest, aidata sõpra, kes kogeb kohtinguvägivalda, ja mida ise kohtinguvägivalla ohvrina ette võtta.

Õppekava

Tervis (8. klass)

Õpilane:

 • väärtustab tundeid ja armastust suhetes;
 • nimetab, kuhu saab pöörduda abi ja nõu saamiseks seksuaaltervise küsimustes; kirjeldab levinumate riskikäitumiste tagajärgi, mõju inimese tervisele ja toimetulekule.

Perekonnaõpetus (gümnaasium)

Õpilane:

 • kirjeldab püsisuhte loomist ja säilimist mõjutavaid tegureid ning tähtsustab positiivseid tundeid ja negatiivsete tunnetega toimetulekut turvalise püsisuhte alusena;
 • mõistab püsisuhtest tulenevat vastutust ning kirjeldab toimetulekuviise lähisuhete lõppemise korral (vägivald peresuhetes);
 • teadvustab lahkumineku ja lahutuse põhjusi ja tagajärgi.

Vajalikud materjalid

Sissejuhatus

 • Selles tunnis võivad mõned õpilased tunda soovi avaldada, et nad kogevad kohtinguvägivalda või et nende kodus on perevägivald. Tutvuge eelnevalt soovitustega õpetaja juhendmaterjalis. Turvaline õpikeskkond ei julgusta noori oma suhtes toimuvat vägivalda tunnis avaldama, vaid annab teavet ja tuge pöördumaks vajadusel nõu ja abi järele.
 • Tutvustage tunni teemat, milleks on kohtinguvägivald, selle ohumärgid ja süvenev iseloom.

Põhiosa

Filmi vaatamine ja arutelu

 • Tuletage ühiselt meelde, mis on kohtinguvägivald ja kontrolliv käitumine, vt õpetaja tööleht „Kohtinguvägivald“ ja slaidid.
 • Juhatage sisse järgnev filmi vaatamine – õppefilm „Spiraal“ on toodetud Inglismaal (The National Youth Theatre with Domestic Violence Responses), et suurendada noorte hulgas teadlikkust kohtinguvägivallast.
 • Filmi võib kasutada õppetöös järgmiselt: 1) vaadata kuue eraldi osana koos vahepealsete aruteludega, vt slaide 2) vaadata filmi tervikuna ja arutleda selle üle pärast filmi vaatamist, 3) vaadata filmi osi eraldi varasema viie õppetunni jooksul (lähtuvalt tunni teemast).
 • Viige läbi arutelu vastavalt õpetaja töölehele „Märkmed filmi arutelu juhtimiseks“ ja slaididele.
Õppefilm kohtinguvägivallast „Spiraal“ eesti keeles
Õppefilm kohtinguvägivallast „Spiraal“ vene keeles

Tunni kokkuvõte

 • Kokkuvõttes rõhutage, et kohtinguvägivallale viitavad ohumärgid, mida on võimalik märgata ja seeläbi edasist vägivalda ära hoida.
 • Keegi ei peaks kannatama kohtinguvägivalla all. Kui seda kogetakse, siis tuleks abi paluda ja oma turvalisus taastada. Tuletage meelde nõu ja abi saamise võimalusi. (Vt slaide)
 • Kohtinguvägivald on oma kõikides vormides (kehaline, vaimne, seksuaalne, majanduslik) lubamatu ja paljudel juhtumitel kriminaalkorras karistatav.

Lisategevused

Täiendavalt võite anda võimaluse vastata küsimustele kirjaliku arutlusena.

Palun oota