Peatükk 1.1 (I järk)

Sissejuhatus

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar valib I järgu sooritusviisi ning koostab valitud teema põhjal järgu sooritamise kava.

I järgu läbimisest

Õnnitleme sind, oled teinud suurepärast tööd ning hakkad sooritama I järku. Tea, et hetkel näitab statistika, et üle Eesti on aastal 2021 sooritanud I järgu üheksa kodutütart. 

Oled rännanud koos kaaslastega matkadel. Foto: Paul Poderat
Ja marssinud uhkelt paraadidel. Foto: Markus Sein
Oled ehk leidnud endale häid sõpru. Foto: Merle Rüütli

Sul on selja taga mitmed aastad kodutütrena. Sind jäävad saatma kogemused matkadelt, seiklused metsadest, kohtumisrõõm sõpradega laagrist, mõne matka/koonduse korraldamise võlu ning valu. 

Kuidas aga sooritada I järku? 

Sul on selleks kaks erinevat võimalust. Need on järgmised: 

 1. soorita järk järgupunktidest lähtuvalt;
 2. soorita järk mõne suurema mahuga väljaõppe planeerimise, korraldamise ning hiljem selle analüüsi näol.  

Mõlema valiku puhul pead läbima ka kokkuvõtva vestluse oma rühmavanemaga. 

Uuri järgu sooritamise võimaluste kohta täpsemalt altpoolt ning tee oma valik!

Valik 1 – sooritamine järgupunktide põhjal

Sinu üks valik I järgu sooritamiseks on järgupunktidest lähtuvalt. See tähendab seda, et sooritad valdavalt järgupunkte, mis on sul kirjas ka järguraamatus.  

Selleks, et I järku läbida järgupunktide põhjal, pead Opiqu
​I järgu raamatus
läbi töötama teema nr 2 ehk "Järgu läbimine järgupunktidest lähtuvalt".

Nende teemade läbimisel pead koostama uurimuse, osalema Naiskodukaitse üritustel, olema abiks ringkonnas ürituste korraldamisel. Lisaks pead osalema kokkuvõtval vestlusel oma rühmavanemaga. 

Sinu ülesanne on läbi töötada teoreetilised peatükid ning koostöös oma rühmavanemaga sooritada praktilised tegevused. 

Oled kindlasti oma järguraamatusse kogunud juba hulga allkirju. Nüüd aga oled I järgu sooritamise juures. Foto: Markus Sein

Millise(d) teema(d) pead I järgu Opiqus läbima, et sooritada järk järgupunktide põhjal? 

 • Riigikaitse, kodanikuõpetus
 • Praktilised oskused
 • Järgu läbimine järgupunktidest lähtuvalt
 • Matkatarkused, ohutus
 • Loovtöö koostamine
 • Eesti ajalugu
 • Noortemagistritöö koostamine

Pane tähele! 

Järgunõudeid on korrigeeritud ning nad on veidi teisel kujul kui sinu kollases järguraamatus. Sarnaseid teemasid on ühendatud, mõned teemad ära jäetud või juurde lisatud.

Valik 2 – väljaõppe korraldamine

Sinu teine valik I järgu sooritamiseks võib olla hoopis väljaõppe korraldamine. Väljaõppeks peab olema mõni suuremamahulisem üritus. Selleks võib olla näiteks midagi alljärgnevast: 

 • laagri korraldamine,
 • matkamängu korraldamine,
 • koondustesarja korraldamine,
 • rühma või salga juhtimine,
 • või muu tegevuse läbiviimine kokkuleppel ringkonna juhatusega.

Kõikide valikute puhul on sündmuse juures olulised järgmised etapid: 

 • planeerimine ning eeltööd;
 • ürituse läbiviimine;
 • analüüsi, kokkuvõtte ning esitluse koostamine. 

Esimene osa ehk planeerimine ning eeltööd hõlmab endas üritusele plaani koostamist, selle kooskõlastamist rühma­vanema/noorteinstruktoriga, kokkulepete sõlmimist, abiliste leidmist ning nende juhendamist ja osalejatele info jagamist.

Ürituse läbiviimisel oled juht – jälgid tegevuse kulgu, juhendad, suunad osalejaid tegevusele ning jagad infot.

Sündmuse lõppedes viid läbi tagasisideküsitluse.  

Analüüs tähendab seda, et mõtled tagasi toimunule – mis õnnestus, mis läks planeeritust teisiti. 

Väljaõppe korraldamise peab vormistama mapiks ehk korrektselt vormistatud dokumendiks, milles kirjutad lahti oma tegevuse igas väljaõppe läbiviimise etapis. Lisades on nähtavad päevakava, osalejad jm oluline seoses üritusega. Analüüsi peatükis mõtled tagasi kogetule, analüüsid osalejate tagasisidet. 

Kogu järgu sooritamine kulmineerub esitlusega, milles tutvustad kaaslastele või ringkonna rühmavanematele oma tegevust – millised olid sinud eeltööd, tegevused väljaõppe ajal ning selle lõppedes. 

Selleks, et I järku läbida väljaõppe korraldamise näol, pead Opiqu I järgu raamatus läbi töötama teema "Väljaõppe korraldamine"

Sündmuse planeerimine on nagu matka läbimine – hoolega oma liikumist planeerides läbid raja edukalt. Nii saadab sind edu ka sündmuse puhul, kui oled teinud korraliku eeltöö. Foto: Markus Sein

Praktilise töö sooritamisel peab kodutütar leidma endale täiskasvanud juhendaja, kes teda kogu protsessi vältel toetab ja suunab.

 – Saan järgu sooritatud, kui korraldan ühe koonduse.

 – Pean väljaõppetegevuse planeerima, sõlmima kokkulepped, läbi viima ning koondama info dokumenti. 

 – Väljaõppe lõppedes koostan ainult ettekande sündmuse korraldamisest.

Millisel viisil otsustad sooritada I järku? Tee oma valik! 

Palun oota