Peatükk 3.3 (I järk)

Matkamängu korraldamine

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar planeerib, valmistab ette, viib läbi matkamängu Kaitseliidu noorliikmetele, vormistab selle korrektseks dokumendiks ning tutvustab matkamängu kulgu esitlusena komisjonile.

Matkamängu korraldamine

Oled valinud praktilise tööna matkamängu korraldamise. Selleks võib olla matkamäng noorematele kodutütardele. 

Oled kindlasti matkamängul käinud – liikudes maastikul, peavad meeskonnad läbima kontrollpunkte. Ehk oled ka nooremate matkamängul juba kohtunikuna abiks käinud? 

Sinu peamine ülesanne töö käigus ongi ette valmistada matkamäng, lisaks leida osalejad ning abilised, viia matkamäng läbi ning hiljem vormistada tehtud töö dokumendiks. 

Tööta see peatükk läbi, kui otsustasid oma praktilise tööna korraldada matkamängu. 

Kooskõlasta oma valik rühmavanemaga. 

Praktilise töö sooritamisel peab kodutütar leidma endale täiskasvanud juhendaja, kes teda kogu protsessi vältel toetab ja suunab.

Matkamängu planeerimine

Matkamängu planeerimine koosneb mitmest osast ja etapist. Need on järgmised:

 • matkamängule trassi paikapanek, selle läbimine;
 • matkamängule kontrollpunktide paikapanek;
 • abiliste leidmine;
 • vahendite leidmine ehk tegevusteks vajamineva varustuse kirjapanek ning selle leidmine koostöös rühmavanema/noorteinstruktoriga;
 • erinevate dokumentide koostamine – ajakava,  registreerimisleht, infokiri lapsevanemale, tagasisideleht osalejatele.

Enne planeerimistöö alustamist pane paika matkamängu aeg ja koht.

Pane plaan paika!

Mõtle, kus võiks toimuda matkamäng ning kes on võimalikud osalejad. Mõtle, milline võiks umbkaudu tiimide arv olla ning kes võiksid olla sinu abilised. 

Pane esmased mõtted kirja ja tutvusta neid rühmavanemale!

Trassi ning kontrollpunktide valik

Need kaks punkti käivad justkui käsikäes, sest paljud kontrollpunktid sõltuvad sellest, millised on võimalused rajal. Võib-olla on mõni põnev paik, kuhu planeerida huvitav ülesanne. 

Trass

 • Vaata kaarti ning leia, millisel alal võiks kulgeda matkamängu rada. 
 • Arvesta, et osalejad on pigem nooremad kodutütred – sel juhul võib trassi pikkus jääda ca 5–7 km juurde.
 • Märgi kaardile esmased kontrollpunktide asukohad.
 • Trassi valikul lähtu sellest, et noored saaksid liikuda mööda loogilisi radu – metsateed, kraavid, teed jmt.

Kontrollpunktid

 • Pane kirja, mitu kontrollpunkti võiks rajal olla.
 • Pane kirja esmased mõtted, milline võiks olla nende sisu.
 • Märgi nende asukohad kaardil. 

Selleks, et sul oleks abilistele kergem selgitada, milles seisneb nende ning ka võitlejate ülesanne, kirjuta iga kontrollpunkt täpselt lahti. Kirjuta ühele A4 paberile järgmine info: 

 • mida peab meeskond tegema punktis (ehk info meeskonnale);
 • mida peab kohtunik silmas pidama;
 • punktide arvestamise tabel.

Uuri näidet SIIN.

Põhjalikkus tagab selle, et mõtled hoolega kõik läbi ning matkamängu ajal ei teki suuremaid segadusi.

Kontrollpunkte võib maastikule planeerida erinevatel viisidel.

Matkamängu start ja finiš on erinevates kohtades, meeskonnad stardivad sobivate ajavahedega.
Start ja finiš on samades kohtades ning kontrollpunktid asetsevad ringselt. Meeskonnad stardivad sobivate ajavahedega.
Start ja finiš on samades kohtades, kontrollpunktid asetsevad ringselt. Meeskonnad liiguvad vastassuundades, rajale saab startida üheaegselt korraga kaks meeskonda.

Mõtle, kuidas selgitad välja võitja? Kuidas arvestad kontrollpunktides punkte? Selleks on mitmeid võimalusi. Nendest üks on järgmine:

 • Kui matkal on näiteks viis meeskonda, siis igas harjutuses saab parim meeskond viis punkti ja viimane ühe punkti. 
 • Hiljem liidetakse iga meeskonna kontrollpunktidest kogutud punktid kokku. 
 • Parim on meeskond, kes kogus kõige enam punkte. 

Varustuse nimekirja koostamine

Olles paika saanud kontrollpunktid ning nende sisu, on oluline kirja panna kogu varustus, mida vajad. 

Tee näiteks tabel, kus on kirjas kontrollpunkt ning varustus, mis on vajalik selle läbiviimiseks. 

Pane kirja kõik – nii kirjutusvahendid kui ka suuremad asjad.

Mõtle ka sellele, millise varustuse pead jagama meeskondadele. Selleks on näiteks kaart ning vajadusel ka kompass. 

Kooskõlasta varustuse vajadus oma rühmavanema/noorteinstruktoriga!  

Kompass on näiteks matkavarustuse element, mida pead küsima osalejatele staabist. 

Ettevalmistus kaartidega

Kui oled trassi läbi käinud, veendunud kontrollpunktide asukohtades, valmista ette kaart. 

Pane see valmis igale meeskonnale – kirjuta kaardile oma nimi ning kontaktnumber juhuks, kui kellelgi on vaja võtta sinuga matka ajal ühendust. Pane iga kaart kilekaante vahele. 

Vajadusel määra punktide koordinaadid või märgi kontrollpunktid kaardile – see sõltub sellest, millised on osalejate eelnevad oskused. 

 • Trassi läbi­käimine.
 • Kontroll­punktide kirjeldu­sed.
 • Punktide arvesta­mise tabeli koosta­mine.
 • Vahendi­test nime­kirja koosta­mine.
 • Leiad parimad asukohad punkti­dele. 
 • Kohtunik teab oma ülesan­net. 
 • Saad kiirelt punkte arves­tada. 
 • Vajalik varustus on olemas. 

Eeltööd abilistega ning kokkulepete sõlmimine

Iga suurem ettevõtmine vajab abikäsi. Sina oled matkamängu juht ning nii võid julgelt endale abilisi paluda. 

Abilised võivad olla näiteks sinu rühmakaaslased või hoopis täiskasvanud. 

Soovitatav on leida igale kontrollpunktile kaks läbiviijat – nii on neil koos hea harjutuse juures olla ning on ka mugav omavahel ülesandeid jagada. 

Tasub mõelda ka selle peale, kes teeb fotosid või videot. 

Tee abilistega eelkokkulepped, kui hakkad matkamängu planeerima. Olles paika saanud ülesannete sisu, võta abilistega taas ühendust – räägi neile detailidest. 

Vahetult ette matkamängu kontrolli, kas kõik abilised on tulemas, jaga neile matkamängu ajakava, nende kontrollpunkti kirjeldus ning uuri, kas neil on küsimusi.

Vajalikud kokkulepped on sul vaja teha nii abiliste, rühmavanema kui ka teiste inimestega. Kolmandateks isikuteks võivad olla näiteks maaomanikud, kui rada läbib ka eramaad. Aruta need küsimused eelnevalt läbi oma rühmavanemaga. 

Pea nõu oma rühmavanemaga, kas matkamängu lõpus pakute sooja sööki või näiteks saiakest. Kui sooja sööki, pead leidma ka toitlustaja.     

Matkamänguks pead leidma punktikohtunikud ning neid ka vahetult enne võistlust instrueerima. Foto: Madis Mintel
 • rühmakaaslased – abilised
 • rühmavanem
 • KL malevapealik
 • noorteinstruktor
 • abilised väljastpoolt organisatsiooni
 • vajadusel maaomanik
 • peavanem
 • vajadusel toitlustaja

Erinevate dokumentide koostamine

Erinevate dokumentide koostamine on vajalik, et matkamäng sujuks ning sa mõtleksid kogu tegevuse hoolega läbi.

Dokumendid, mida enne matkamängu pead ette valmistama ning ka välja printima, on järgmised:

 • registreerimisleht,
 • lapsevanema teatis,
 • matka ohutuseeskiri,
 • tagasisideleht,
 • vajaliku varustuse nimekiri,
 • kontrollpunktide kirjeldused,
 • punktide üldarvestustabel.

Registeerimisleht

Registreerimisleht täidetakse matkamängu alguses. Iga osaleja paneb kirja oma nime ning lisab allkirja.

Vaata SIIT osalejate registreerimislehe näidist.

Lapsevanema teatis

Infokiri sisaldab järgmist:

 • matka kuupäeva ning aega (alguse- ja lõpuaeg);
 • peamisi tegevusi;
 • infot toitlustuse kohta;
 • vajaliku varustuse nimekirja;
 • matkamängule registreerumise aega;
 • kontakte (sinu ning sinu mentori ehk täiskasvanud noortejuhi);
 • lapsevanema nõusolekulehte.

Vaata SIIT näidet lapsevanema infokirja kohta. 

Matka ohutuseeskiri

Matka ohutuseeskiri kanna ette matkamängu alguses. Selles tuuakse välja erinevad olukorrad, mida tuleb vältida, et ennast mitte ohtu seada. 

Uuri ohutuseeskirja SIIT

Tagasisideleht

Tagasisideleht täidetakse matkamängu lõpus. See on vajalik, et saaksid osalejatelt tagasisidet oma korraldatud tegevusele. Selle abil saad teada, mis neile meeldis, mis oli keerulisem ning mida järgmisel korral silmas pidada.

Uuri tagasisidelehtede näidiseid SIIT. Sa võid ka ise meelepärases formaadis selle koostada.

Varustuse nimekiri

Koonda kogu vajaminev varustus ühte dokumenti – nii on sul seda hea rühmavanemale/noorteinstruktorile jagada. 

Kontrollpunktide kirjeldused

Nendest rääkisime täpsemalt mõni lõik ülalpool. Vormista iga kontrollpunkti kohta juhendid võistlejatele ja kohtunikele. Lisa ka punktiarvestustabel. 

Hea eeltöö tagab selle, et kohtunikul on mugav oma tööd teha. 

Punktide üldarvestustabel

Tee valmis ka punktide üldarvestustabel. Seda tabelit täidetakse siis, kui kontrollpunktides on kohtunikud oma tulemused kokku löönud. 

Üldtabelisse kantakse iga kontrollpunkti kohapunktid (seda juhul, kui valiti selline arvestusviis). 

Tabel on mõistlik enne valmis teha, et seda oleks matkamängu lõpus hea täita. 

Näide üldarvestustabelist 

KP 1 – sõlmed

KP 2 – esmaabi

KP 3 – KIMI mäng

KP 4 – takistus

Kokku

Koht

Tiim 1

3

2

2

1

8

II

Tiim 2

2

3

1

3

9

Tiim 3

1

1

3

2

7

III

Matkamängu läbiviimiseks oled valmis, kui oled

 • matkamängule loonud kontrollpunktid, paika pannud trassi ning selle läbi käinud; 
 • leidnud vajalikud vahendid;
 • leidnud abilised;
 • sõlminud kokkulepped – abilised, maaomanikud, rühmavanem/noorteinstruktor;
 • koostanud infokirja, jaganud seda ning leidnud matkamängul osalejad;
 • koostanud vajalikud dokumendid.

Vahetult enne matkamängu

 • mõtle rahulikult läbi kogu matkamäng – trass, kontrollpunktid;
 • pane kirja, mida mingis etapis osalejatele räägid (nt ava- ja lõpurivistusel);
 • räägi kõik sõlmitud kokkulepped üle – kas kõik abilised on tulemas, milline on nende tegevus ning sinu ootus neile;
 • jaga kõigi korraldajatega (sh ka abilised, toitlustaja) matkamängu kaarti, kontrollpunktide kirjeldusi;
 • pane kõik vajalikud dokumendid endale mapi vahele järjekorda – ehk pane oma mappi registreerimisleht kõige peale ning tagasisidelehed kõige alla jne. Nii on sul mugav vajaminevaid dokumente järjest välja võtta.

Hea teada!

Noortejuht peab igale väljaõppe üritusele koostama õppuse plaani. Ka sinule tuleb see kasuks.

Vaata õppuse plaanist, kas oled matkamängu läbiviimiseks kõikidele vajalikele teemadele mõelnud.

Olen koostanud

 • kontrollpunktide kirjeldused;
 • registreerimislehe;
 • lapsevanema infokirja;
 • tagasisidelehe osalejatele.

Olen leinud

 • abilised;
 • matkamängul osalejad;
 • matkamänguks vajalikud vahendid.

Olen

 • trassi läbi käinud;
 • kooskõlastanud kõik rühma­vanema/noorte­instruktoriga;
 • kõik hoolega läbi mõelnud – tean mida räägin ava- ning lõpurivistusel;
 • kindel, kuidas vajadusel moodustan tiime, meeskondi jmt.

Matkamängu läbiviimine

Olles saanud oma rühmavanemalt/noorteinstruktorilt kinnituse, et oled kõik vajalikud tööd ära teinud enne matkamängu, võid rahumeeli selle toimumise aega ootama jääda. 

Instrueerima pead nii matkajaid kui ka korraldajaid. Foto: Iiris Prosa
 • Enne matkamängu mine kohale mõni tund varem. Nii saad rahulikult kõik asjad valmis panna.
 • Pane kõik asjad abilistele valmis – paiguta igale abilisele talle vajaminev varustus ühte kohta. Lisa juurde ka ülesande kirjeldusleht ning punktiarvestustabel. Ära unusta kirjutusvahendeid!
 • Pane ka endale kõik vajalik valmis selliselt, et saad asjad mugavalt kätte ning need asetsevad loogilises järjekorras.
 • Kutsu tund varem kohale abilised – selgita igale abilisele üle tema ülesanded ning see, kus on täpselt tema punkti asukoht. 
 • Pane valmis registreerimislaud, kuhu matkal olijad saavad kohe liikuda. Seal panevad nad kirja oma nime, allkirja ja esitavad lapsevanema loa. 
 • Jää ootama matkalisi. 

Matkaliste saabudes tervita neid rõõmsalt ning suuna nad registreerimislauda.

Kui kõik matkajad on saabunud, siis vii läbi avarivistus. Avarivistusel puuduta järgmisi teemasid: 

 • tervita kõiki veel kord;
 • selgita ohutuseeskirja;
 • anna ülevaade, kuidas matk kulgeb – milline on rada, kaua on aega trassi läbida, mida teha, kui oled eksinud või ohtu sattunud;
 • vajadusel moodusta meeskonnad.

Ole rõõmus ning enesekindel – sina oled kogu protsessi juht, oled teinud ära suure töö ning kõik õnnestub suurepäraselt. 

Igal matkamängul on ava- ning lõpurivistus. Foto: Markus Sein

Kui meeskonnad on teele saadetud, asu rajal ringi liikuma (hea variant on seda teha autoga koostöös oma rühmavanemaga). Kontrolli, kas kõik kontrollpunktid on üles seatud õigetesse kohtadesse ning kas tiimid on üldiselt õigel rajal. Vajadusel suuna ja abista!

Enne esimese meeskonna finišisse jõudmist mine tagasi lõpp-punkti ning hakka ootama meeskondi. Kui kontrollpunkt on oma töö lõpetanud (ehk kõik tiimid on selle läbinud), palu endale kohe edastada tulemused. Nii saad kiirelt ka kogu võistluse tulemused teatavaks teha. 

Kindlasti võib ette tulla ootamatusi – ära heitu neist. Võta hetk, et mõelda, pea plaani oma rühmavanemaga, võta vastu otsus ning hakka tegutsema!

Enne lõpurivistust palu osalejatel täita tagasisideleht. Lõpurivistusel võta võistlus kokku ning tee teatavaks ka meeskondade tulemused. 

Pea meeles! 

Alati planeeri osalejatele ka väikesed auhinnad!

Kirjaliku töö vormistamine

Kui oled matkamängu läbi viinud, ootab sind ees kogu töö kirjapanek. See on vajalik, et õpiksid oma tehtud tööd dokumenteerima ning läbi kirjapaneku kogetut analüüsima. 

Sinu vormistatud dokument peab sisaldama kindlasti allolevaid teemasid: 

 • sissejuhatus,
 • matkamängu korraldamise eeltööd,
 • matkamängu kulg,
 • tagasiside,
 • analüüs,
 • kokkuvõte,
 • lisad. 

Sissejuhatus

Kirjelda põgusalt oma kogemust organisatsioonis. Too välja, miks valisid matkamängu korraldamise I järgu sooritamiseks. 

Too välja eesmärk, mille endale seadsid. 

Matkamängu korraldamise eeltööd

Kirjelda detailselt, millised olid sinu eeltööd matkamängu ettevalmistamisel. 

Puuduta teemasid, nagu kontrollpunktide ettevalmistus, matkamängu marsruudi valik, abiliste leidmine, kokkulepete sõlmimine, vajalike dokumentide koostamine jm, mida tegid enne matkamängu. 

Matkamängu kulg

Kirjelda, kuidas matkamäng kulges. Milline oli sinu tegevus matkamängu ajal, kas kõik toimis, mida ootamatut tuli ette. 

Tagasiside

Tööta läbi osalejate tagasisidelehed ning tee sellest kokkuvõte. 

Analüüs

See on oluline peatükk sinu töös. Kirjelda siin seda, mis läks kogu protsessis (planeerimisest kuni läbiviimiseni) plaanipäraselt, mis planeeritust teisiti. Proovi leida põhjendusi, miks mingid tegevused õnnestusid või mitte. 

Kokkuvõttes too välja, mida õppisid kogu protsessist ning pead silmas, kui peaksid järgmisel korral matkamängu korraldama. 

Kokkuvõte

Võta kogu protsess kokku. Too veelkord välja, milline oli alguses sinu eesmärk ning kas see sai täidetud. Too välja mida õppisid ning mida järgmisel korral matkamängu korraldamisel silmas pead. 

Lisad

Siia lisa kõik vajalikud dokumendid, mida tegid enne matkamängu – kontrollpunktide juhised, lapsevanema infokiri, ohuseeskiri, registreerimisleht, tagasisideleht, varustuse nimekiri jmt.

Kui valmistasid veel midagi matkamänguks ette, lisa ka see info lisadesse. 

Samuti lisa eraldi fotode alapeatükk – vali välja fotod, mis annavad edasi kõige paremini tegevusi ning olulisi kohti sinu matkamängust.

Hea teada! 

Töö vormistamisel võid lähtuda oma koolis kehtivast kirjalike tööde vormistamise juhendist. See on sulle juba tuttav ning nii saad keskenduda oma kogemuse kirjapanekule. 

Küll aga on oluline, et kogu töö on vormistatud korrektselt ning ühtses stiilis. 

 • matkamängu eeltööd
 • kokkuvõte
 • ilmaprognoos
 • analüüs
 • matkamängu kulg
 • lisad
 • rühma tööplaan
 • sissejuhatus
 • Noorte Kotkaste põhikiri
 • tagasiside

SIIN  saad tutvuda tööga, mille koostas kodutütar oma koolis loovtöö kaitsmiseks. Ka tema korraldas matkamängu. 

Olles töö kirjalikult vormistanud, esita see oma rühmavanemale/noorteinstruktorile. 

Esitluse koostamine

Oled juba teinud ära suure töö – valmistanud ette matkamängu, selle läbi viinud ning oma kogemuse ka kirja pannud. 

Ees on viimane etapp ning justkui I järgu kaitsmine. Koosta esitlus kogu tehtud tööst. Pead selle ette kandma kas oma rühmakaaslastele, ringkonna rühmavanematele või juhatusele. 

Esitluses anna ülevaade kogu protsessist – see on nagu lühikokkuvõte sinu kirjalikust tööst. 

Puuduta esitluses kõiki olulisemaid teemasid, nagu töö valiku põhjus, eeltöö matkamängule, selle kulg, tagasiside, analüüs ning kokkuvõte. 

Esitluses pane slaididele kirja märksõnad ning paha ei tee lisada ka illustreerivat materjali. Selleks on näiteks fotod matkamängust, kaart trassist jmt.  

Jutt, mida räägid slaididele kõrvale, pane kirja eraldi lehele. Ettekannet tehes võid toetuda oma kirjapandule. 

Soovi korral võid koostada ka lühikese video, mis tutvustab matkamängu tegevusi. 

Tee ettekannet rahulikult ning enesekindlalt – sina oled olnud kogu protsessi juht!

Palun oota