Peatükk 2.1 (I järk)

Koostab uurimuse ning teeb selle kohta esitluse

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar koostab valitud teemal 15–20-leheküljelise uurimuse ning teeb esitluse sellest kaaslastele.

Uurimuse koostamine

Uurimus on mingi kindla teemaga seotud teaduslik töö. See sisaldab endas kõiki olulisi kirjaliku töö vormistamise aspekte, mis on järgmised:

 • sissejuhatus,
 • sisuosa,
 • analüüs,
 • kokkuvõte,
 • lisad.

Igal uurimusel on eesmärk, mis sõnastatakse töö alguses ning mille kaudu saab paika töö siht. Sellest saab teada, millele keskendub sinu uurimus ning mida soovid teada saada.

Uurimus võib olla täiesti teoreetiline – sel juhul on kogu info leitud kirjalikest allikatest. 

Töö võib olla ka loovpraktilisem – sel juhul võib näiteks sinu tööd toetada mõne küsitluse või intervjuu läbiviimine. 

Mõlemal juhul peab olema vormistus korrektne ning kõikidele allikatele viidatud. 

Sinu koostatud töö pikkus peab olema 15–20 lehekülge ning sisaldama kõiki uurimistööle nõutavaid osasid. 

Hea teada! 

Töö vormistamisel võid lähtuda oma koolis kehtivast kirjalike tööde vormistamise juhendist. See on sulle juba tuttav ning nii saad keskenduda oma kogemuse kirjapanekule.

Küll aga on oluline, et kogu töö on vormistatud korrektselt ning ühtses stiilis.

Uurimuse teemad

Uurimistöö teema peaks pigem olema seotud organisatsiooniga. Nii näiteks võid koostada töö järgmistel teemadel: 

 • ajalooline uurimus – näiteks mõne Kodutütarde ringkonna või rühma kohta, oma ringkonnavanemate kohta vmt;
 • rahuloluuurimus – näiteks oma ringkonna/rühma rahulolu või ootused tegevusele jmt teemadel;
 • teadlikkuse uurimus – näiteks ühe Kodutütarde rühma liikmete teadlikkus järgukatsete, erikatsete vm olulise teema kohta, ühe kooli õpilaste teadlikkus Kodutütarde kohta jmt. 

Kui sulle on aga mõni muu teema südamelähedane, siis aruta see läbi oma rühmavanemaga ning kinnituse korral asu tööle! 

Kuid samas võid valida endale mõne teema hoopis Kodutütarde I järgu kavast. Uurimus võib olla näiteks järgmistel teemadel:

 • Eesti loodus,
 • Eesti ajalugu,
 • Eesti riik,
 • mõni tuntud Eesti naine,
 • Kodutütarde organisatsioon. 
 • Kodutütarde peavanemad
 • Ühe klassi edasijõudmine matemaatikas
 • Looduses leiduvad ravimtaimed
 • Oma kodutütarde rühma ajalugu
 • Õpilaste ootused huvitegevusele
 • Eesti lipu ajalugu
 • Vabadussõda

Kooskõlasta oma uurimuse teemavalik rühmavanemaga!

Esitluse koostamine

Oled juba teinud ära suure töö – koostanud põhjaliku uurimuse endale olulisel teemal. 

Koosta esitlus oma uurimuse kohta. Pead selle ette kandma kas oma rühmakaaslastele, ringkonna rühmavanematele või juhatusele.

Esitluses annad ülevaate kogu uurimusest – see on nagu lühikokkuvõte sinu kirjalikust tööst.

Puuduta esitluses kõiki olulisemaid teemasid, nagu töö teema põhjus, seatud eesmärk, olulisemad kohad tööst, kokkuvõte. 

Esitluses pane slaididele kirja märksõnad ning paha ei tee lisada ka illutreerivat materjali.

Jutt, mida räägid slaididele kõrvale, pane kirja eraldi lehele. Ettekannet tehes võid toetuda oma kirjapandule.

Tee ettekannet rahulikult ning enesekindlalt – ainult sina oled hetkel antud teemat kõige enam uurinud!

Palun oota