Peatükk 3.2 (I järk)

Laagri korraldamine

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar planeerib, valmistab ette, viib läbi laagri Kaitseliidu noorliikmetele, vormistab selle korrektseks dokumendiks ning tutvustab laagri kulgu esitlusena komisjonile.

Laagri korraldamine

Laagreid võib olla erinevaid – on olemas rühma- või ringkonnalaager. Kuid võib toimuda ka salgalaager, näiteks kui tegu on suurema rühmaga ning osalejateks on osa rühmast. 

Laager võib toimuda metsas, koolimajas või hoopis mõnes muus põnevas kohas (nt jahimaja, RMK metsamaja vmt).

Laagril võib olla kindel teema. Näiteks 

 • järgulaager, kus tegemised on seotud järgunõuetega;
 • metsalaager, mil laager toimub metsas ning tegevused on seotud näiteks metsas ellujäämisega;
 • erialalaager, kus tegevused on seotud mõne kindla valdkonnaga;
 • laager, kus on erinevad tegevused. 

Sinu esimene ülesanne ongi teha valik, millist laagrit soovid korraldada. Sellest sõltub juba sinu edasine planeerimine – millised saavad olema tegevused laagris. 

Tööta see peatükk läbi, kui otsustasid oma praktilise tööna korraldada laagri. 

Rühmalaagris võivad olla erinevad meeskondlikud ülesanded. Foto: Maris Esko
Rühmalaager võib toimuda ka välitingimustes. Foto: Iiris Prosa

Kooskõlasta laagri teema oma rühmavanemaga. 

Praktilise töö sooritamisel peab kodutütar leidma endale täiskasvanud juhendaja, kes teda kogu protsessi vältel toetab ja suunab.

Laagri planeerimine

Laagri planeerimine koosneb mitmest osast ja etapist. Need on järgmised: 

 • laagrile eesmärgi seadmine ja kava koostamine; 
 • laagri tegevustele vastutajate (ehk sinu abiliste) leidmine – tegevuste juhendajad, abilised, toiduvalmistaja jt;
 • vahendite leidmine ehk tegevusteks vajamineva varustuse kirjapanek ning selle leidmine koostöös rühmavanema/noorteinstruktoriga; 
 • erinevate dokumentide koostamine – ajakava, registreerimisleht, infokiri lapsevanemale, tagasisideleht osalejatele. 

Enne planeerimistöö alustamist pane paika laagri aeg ja koht.

Laagri etappidest lähemalt saad lugeda alljärgnevalt.

Laagrile kava koostamine

Enne kava koostamist mõtle, milliseid tegevusi soovid teha ning kes on osalejad. 

Kui valisid oma laagrile kindla teema, peavad ka tegevused läbivalt valitud teemaga seotud olema. Mõtle, millised on osalejate vanus ning oskused. Nende asjaoludega arvestamine tagab toimiva laagri.

Laagrikava koosneb mitmest etapist ning igale osale peab aega arvestama. Peamised tegevused, millele peab aega arvestama, on järgmised:

 • laagriliste saabumine;
 • erinevad tegevused;
 • majutumine;
 • väike puhkeaeg;
 • toidukordade aeg;
 • kokkuvõte laagrist; 
 • laagikoha korrastamine, asjade pakkimine. 
Laagri esimese päeva ajakava näidis. 

Laagri kava koostamiseks tee tabel, kus on kirjas järgmised lahtrid: 

Tegevuse aeg

Tegevus

Tegevuse koht

Tegevuse läbiviija

Märkmed

Laagrikava koostamisel pane kirja iga tegevuse juurde vajaminevad vahendid. Pane kirja nii suuremad kui ka väiksemad asjad, alustades näiteks paberist, kirjutusvahenditest ning lõpetades sõlmenööride, priimuste, telkide jm vajalikuga. 

Lepi kokku oma rühmavanema/noorteinstruktoriga, milliseid vahendeid on sinu laagri jaoks võimalik kasutada.  

Töö abilistega ning kokkulepete sõlmimine

Laagrit ei saa sa kindlasti üksi korraldada – iga laager vajab abilisi nii tegevuste läbiviimisel kui ka jooksvate ülesannete täitmisel.

 • Abilised – inimesed, keda palud endale appi tegevuste läbiviimiseks. Need võivad olla nii sinu rühmakaaslased kui ka täiskasvanud. Pane kirja tegevused ning leia igale sobiv abiline.
 • Toitlustamine – kuidas planeerid laagris toitlustamist? Kas teete mõned toidukorrad ise? Kindlasti leia endale täiskasvanu, kes vastutab toitlustuse eest. Küsi abi oma rühmavanemalt/noorteinstruktorilt.
 • Tee kokkulepped kõigi osapooltega – abiliste, rühmavanema, toitlustaja, vajadusel majutuskohaga. Anna neile teada laagri toimumise aeg ning mida neilt ootad.
 • Kui laager toimub välitingimustes, pead vajadusel küsima laagri pidamiseks luba ka maaomanikult. See kehtib ka sisetingimuste puhul, näiteks juhul, kui plaanid laagrit läbi viia koolimajas. 
 • rühmakaaslased – abilised
 • rühmavanem
 • KL malevapealik
 • noorteinstruktor
 • abilised väljastpoolt organisatsiooni
 • toitlustaja
 • peavanem
 • vajadusel maaomanik
 • vajadusel majutaja

Erinevate dokumentide koostamine on vajalik, et laager sujuks ning sa mõtleksid kogu tegevuse eelnevalt läbi. 

Dokumendid, mida enne laagrit pead valmis tegema ning ka välja printima, on järgmised: 

 • lapsevanema infokiri ehk laagri teatis koos lapsevanema loaga;
 • registreerimisleht;
 • laagri ajakava;
 • laagri ohutuseeskiri;
 • tagasisideleht osalejatele;
 • soovituslikult ka asukoha kaart, menüü, kalkulatsioon. 

Lapsevanema infokiri

Infokiri sisaldab järgnevat:

 • laagri kuupäev;
 • peamised tegevused;
 • toidukorrad;
 • vajaliku varustuse nimekiri;
 • laagrisse registreerumise aeg;
 • kontaktid (sinu ning sinu mentori ehk täiskasvanud noortejuhi);
 • lapsevanema nõusolekuleht.

Vaata SIIT lapsevanema teatise näidet ning nõusolekulehte. 

Registreerimisleht

Registreerimisleht täidetake laagri alguses. Iga osaleja paneb kirja oma nime ning lisab allkirja. 

Vaata SIIT osalejate registreerimislehe näidist. 

Laagri ajakava

Ajakava on vajalik nii sulle tegevuste planeerimisel kui ka laagris osalejatele. Nii teavad abilised, millal nad peavad tegevust läbi viima. Samuti saavad osalejad jälgida, milised tegevused neid ees ootavad.

Ajakava koostamisel võid aluseks võtta SELLE dokumendi.  

Lisaks on oluline koostada tegevuste läbiviimisel näiteks liikumisgraafik. Seda läheb vaja, kui laagrilised on jagatud gruppidesse ning tegevuste läbimine toimub grupiti. 

Laagri ohutuseeskiri

Laagri ohutuseeskiri kanna ette laagri alguses või vahetult enne vastavat tegevust (nt enne laskmisharjutusi).

Tutvu ohutuseeskirjaga siseruumides laagrile ning välilaagrile

Tagasisideleht osalejatele

Tagasisideleht täidetakse laagri lõpus. See on vajalik, et saaksid osalejatelt tagasisidet oma korraldatud tegevusele. Selle abil saad teada, mis neile meeldis, mis oli keerulisem ning mida järgmisel korral silmas pidada või muuta. 

Uuri tagasisidelehtede näidiseid SIIT. Sa võid ka ise meelepärases formaadis selle koostada.

Asukoha kaart, menüü, kalkulatsioon

Need on niisamuti olulised osad, kuid mitte just kohustuslikud. Need koosta soovi korral koostöös oma rühmavanema/noorteinstruktoriga. 

 • Asukoha kaart on vajalik, kui laager asub näiteks metsas või mitte nii kergesti leitavas kohas.
 • Menüü räägi läbi koostöös abilisega, kes vastutab toitlustamise eest. 
 • Kalkulatsioon on vajalik laagri eelarve teadmisel. Räägi kulud läbi oma rühmavanema/noorteinstruktoriga. 
Liikumisgaafiku koostamine tagab laagris töötubade vahel sujuva laagriliste liikumise. 

Laagri läbiviimiseks oled valmis, kui oled teinud järgnevat:

 • koostanud laagrile ajakava;
 • leidnud vajalikud vahendid;
 • leidnud abilised;
 • sõlminud kokkulepped – abilised, toitlustaja, rühmavanem/noorteinstruktor;
 • koostanud infokirja, jaganud seda ning leidnud laagris osalejad;
 • koostanud vajalikud dokumendid.

Vahetult enne laagrit tee järgnevat:

 • mõtle rahulikult läbi laagri kava;
 • pane kirja, mida mingis etepis osalejatele räägid (nt laagrisse saabumisel, tegevuste läbiviimisel jmt);
 • kontrolli kõik sõlmitud kokkulepped üle – kas kõik abilised on tulemas, milline on nende tegevus ning sinu ootus neile;
 • jaga kõigi korraldajatega (sh ka abilised, toitlustaja) laagri ajakava;
 • pane kõik vajalikud dokumendid endale mapi vahele järjekorda – ehk pane oma mappi registreerimisleht kõige peale ning tagasisidelehed kõige alla jne. Nii on sul mugav vajaminevaid dokumente järjest välja võtta.  

Hea teada!

Noortejuht peab igale väljaõppe üritusele koostama õppuse plaani. Ka sinule tuleb see kasuks.

Vaata õppuse plaanist, kas oled laagri läbiviimiseks kõikidele vajalikele teemadele mõelnud.

Olen koostanud

 • laagrile ajakava;
 • registreerimislehe;
 • lapsevanema infokirja;
 • tagasisidelehe osalejatele;
 • vajadusel liikumisgraafiku tegevustele.

Olen leinud

 • abilised;
 • toitlustaja;
 • laagris osalejad;
 • laagriks vajalikud vahendid.

Olen 

 • kooskõlastanud kõik rühma­vanema/noorte­instruktoriga;
 • kõik hoolega läbi mõelnud – tean, mida räägin nt avarivistusel jne;
 • kindel, kuidas moodustan tiime, meeskondi jmt.

Laagri läbiviimine

Olles saanud oma rühmavanemalt/noorteinstruktorilt kinnituse, et oled kõik vajalikud tööd ära teinud enne laagri toimumist, võid rahumeeli laagrit ootama jääda. 

Enne laagrit mine mõned tunnid varem laagripaika valmis. 

 • Pane kõik asjad abilistele valmis – paiguta igale abilisele talle vajaminev varustus ühte kohta.
 • Pane ka endale kõik vajalik valmis selliselt, et saad asjad mugavalt kätte ning need asetsevad loogilises järjekorras.  
 • Kinnita nähtavasse kohta laagri ajakava. 
 • Märgista majutusala, kuhu laagrilised saavad saabudes oma laagrikotid panna.
 • Vajadusel märgista ala, kuhu laagrilised ei tohi minna.
 • Pane valmis registreerimislaud laagriliste tulekuks ja selleks muu vajalik (registreerimislehed, kirjutusvahendid).
 • Jää ootama laagrilisi! 
Laagriliste saabudes räägi, kus on majutusala ning kas ja millal võib välja võtta magamisasjad. 

Laagriliste saabudes tervita neid rõõmsalt, suuna nad kas majutusalale või mujale. Tegele iga laagrilisega eraldi.

 • Palu esitada lapsevanema luba.
 • Palu panna kirja nimi ning allkiri registreerimislehele. 

Tasub teada!

Registreerimislaua ülesanded võid anda ka mõnele abilisele, et saaksid ise muid vajalikke tegevusi teha.

Kui kõik laagrilised on saabunud, hakkabki tegevus edasi minema vastavalt sinu koostatud ajakavale. 

Küll on aga väga oluline laagri alguses rivistus. Räägi seal ära kõige olulisem, mida laagrilised peavad teadma. Näiteks järgnev: 

 • kus on laagriala piirid;
 • kus asub(-vad) tualettruum(id);
 • tutvusta ohutuseeskirja;
 • kuidas laager kulgeb ning millised on peamised tegevused;
 • vajadusel moodusta tegevusteks rühmad. 

Kogu laagri vältel ole enesekindel – sina oled laagri juht. Vasta rahulikult ning sõbralikult tekkinud küsimustele. Jälgi kogu aeg tegevuse kulgu – kas kõik laagrilised on tegevuses, kas kõik teavad, kus nad peavad olema jne. 

Kindlasti võib ette tulla ootamatusi – ära heitu neist. Võta hetk, et mõelda, pea plaani oma rühmavanemaga, võta vastu otsus ning hakka tegutsema. 

Laagri lõpus toimub taas rivistus, kus võetakse tegevus kokku. Vajadusel võib toimuda autasustamine (kui oli vastavaid tegevusi) ning kindlasti peavad osalejad täitma tagasisidelehe. 

Laagris tuleb õpetada ka korra pidamist. Foto: Ivar Jõesaar
Laagri alguses ning lõpus peab toimuma rivistus. Foto: Heli Esko

Kui laager on läbi viidud, oled hakkama saanud suure tööga – võta aega, et puhata, ning jätka siis järgmiste teemade läbitöötamist. 

Kirjaliku töö vormistamine

Kui oled laagri läbi viinud, ootab sind ees kogu töö kirjapanek. See on vajalik, et õpiksid oma tehtud tööd dokumenteerima ning läbi kirjapaneku kogetut analüüsima. 

Sinu vormistatud dokument peab sisaldama kindlasti allolevaid teemasid: 

 • sissejuhatus;
 • laagri korraldamise eeltööd;
 • laagri kulg;
 • tagasiside;
 • analüüs;
 • kokkuvõte;
 • lisad. 

Sissejuhatus

Kirjelda põgusalt oma kogemust organisatsioonis. Too välja, miks valisid laagri korraldamise I järgu sooritamiseks. 

Too välja eesmärk, mille endale seadsid. 

Laagri korraldamise eeltööd

Kirjelda detailselt, millised olid sinu eeltööd laagri ettevalmistamisel. Puuduta teemasid nagu kava koostamine, abiliste leidmine, kokkulepete sõlmimine, vajalike dokumentide koostamine jm, mida tegid enne laagrit. 

Laagri kulg

Kirjelda, kuidas laager kulges. Milline oli sinu tegevus laagri jooksul, kas kõik toimis, mida tuli laagri jooksul ootamatut ette. 

Tagasiside

Tööta läbi osalejate tagasisidelehed ning tee sellest kokkuvõte. 

Analüüs

See on oluline peatükk sinu töös. Kirjelda siin seda, mis läks kogu protsessis (planeerimisest kuni läbiviimiseni) plaanipäraselt, mis planeeritust teisiti. Proovi leida põhjendusi, miks mingid tegevused õnnestusid. 

Kokkuvõttes too välja, mida õppisid kogu protsessist ning mida pead silmas, kui peaksid järgmisel korral laagrit korraldama. 

Kokkuvõte

Võta kogu protsess kokku. Too veel kord välja, milline oli alguses sinu eesmärk ning kas see sai täidetud. Too välja, mida õppisid ning mida järgmisel korral laagri korraldamisel silmas pead. 

Lisad

Siia lisa kõik vajalikud dokumendid, mida tegid enne laagrit – laagri ajakava, lapsevanema infokiri, ohutuseeskiri, registreerimisleht, tagasisideleht, soovi korral menüü ning kalkulatsioon. 

Kui valmistasid veel midagi laagriks ette, lisa ka see info lisadesse.

Samuti lisa eraldi fotode alapeatükk – vali välja fotod, mis annavad edasi kõige paremini tegevusi ning olulisi kohti sinu laagrist. 

Hea teada!

Töö vormistamisel võid lähtuda oma koolis kehtivast kirjalike tööde vormistamise juhendist. See on sulle juba tuttav ning nii saad keskenduda oma kogemuse kirjapanekule. 

Küll aga on oluline, et kogu töö on vormistatud korrektselt ning ühtses stiilis. 

SIIN  saad tutvuda tööga, mille koostas kodutütar I järgu sooritamiseks ning ühtlasi ka koolis loovtöö kaitsmiseks. Ka tema korraldas laagri. 

I järgu tööna korraldatud rühmalaager, kus tegevused olid paljuski just Eesti ajalooga seotud. Foto: Heli Esko
 • laagri eeltööd
 • kokkuvõte
 • ilmaprognoos
 • analüüs
 • laagri kulg
 • lisad
 • rühma tööplaan
 • sissejuhatus
 • Kodutütarde põhikiri
 • tagasiside

Olles töö kirjalikult vormistanud, esita see oma rühmavanemale/noorteinstruktorile. 

Esitluse koostamine

Oled juba teinud ära suure töö – valmistanud ette laagri, selle läbi viinud ning oma kogemuse ka kirja pannud.

Ees on viimane etapp ning justkui I järgu kaitsmine. Koosta esitlus kogu tehtud tööst. Pead selle ette kandma kas oma rühmakaaslastele, ringkonna rühmavanematele või juhatusele. 

Esitluses anna ülevaade kogu protsessist – see on nagu lühikokkuvõte sinu kirjalikust tööst. 

Puuduta esitluses kõiki olulisemaid teemasid, nagu töö valiku põhjus, eeltööd laagrile, laagi kulg, tagasiside, analüüs ning kokkuvõte. 

Esitluses pane slaididele kirja märksõnad ning paha ei tee lisada ka illustreerivat materjali. Selleks on näiteks fotod laagrist, laagri ajakava, näited tehtud töödest jmt. 

Jutt, mida räägid slaididele kõrvale, pane kirja eraldi lehele. Ettekannet tehes võid toetuda oma kirjapandule. 

Soovi korral võid koostada ka lühikese video, mis tutvustab laagri tegevusi. 

Tee ettekannet rahulikult ning enesekindlalt – sina oled olnud kogu protsessi juht!

Palun oota