Peatükk 1.3 (II järk)

Osaleb Naiskodukaitse või Kaitseliidu üritustel

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar osaleb Naiskodukaitse või Kaitseliidu üritustel organisatsiooniga tutvumise eesmärgil.

Kaitseliidu tegevus

Kaitseliit on tänapäeva maailmas üsna eriline organisatsioon. Taolisi riigikaitseorganisatsioone on keeruline leida nii NATO-st kui ka mujalt maailmas. 

Kaitseliitlased väljaõppel. Foto: Martin Andreller
Kaitseliit on vabatahtlikkusel tegutsev organisatsioon, kus ometi toimib ka käsuliin. Foto: Kadri Paomees

Selleks on kaks üsna vastuolulist põhjust: 

 • Kaitseliit on justkui vabatahtliku kodaniku­ühenduse sarnane;
 • Kaitseliit on sõjaväeline organisatsioon, kus kehtib sõjaväeline distsipliin ja käsuahel. 

Selline kombinatsioon on haruldane ning samas ka vastuoluline. 

 – Kaitseliit on haruldane kogu maailmas. 

 – Kuigi organisatsioon on sõjaväeline, siis siin ei kehti sõjaväeline käsuliin. 

 – NATO-s on taolisi organisatsioone päris mitmeid. 

Kaitseliidu roll

Kaitseliitu juhib Kaitseliidu ülem ja kollegiaalsed juhtorganid. Kaitseväe juhataja annab Kaitseliidule sõjalisi ülesandeid. 

Kaitseliidu ülesanded on kirja pandud Kaitseliidu seadusesse. Neist peamised on järgmised: 

 • kodanike kaitsetahte suurendamine;
 • riigi sõjaliseks kaitseks valmistumine;
 • Eesti elanike turvalisuse tagamine ja turvatunde suurendamine.

Kaitseliidu malevad kuuluvad maakaitseringkondadesse. Eestis on kokku neli maakaitseringkonda, need on järgmised: 

 • Lääne maakaitseringkond,
 • Põhja maakaitseringkond,
 • Kirde maakaitseringkond,
 • Lõuna maakaitseringkond.

Nende eesmärkide saavutamiseks antakse liikmetele sõjaväelist väljaõpet ja muud koolitust. 

 • Osaleb riigikogu töös.
 • Korraldab vajalikku koolitust.
 • Korraldab erinevaid ajaviitetegevusi.
 • Korraldab sõjaväelist väljaõpet.

Sõjaajal vastutab maakaitse eest Kaitseliit. Nii näiteks on Tallinna, Viru, Tartu ja Pärnu malevatel antud ringkonna maleva staatus. See annab neile neljale malevale sõjaajal järgmise: 

 • koordinatsiooniõiguse ülesannete täitmiseks oma maakaitseringkonna territooriumil,
 • nende malevate pealikud saavad õiguse esindada Kaitseliitu kohalikus kriisikomisjonis. 

Tavapärases olukorras keskendub Kaitseliidu üksuste tegevus peamiselt väljaõppele, et neil oleks vajadusel valmisolek organisatsioonile seatud ülesannete täitmiseks.

Nii valmistatakse Kaitseliidus ette järgmisi üksusi:

 • lahingukompaniisid,
 • sisekaitsekompaniisid,
 • võitlusgruppe,
 • formeerimismeeskondasid. 

Lahingkompanii ülesanne on osaleda lahingus. Sisekaitsekompaniid vastutavad oluliste objektide kaitse ja valve eest. 

Võitlusgrupid koguvad luureandmeid ning toetavad oma põhijõudude tegevust. 

Formeerimismeeskond tegutseb tagalas ning nad peavad tagama riidevarustuse, erivarustuse, relvastuse ja transportvahendite kiire komplekteerimise ja jagamise.

Uuri videost, millega tegeles kaitseliitlastest koosnev lahinggrupp õppusel Kevadtorm. 

Kaitseliitlased Kevadtormil. Video: Kaitse Kodu!

Kriisi või sõja korral lähevad need üksused Kaitseväe sõjaaja koosseisu ja alluvad ühtsele käsuliinile. 

Kaitseliitlasi näeb tihti ka hädaolukordade (loodusõnnetused, metsatulekahjud, inimeste metsas eksimine jmt) lahendamisel. 

Koroonapandeemia ajal olid kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad mitmetes kohtades väljas – alates haiglatest kuni piirivalveni. Foto: Karri Kaas
Naiskodukaitse staabiassistendid käisid ka Terviseameti kriisistaabis abis. Foto: Indrek Simisker
 • Lahingu­kompanii
 • Võitlus­grupp
 • For­mee­rimis­grupp
 • Sise­kaitse­kompanii
 • Lahingus osale­mine.
 • Luureinfo kogu­mine.
 • Varus­tuse väljasta­mine. 
 • Objektide kaitse.

Uuri oma rühmavanemalt või noorte­instruktorilt võimalusi osalemiseks Kaitseliidu üritusel!

Naiskodukaitse tegevus

Naiskodukaitse tegeleb väga erinevate tegevustega. Sinu ülesandeks ongi naiskodukaitsjatega mõnel ühisel tegevusel osaleda. 

Naiskodukaitse tegevus ning väljaõpe on mitmekülgne. See jaguneb järgmiselt:

 • baasväljaõpe,
 • erialaväljaõpe,
 • täiendõpe,
 • juhtide ja instruktorite õpe.
Naiskodukaitsel toimub igal aastal koormusmatk. Foto: M. Ketas
Mõned naiskodukaitsjad on rännakutel aga hoopis toitlustaja rollis. Taive Saar
Naiskodukaitsja pidulikus vormis. Foto: Urmo Sibul

Naiskodukaitse baasväljaõpe annab  alusteadmised mistahes ülesande täitmiseks organisatsioonis. See koosneb viiest iseseisvast moodulist: organisatsiooniõpetus, esmaabi, välitoitlustamine, sõdurioskused ja ohutushoid.

Justnimelt nendel moodulitel on tihti võimalus osaleda ka vanematel kodutütardel.  Saad sealt vastava valdkonna kohta põhjalikud teadmised – olgu selleks näiteks esmaabi või hoopis teadmised Naiskodukaitsest. 

Lisaks on võimalik kaasa lüüa erinevates ettevõtmistes. Näiteks pea igal kevadel koguvad kodutütred üheskoos naiskodukaitsjatega annetusi kampaania "Anname au!" raames. 

Kodutütred käivad igal aastal naiskodukaitsjatel "Anname au!" kampaania raames abis. Foto: Monika Ristisaar

Võimalus on osaleda ka võistlustel. Üldiselt antakse kodutütardele võimalus mõõtu võtta naiskodukaitsjatega ka ringkonna sees (nt sportrelvast laskevõistlus või matkad). 

Viimastel aastatel on olnud võimalus osaleda ka vabariiklikel Naiskodukaitse võistlustel. Näiteks on kahel korral toimunud esmaabi erialavõistlus, kus neljaliikmelisse meeskonda pidi kuuluma kodutütar ning kolm naiskodukaitsjat. Niisamuti kuulus kodutütar meeskonda laskevõistlustel sportrelvast. 

Kahel viimasel Naiskodukaitse esmaabivõistlusel on meeskonda kuulunud ka üks kodutütar. Foto: Naiskodukaitse

Uuri oma rühmavanemalt või noorte­instruktorilt võimalusi osalemiseks Naiskodukaitse üritusel!

Allikad: Naiskodukaitse, Kaitseliit

Palun oota