Peatükk 5.7 (NK I järk)

Osaleb ettekande või uurimusega konkursil

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas on saatnud oma töö konkursile või on teinud katsenõuete omandamise raames teistele rühmaliikmetele ettekande järgunõuetest lähtuval teemal.

Uurimuse koostamine

Uurimus on mingi kindla teemaga seotud teaduslik töö. See sisaldab endast kõiki olulisi kirjaliku töö vormistamise aspekte. Need on järgmised: 

 • sissejuhatus,
 • sisuosa,
 • analüüs,
 • kokkuvõte,
 • lisad.

Igal uurimusel on eesmärk, mis sõnastatakse töö alguses ning mille kaudu saab paika töö siht. Sellest saab teada, millele keskendub sinu uurimus ning mida soovid teada saada.

Uurimus võib olla täiesti teoreetiline – sel juhul on kogu info leitud kirjalikest allikatest. 

Töö võib olla ka loovpraktilisem – sel juhul võib näiteks sinu tööd toetada mõne küsitluse või intervjuu läbiviimine. 

Mõlemal juhul peab olema vormistus korrektne ning kõikidele allikatele peab olema viidatud. 

Sinu koostatud töö pikkus peab olema 15–20 lehekülge ning sisaldama kõiki uurimistööle nõutavaid osasid. 

Hea teada! 

Töö vormitamisel võid lähtuda oma koolis kehtivast kirjalike tööde vormistamise juhendist. See on sulle juba tuttav ning nii saad keskenduda oma kogemuse kirjapanekule.

Küll aga on oluline, et kogu töö on vormistatud korrektselt ning ühtses stiilis.

Uurimuse teemad

Uurimistöö teema peaks pigem olema seotud organisatsiooniga. Nii näiteks võid koostada töö järgmistel teemadel: 

 • ajalooline uurimus – näiteks mõne Noorte Kotkaste maleva või rühma kohta; oma maleva pealike kohta jmt;
 • rahulolu-uurimus – näiteks oma maleva/rühma rahulolu või ootused tegevusele jmt teemadel;
 • teadlikkuse uurimus – näiteks ühe noorkotkaste rühma liikmete teadlikkus järgukatsete, erikatsete vm olulise teema kohta; ühe kooli õpilaste teadlikkus noorkotkaste kohta jmt. 

Kuid samas võid valida endale mõne teema hoopis Noorte Kotkaste  järgukavast. Uurimus võib olla näiteks järgmistel teemadel:

 • Eesti loodus,
 • Eesti ajalugu,
 • Eesti riik,
 • mõni tuntud eestlane,
 • Noorte Kotkaste organisatsioon. 

Kui sulle on aga mõni muu teema südamelähedane, siis aruta see läbi oma rühmapealikuga ning kinnituse korral asu tööle! 

Kooskõlasta oma uurimuse teemavalik rühmapealikuga!

Esitluse koostamine

Oled juba teinud ära suure töö – koostanud põhjaliku uurimuse endale olulisel teemal. 

Koosta esitlus oma uurimuse kohta. Pead selle ette kandma näiteks oma rühmakaaslastele.

Esitluses annad ülevaate kogu uurimusest – see on nagu lühikokkuvõte sinu kirjalikust tööst.

Puuduta esitluses kõiki olulisemaid teemasid, nagu töö teema põhjus, seatud eesmärk, olulisemad kohad tööst, kokkuvõte. 

Esitluses pane slaididele kirja märksõnad ning paha ei tee lisada ka illustreerivat materjali.

Jutt, mida räägid slaididele kõrvale, pane kirja eraldi lehele. Ettekannet tehes võid toetuda oma kirjapandule.

Tee ettekannet rahulikult ning enesekindlalt – ainult sina oled hetkel antud teemat kõige enam uurinud!

Soovitused

 • Osale oma loominguga konkursil organisatsioonis või sellest väljaspool (koolis, ENTK konkursil, kaitseministeeriumi, NATO ühingu vmt korraldatud konkursil).
 • Vaata rahvusvahelisi konkursse Eurodeski lehelt
 • Uuri Teadusagentuuri kodulehelt õpilaste teadustööde ja õpilasleiutajate riiklike konkursside kohta. 
 • Uuri teisi kooli, kaitsevaldkonna, oma arvamuse või muuga seotud konkursside kohta enda õpetajatelt, noortejuhilt või ise internetist! 
Palun oota