Peatükk 6.1 (NK I järk)

Sissejuhatus väljaõppe korraldamisse

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas valib väljaõppeürituse, mida hakkab korraldama, ning koostab selle kohta esmase kava.

I järgu sooritamine väljaõppe korraldamisena

Soovid sooritada I järku läbi praktilise tegevuse ehk väljaõppe korraldamise näol. Oled teinud julge valiku – see saab igati lõbus, kuid ka vastutusrikas teekond olema. 

Sind ootavad ees järgmised ülesanded: 

 • teha valik, millist väljaõppeüritust soovid korraldada; 
 • teha väljaõppeüritusele kõik eeltööd: leida osalejad, sõlmida kokkulepped jmt;
 • viia väljaõpe läbi;
 • küsida osalejatelt tagasisidet ning seda ja oma tegevust analüüsida;
 • panna kirja kogu tegevus ning vormistada see korrektselt paberkandjal I järgu tööks;
 • teha ettekanne ürituse korraldamisest oma rühmakaaslastele, maleva rühmapealikele või maleva juhatusele. 
Üheks väljaõppe läbiviimise viisiks võib olla laagri korraldamine. 

Lisaks tegevuse planeerimisele ning läbiviimisele pead osalema ka kokkuvõtval vestlusel oma rühmapealikuga. See on vabas vormis arutelu noortejuhiga kogu sinu noorkotkaks olemise aja ning kogemuse üle. 

Väljaõppe valik

Oled nüüdseks ilmselt pea kõigist Noorte Kotkaste väljaõppeüritustest osa võtnud – saanud tarkusi koonduselt ning ka ise seal õpetanud. Käinud matkamas rännakul ning olnud abiline nooremate noorkotkaste matkamängul. Oled osalenud ja ilmselt ka aidanud korraldada rühma/maleva laagrit. 

Korraldades matkamängu või koonduse õues, võid õpetada noorematele liikmetele relvade käsitsemist. Foto: Madis Mintel
Läbiviidavad tegevused võivad olla erinevad, näiteks koondustel erinevate noorkotkaste tarkuste õpetamine. Foto: Leho Rohtla

Mõtle tagasi, milline üritus on olnud sulle kõige meelepärasem? Just seda tüüpi ettevõtmine võibki olla sinu valik. 

Korraldatavad väljaõppeüritused võivad olla erinevad. Näiteks järgmised: 

 • (rühma)laagri korraldamine,
 • koondustesarja läbiviimine,
 • rühma juhtimine,
 • matkamängu korraldamine,
 • mõni muu meelepärane tegevus vastavalt kokkuleppele. 

Tee oma valik ning kooskõlasta see oma rühmapealikuga. 

Pea meeles! 

Peale valiku tegemist toetab sinu tegevust Opiqus sinu valikule vastav peatükk (laagri korraldamine, matkamängu korraldamine, koondustesasarja korraldamine, rühma juhtimine) – edaspidi töötagi läbi ainult sinu valikule vastav peatükk. 

Peamised tegevused

Mis sind peale valiku tegemist aga ees ootab? Sinu täpsem tegevus sõltub väljaõppe tüübi valikust. Kui matkamängu ettevalmistamisel pead läbima ise trassi, looma hulga kontrollpunkte, siis näiteks laagri planeerimisel pead mõtlema nii mitmele erinevale toidukorrale, tegevusele kui ka ööbimisele. 

Tegevust võid pigem korraldada noorematele noorkotkastele, kuid kindlasti ei ole see raudselt kirjas. 

Küll on aga mõned põhipunktid, mis kehtivad kõigi ürituste korral. Need on järgmised: 

Esimene osa –  planeerimine  ning eeltööd 

See hõlmab endas üritusele plaani koostamist, selle kooskõlastamist rühma­pealiku/noorteinstruktoriga, kokkulepete sõlmimist, vajalike dokumentide koostamist, abiliste leidmist ning nende juhendamist. 

Niisamuti pead selles etapis osalejatele ürituse kohta infot jagama, leidma osalejad. 

Teine osa – väljaõppe läbiviimine

See on etapp, kus eeltööd on tehtud ning kätte on jõudnud tegevus ise. Ürituse läbiviimisel oled juht – jälgid selle kulgu, juhendad, suunad osalejaid, jagad infot.

Sündmuse lõppedes viid läbi tagasisideküsitluse.

Kui oled sündmuse hoolikalt ette valmistanud, läheb väljaõpe üsna plaanipäraselt. Küll aga pead kindlasti valmis olema ka ootamatusteks. Nendeks võivad olla näiteks ilma, osalejate või abiliste arvu muutus. 

Kolmas osa – kokkuvõte

Kokkuvõte hõlmab endas kahte tegevust: eneseanalüüsi ning töö vormistamist.

Analüüs tähendab seda, et mõtled tagasi toimunule – mis õnnestus, mis läks planeeritust teisiti, ning paned oma mõtted ka kirja. 

Väljaõppe korraldamise pead vormistama mapiks ehk korrektselt vormistatud dokumendiks. Selles kirjutad lahti oma tegevuse igas väljaõppe läbiviimise etapis. Lisades on nähtavad päevakava, osalejad jm olulised dokumendid.

Analüüsi peatükis mõtled tagasi kogetule, analüüsid osalejate tagasisidet.

Neljas osa – ettekanne

Sinu tegevuse ning omakorda justkui järgu sooritamise viimane etapp – ettekande koostamine oma rühmakaaslastele, maleva noortejuhtidele või juhatusele. 

Ettekandes põhjenda oma väljaõppe valikut, milliseid tegevusi tegid erinevates etappides, mis läks plaanipäraselt või mitte ning mida õppisid kogu protsessist. 

 • Analüüs ja dokumendi vormistus
 • Planeerimine, eeltööd
 • Tagasiside kogumine
 • Ettekande tegemine
 • Väljaõppe läbiviimine
 • Väljaõppe ürituse valik

Kõik korraldamisega seotud etapid on täpsemalt lahti kirjutatud väljaõppeürituse korraldamist toetavas peatükis.

Programm "Noorte omaalgatuslikud ideed"

Programmi "Noorte omaalgatuslikud ideed" (NOT) eesmärk on toetada organisatsiooni arengule suunatud ja noorte poolt algatatud ideede väljatöötamist ja elluviimist. 

2020. aasta alguses startis Noorte Kotkaste ja Kodutütarde esimene projektide taotlusvoor, mis oli mõeldud just noortele endile. 

Läbi projektitaotluse saad taotleda rahalisi vahendeid, et tegevusi ellu viia. Kindlasti tasub esitada projekt ka sinul mõne väljaõppeürituse korraldamiseks, mida plaanid sooritada I järgu käigus. 

See annab sulle lisavahendeid, et tegevust sisukamalt läbi viia. Nii näiteks saad kutsuda mõne põneva töötoa läbiviija oma juhitavasse laagrisse. Võid hoopis korraldada kogu oma rühmale huvitava väljaõppeürituse, seda näiteks ellujäämise teemal. 

Läbi eduka projektitaotluse saad järgmist:

 • arendada planeerimis- ja juhtimisoskust,
 • uue kogemuse võrra rikkamaks,
 • uusi kontakte. 
2020. aasta kevadel oli NOT-i taotlusvoor avatud esimest korda. 

Uuri oma rühmapealikult, kuidas esitada järgmises taotlusvoorus ka oma projekt!

Täpsemat infot NOTi kohta leiad ka SIIT

Palun oota