Peatükk 2.2 (Kohtinguvägivald. Metoodiline juhend)

Kohtinguvägivald – millised on lahendused?

Õpitulemused

 • Õpilased oskavad juhtumite näitel pakkuda lahendusi olukordadele, kus esineb kohtinguvägivald.
 • Õpilased teavad, kuhu pöörduda nõu ja abi saamiseks kohtinguvägivalla korral.

Õppekava

Tervis (8. klass)

Õpilane:

 • väärtustab tundeid ja armastust suhetes;
 • nimetab, kuhu saab pöörduda abi ja nõu saamiseks seksuaaltervise küsimustes;
 • kirjeldab levinumate riskikäitumiste tagajärgi, mõju inimese tervisele ja toimetulekule.

Perekonnaõpetus (gümnaasium)

Õpilane:

 • kirjeldab püsisuhte loomist ja säilimist mõjutavaid tegureid ning tähtsustab positiivseid tundeid ja negatiivsete tunnetega toimetulekut turvalise püsisuhte alusena.
 • mõistab püsisuhtest tulenevat vastutust ning kirjeldab toimetulekuviise lähisuhete lõppemise korral (vägivald peresuhetes).

NB! Käesolev teema on soovituslik gümnaasiumile, kuid seda võib käsitleda ka põhikoolis. Tund sisaldab süvendatult kordavat osa kohtinguvägivalla mõiste ja vormide meeldetuletuseks (kui eelnevad teemad on põhikoolis läbitud). Teemakäsitlusele võib kuluda 1–2 õppetundi.

Vajalikud materjalid

Sissejuhatus

Tutvustage tunni teemat - lahendused kohtinguvägivalla korral. Tunnis arutletakse kolme lühiloo üle ja püütakse minategelaste jaoks lahendusi leida. Tunni lõpus vaadeldakse sagedasemaid müüte seoses suhtevägivallaga.

Põhiosa

Lühilood kohtinguvägivallast

 • Moodustage rühmad ja jagage laiali töölehed „Lühilood“ nii, et mitu rühma saab arutada sama lühiloo teemal.
 • Paluge õpilastel rühmades tutvuda lühilooga ja mõne minuti jooksul arutada, millis(t)e kohtinguvägivalla vormi(de)ga on neis lugudes tegemist. Tuletage õpilastele meelde, et kohtinguvägivald võib esineda erinevates vormides:
  • kehaline vägivald, ähvardamine, seksuaalvägivald, vaimne vägivald, eraldamine, majanduslik vägivald.
 • Paluge järgnevalt arutada, millised on antud olukorras vägivalla all kannatava inimese jaoks võimalikud lahendusviisid. Seejärel paluge esitada rühmatöö tulemused teistele rühmadele ja andke võimalus neid täiendada. Võite lasta õpilastel esitada lahendused ka rollimänguna.
 • Pärast iga rühma esitlust lugege ette või paluge õpilastel lugeda lahendused töölehelt „Lahendused“.
  Arutlege, kas õpilaste pakutud lahendused kattusid töölehe lahendustega.
 • Selgitage, et mina-teate kasutamine on üks vägivallavabadest lahendusi otsivatest viisidest enda tunnete ja soovide selgitamiseks. Valitud näite põhjal paluge õpilastel kas individuaalselt / paaris- või rühmatööna sõnastada mina-teade:
  • olukorra kirjeldus + tunne + soov.
 • Harjutage mina-teate sõnastamist ja edastamist.

Kas nõustud või mitte?

 • Paluge individuaalselt, paaritöös või väikestes rühmades arutleda töölehel „Kas nõustud või mitte?“ toodud väidete üle. Töölehel toodud väited võib sedeliteks lahti lõigata.
 • Paluge õpilastel anda tagasisidet ja arutage ühiselt väidete üle. Esitage iga väite kohta ka korrektne vastus, vt õpetaja tööleht „Kas nõustud või mitte?“. Väited ja vastused on toodud ka siin:

Kui inimene ei lahku vägivaldsest suhtest, siis järelikult talle meeldib selline suhe.

Mitte kellelegi ei meeldi olla vägivalla ohver või kontrolli all. Põhjused, miks ollakse vägivaldses suhtes, on erinevad: soov omada poiss/tüdruksõpra; soov olla armastatud ja vajatud; usk, et vägivaldselt käituja vabandused ja lubadused täituvad; eakaaslaste surve; ka meedias võib kohata vägivalla normaliseerimist. Noored jätkavad vägivaldseid suhteid mitmel eri põhjusel, alustades armastusest partneri vastu kuni hirmutundeni. Võidakse karta, et suhte lõpetamise katse toob kaasa uue vägivalla. Võidakse karta, et sõbrad ei usu toimuvat. Kui on vähe sõpru või pereliikmeid, siis võidakse mõelda, et niikuinii pole kelleltki abi loota. Võidakse ka oma poiss-sõpra või tüdruksõpra armastada ja soovitakse vägivalla, mitte aga suhte lõppu. Sageli on lihtsalt hirm ja abitusetunne.

Kohtinguvägivalda esineb peamiselt nende noorte suhetes, kes on majanduslikult kehvemal järjel.

Kohtinguvägivalda esineb igasuguse sotsiaalse, majandusliku, rassilise, rahvusliku, usu- ja kultuuritaustaga noorte hulgas. Seda esineb nii hetero- kui ka homoseksuaalsetes suhetes.

Kohtinguvägivalla all kannatavad võrdselt nii naised kui ka mehed.

Nii naised kui ka mehed võivad olla paarisuhte- (sh kohtingu-) vägivalla ohvriks, kuid enamik ohvritest on naised. Kohtinguvägivald on kontrollivahend inimese üle, kellega ollakse suhtes – selliseid suhteid iseloomustab VÕIM ja KONTROLL. Kohtinguvägivallale ei ole mingit õigustust ja seda ei peaks aktsepteerima, olgu ohvriks naine või mees. Igal inimesel on õigus elada vägivallavaba elu.

Kohtinguvägivalla põhisüüdlaseks on alkohol.

Kohtinguvägivalda ei põhjusta alkohol, vaid inimene ise. Mõnikord eelneb kohtinguvägivalla episoodile alkoholi tarvitamine, kuid see ei ole vabanduseks. Paljud vägivaldselt käitunud inimesed ei tarvita alkoholi ning paljud alkoholi tarvitavad inimesed ei ole vägivaldsed.

Mõnikord on inimesed oma käitumise tõttu ise süüdi, kui nende partner vägivalda kasutab.

Ohver ei ole kunagi vägivallas süüdi. Vägivalla eest vastutab alati vägivallatseja. Otsuse, kas kasutada vägivalda või mitte, teeb inimene ise. Igal inimesel on võimalus valida vägivallavaba suhtlemisviis.

Kohtinguvägivalda põhjustavad suhtepartnerite vahelised eriarvamused.

Eriarvamusi esineb kõikides suhetes. Kohtinguvägivald on tavaliselt korduv käitumismuster, mida kasutatakse võimu ja kontrolli saavutamiseks. Igas suhtes on lubatud eriarvamused, see on loomulik. Tervetes ja turvalistes suhetes on lubatud oma tunnetest rääkimine ja lahendusi otsiv vaidlus. Vägivald on lubatud ainult äärmuslikes situatsioonides, kus tuleb kaitsta enda või teiste tervist või elu.

Kokkuvõte

 • Mitte keegi ei pea taluma ega kasutama oma suhtes vägivalda!
 • Vägivaldne käitumine paarisuhtes pole lubatav – konfliktide puhul on võimalik valida lahenduskeskne ja ennast kehtestav turvaline käitumisviis.
 • Tuletage meelde, millised on nõu ja abi pakkuvad asutused.

Lisategevused

 • Koduse ülesandena soovitage mina-teate harjutamist erinevates olukordades ja küsige tagasidet järgmisel tunnil.
Palun oota