Peatükk 3.1 (I järk)

Sissejuhatus väljaõppe korraldamisse

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar valib väljaõppeürituse, mida hakkab korraldama, ning koostab selle kohta esmase kava.  

I järgu sooritamine väljaõppe korraldamisena

Soovid sooritada I järku läbi praktilise tegevuse ehk väljaõppe korraldamise näol. Oled teinud julge valiku – see saab igati lõbus, kuid ka  vastutusrikas teekond olema. 

Sind ootavad ees järgmised ülesanded: 

 • tee valik, millist väljaõppeüritust soovid korraldada; 
 • tee väljaõppeüritusele kõik eeltööd: leia osalejad, sõlmi kokkulepped jmt;
 • vii väljaõpe läbi;
 • küsi osalejatelt tagasisidet ning analüüsi seda ja oma tegevust;
 • pane kirja kogu tegevus ning vormista see korrektselt paberkandjal I järgu tööks. 
 • tee ettekanne ürituse korraldamisest oma rühmakaaslastele, maleva rühmavanematele või maleva juhatusele. 
Üheks väljaõppe läbiviimise viisiks võib olla laagri korraldamine. 

Lisaks tegevuse planeerimisele ning läbiviimisele pead osalema ka kokkuvõtval vestlusel oma rühmavanemaga. See on vabas vormis arutelu noortejuhiga kogu sinu kodutütreks olemise aja ning kogemuse üle. 

Väljaõppe valik

Oled nüüdseks ilmselt pea kõigist Kodutütarde väljaõppeüritustest osa võtnud – saanud tarkusi koonduselt ning ka ise seal õpetanud. Käinud matkamas rännakul ning olnud abiline nooremate kodutütarde matkamängul. Oled osalenud ja ilmselt ka aidanud korraldada rühma/maleva laagrit. 

Koondustel saad õpetada erinevaid tarkusi Foto: Taimo Lehtsalu
Matkamängu korraldades pead leidma kontrollpunktide kohtunikud ning neid ka instrueerima. Foto: Madis Mintel

Mõtle tagasi, milline üritus on olnud sulle kõige meelepärasem? Just seda tüüpi ettevõtmine võibki olla sinu valik. 

Korraldatavad väljaõppeüritused võivad olla järgmised:

 • laagri korraldamine,
 • koondustesarja läbiviimine,
 • rühma juhtimine,
 • matkamängu korraldamine,
 • või muu tegevuse läbiviimine kokkuleppel ringkonna juhatusega.

Tee oma valik ning kooskõlasta see oma rühmavanemaga. 

Pea meeles! 

Peale valiku tegemist toetab sinu tegevust Opiqus sinu valikule vastav peatükk (laagri korraldamine, matkamängu korraldamine, koondustesarja korraldamine, rühma juhtimine) – edaspidi töötagi läbi ainult sinu valikule vastav peatükk. 

Praktilise töö sooritamisel peab kodutütar leidma endale täiskasvanud juhendaja, kes teda kogu protsessi vältel toetab ja suunab.

Peamised tegevused

Mis sind peale valiku tegemist ees ootab? Sinu täpsem tegevus sõltub väljaõppe tüübi valikust. Kui matkamängu ettevalmistamisel pead läbima ise trassi, looma hulga kontrollpunkte, siis näiteks laagri planeerimisel pead mõtlema nii mitmele erinevale toidukorrale, tegevusele kui ka ööbimisele. 

Tegevust võid pigem korraldada noorematele kodutütardele, kuid kindlasti ei ole see raudselt kirjas. 

Küll on aga mõned põhipunktid, mis kehtivad kõigi ürituste korral. Need on järgmised: 

Esimene osa –  planeerimine  ning eeltööd 

See hõlmab endas üritusele plaani koostamist, selle kooskõlastamist rühma­vanema/noorteinstruktoriga, kokkulepete sõlmimist, vajalike dokumentide koostamist, abiliste leidmist ning nende juhendamist. 

Niisamuti pead selles etapis leidma osalejad, osalejatele ürituse kohta infot jagama. 

Teine osa – väljaõppe läbiviimine

See on etapp, kus eeltööd on tehtud ning kätte on jõudnud tegevus ise. Ürituse läbiviimisel oled juht – jälgid selle kulgu, juhendad, suunad osalejaid, jagad infot.

Sündmuse lõppedes viid läbi tagasisideküsitluse.

Kui oled sündmuse hoolikalt ette valmistanud, läheb väljaõpe üsna plaanipäraselt. Küll aga pead kindlasti valmis olema ka ootamatusteks. Nendeks võivad olla näiteks ilma, osalejate või abiliste arvu muutus.

Kolmas osa – kokkuvõte

Kokkuvõte hõlmab endas kahte tegevust: eneseanalüüsi ning töö vormistamist.

Analüüs tähendab seda, et mõtled tagasi toimunule – mis õnnestus, mis läks planeeritust teisiti – ning paned oma mõtted ka kirja. 

Väljaõppe korraldamise pead vormistama mapiks ehk korrektselt vormistatud dokumendiks. Selles kirjutad lahti oma tegevuse igas väljaõppe läbiviimise etapis. Lisades on nähtavad päevakava, osalejad jm olulised dokumendid.

Analüüsi peatükis mõtled tagasi kogetule, analüüsid osalejate tagasisidet.

Neljas osa – ettekanne

Sinu tegevuse ning omakorda justkui järgu sooritamise viimane etapp – ettekande koostamine oma rühmakaaslastele, maleva noortejuhtidele või juhatusele. 

Ettekandes põhjenda oma väljaõppe valikut, milliseid tegevusi tegid erinevates etappides, mis läks plaanipäraselt või mitte ning mida õppisid kogu protsessist. 

 • Väljõppe läbiviimine
 • Planeerimine, eeltööd
 • Analüüs ja dokumendi vormistus
 • Ettekande tegemine
 • Tagasiside kogumine
 • Väljaõppeürituse valik

Kõik korraldamisega seotud etapid on täpsemalt lahti kirjutatud väljaõppeürituse korraldamist toetavas peatükis.

Programm "Noorte omaalgatuslikud ideed"

Programmi "Noorte omaalgatuslike ideede" (NOT) eesmärk on toetada organisatsiooni arengule suunatud ja noorte poolt algatatud ideede väljatöötamist ja elluviimist. 

2020. aasta alguses startis Noorte Kotkaste ja Kodutütarde esimene projektide taotlusvoor, mis oli mõeldud just noortele endile. 

Projektitaotluse kaudu saad taotleda rahalisi vahendeid, et tegevusi ellu viia. Kindlasti tasub esitada projekt ka sinul mõne väljaõppeürituse korraldamiseks, mida plaanid sooritada I järgu käigus. 

See annab sulle lisavahendeid, et tegevust sisukamalt läbi viia. Nii näiteks saad kutsuda mõne põneva töötoa läbiviija oma juhitavasse laagrisse. Võid hoopis korraldada kogu oma rühmale huvitava väljaõppeürituse, seda näiteks ellujäämise teemal. 

Läbi eduka projektitaotluse saad järgmist:

 • arendada planeerimis- ja juhtimisoskust;
 • uue kogemuse võrra rikkamaks;
 • uusi kontakte. 
2020. aasta kevadel oli NOT-i taotlusvoor avatud esimest korda.

Uuri oma rühmavanemalt, kuidas esitada järgmisel taotlusvoorul ka oma projekt!

Palun oota