Peatükk 6.4 (NK I järk)

Koondustesarja korraldamine

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas planeerib, valmistab ette, viib läbi viis koondust Kaitseliidu noorliikmetele, vormistab tehtu korrektseks dokumendiks ning tutvustab koonduste kulgu esitlusena komisjonile.

Koondustesarja korraldamine

Oled valinud praktilise tööna koonduste korraldamise noorematele noorkotkastele. 

Noorkotkastel on kahte tüüpi koonduseid: töö- ja pidulikud koondused. Oled kindlasti neist mõlemal osalenud. Koondusel osalevad üldjuhul ühe rühma noored. Kuid on ka erandeid, mil tehakse ühistegevusi mõne teise rühmaga.

Tööta see peatükk läbi, kui otsustasid oma praktilise tööna korraldada koondusi. 

Kooskõlasta oma I järgu sooritamise valik rühmapealikuga. Leia endale täiskasvanud mentor – selleks on ilmselt sinu rühmapealik!

Töökoondus on Noorte Kotkaste peamine töövorm. Selle käigus õpitakse järgukatseteks, omandatakse uusi teadmisi, vahel sooritatakse ka erikatseid. 

Tähistatakse ka rahvakalendri tähtpäevi ning koondusel võivad olla ka külalised, kes erinevaid tegevusi läbi viivad. 

Pidulikul koondusel kantakse pidulikku noorkotka vormi. Koondus võib toimuda mitmete järgmiste tähtpäevade raames:

 • liikmeks vastuvõtt;
 • rühma sünnipäev;
 • tähtpäeva tähistamine – näiteks vabariigi aastapäev, Noorte Kotkaste aastapäev. 
Töökoondusel õpitakse erinevaid tarkusi, et sooritada järgukatseid. Foto: Kristjan Prii
Pidulikul koondusel kantakse pidulikku noorkotka vormi. Piduliku koonduse raames võib ka näiteks järgutäppe, erikatsemärke või ergutusi üle anda. Foto: Lisett Kruusimäe
 • Töökoondus
 • Laulukoondus
 • Tähtis koondus
 • Vormikoondus
 • Pidulik koondus

Koonduse planeerimine

Koonduse ettevalmistusel on väga tähtis roll. See on sama oluline kui koonduse läbiviimine, sest hea ettevalmistus tagab sujuvalt kulgeva koonduse.

Enne ettevalmistusega alustamist mõtle läbi järgmised punktid:

 • Kes on osalejad – millises vanuses, millised on nende eelnevad oskused/kogemused?
 • Milline on osalejate arv?
 • Milline on aeg, mida sul on kasutada koonduse läbiviimiseks?

Pea meeles! 
Soovitatav on valida koondusele 1–2 põhiteemat!

Koondustele teemade valimine

Enne tegevuste planeerimist mõtle läbi, millisel teemal koondust läbi viid. Sul peab koondusele olema seatud kindel siht ehk eesmärk – mida uut saavad nooremad noorkotkad teada.

Koonduste teemad võivad olla mitmesugused. Allpool on mõned näited, mille põhjal saad leida koondusele teemat:

 • järgukatsed – riigikaitse, matkatarkused, ohutus, kodanikuõpetus, Eesti ajalugu, kehalised katsed. Tutvu kavaga SIIN;
 • erialakatsed – sealt võib leida põnevaid teemasid, mille põhjal koondust läbi viia. Tutvu erikatsetga SIIN;
 • (rahva)kalendri tähtpäevad – vaata kalendrisse, milline tähtpäev on järgmisena tulemas. Olgu selleks vastla-, isadepäev või jõulud – kõigi tähtpäevadega saab teha erinevaid tegevusi;
 • mõne heateo tegemine;
 • mõni muu põnev või sulle oluline teema.

Sisetingimustes koondusel saab teha erinevaid tegevusi.

Sisetingimustes koondust võib ka kombineerida tegevustega õues. Nii võib toimuda väike QR-koodi seiklus ümber koolimaja. Foto: Heli Esko

Välitingimustes koondusel peab arvestama muutliku ilmaga. Sul peab igaks juhuks olema ka plaan B. 

Õues toimuval koondusel tasub tegevustesse planeerida ka hetkel looduses olevat. Sügisesel koondusel pidi koguma erinevaid elemente loodusest. Foto: Heli Esko
Vastlapäeva saab tähistada nii toas kui ka õues. Toas saab meisterdada vurri ning väljas uurida, kellel tuleb kõige pikem liug. Foto: Siiri Sitska
Jõulud annavad tegevusi mitmel alal – olgu selleks kaardi meisterdamine või piparkookide küpsetamine. Foto: Heli Esko
Heategu võib olla ka loomadele. Nii korjasid ühel sügisel noorkotkad ja kodutütred üle Eestimaa Tallinna loomaaia elanikele tammetõrusid. Foto: Heli Esko
    • Osalemine "Teema ära!" talgu­päeval
    • Mardi­sandita­mine rühmaga
    • Kala­mehesõlme harjuta­mine
    • Talvel mets­loomade toitmine
    • NATO tähestiku õppi­mine
    • Vastla­päeva tähista­mine

    Koondustele kava koostamine

    Olles seadnud oma koondusele sihi ehk teema, pead järgmiseks sõnastama eesmärgi – mida uut saavad noorkotkad teada. Vormista paberile või arvutisse tabel, mida hakkad täitma. Sellest valmib koonduse kava.

    Pea meeles! 

    Pane kavasse kirja kõik, mida plaanid rääkida õpetamisel või tegevuste juhendamisel. 

    Sel juhul saad oma kavale toetuda, kui koonduse läbiviimisel mõni segadus tekib. 

    Koonduse kava koosneb üldjuhul järgmistest osadest: 

    • sissejuhatus;
    • uus teadmine;
    • lõbus tegevus;
    • uus teadmine / õpitu kinnistamine;
    • koonduse lõpetamine. 

    Sissejuhatuses räägi, millised on koonduse põhitegevused ning teema.

    Etapis "Uus teadmine" toimub õppimine või põhitegevuse läbiviimine. Selle sisu sõltub sellest, millise teema valisid koondusele – selleks võib olla sõlmede õppimine, noorkotkaste kommetega tutvumine, esmaabiharjutuste tegemine jmt.

    Lõbus tegevus on vahepala, mis tagab selle, et nooremad noorkotkad ei väsiks. Selleks võib olla mõni teatevõistlus, jooksumäng vmt – midagi lihtsat ja lõbusat.

    Uus teadmine või õpitu kinnistamine – see sõltub koonduse pikkusest. Selles etapis jätkatakse uu(t)e teema(de) õppimist või korratakse õpitut. 

    Õpitu kordamine võib niisamuti lõbus tegevus olla – selleks võib olla näiteks väike maastikumäng, kus peab kasutama õpitud oskusi, või muud aktiivsed ning praktilised tegevused. ​ 

    Koonduse lõpetamise etapis võta osalejad taas kokku, uuri nende arvamust koonduse kohta – mis meeldis, mis pakkus raskusi. 

    Anna ka osalejatele tagasisidet – kuidas jäid ise koondusega rahule, mis sind rõõmustas. 

    Koondust võib alustada ning lõpetada ühisringis. Nii saavad osalejad rääkida oma mõtteid ja muljeid kogetust. Foto: Heli Esko

    Olles leidnud koondusele teema, asu vormistama selle kava.

    Vormista kava paberil või arvutis. Sissejuhatuseks pane kirja järgnev:

    • kuupäev, aeg ja koht;
    • osalejad ning nende planeeritav arv;
    • koht. 

    Jätka tabeli formaadis. Tee tabel nelja lahtriga, kus igal veerul on pealkiri. Pealkirjad on järgmised:

    • planeeritav tegevusele kuluv aeg;
    • tegevus ja selle sisu; 
    • vajaminevad vahendid;
    • märkused, mis on sulle endale olulised. 

    Kava koostamisel vormista oma plaan tabelisse. 

    Aeg

    Tegevused

    Vajaminev

    Märkused

    Kavandatav aeg tegevusele.

    Mida plaanid teha?

    Vajaminevad vahendid.

    Sulle olulised märkmed.

    Allpool on näha koonduse kava. Uuri, mida on kirja pandud sissejuhatusse ning kuidas on lahti kirjutatud tegevused. 

    KOONDUSE KAVA

    Koostaja: noorkotkas Marek


    ​Kuupäev 15. jaanuar 2021

    Aeg: 60 minutit

    Osalejad: 10 noorkotkast

    Koht: Puhja Gümnaasium

    Vajalikud eeltööd: sedelite printimine ja väljalõikamine

    Vajalikud vahendid: kaisukaru, nöörid, sedelid, kommid, paber, tähised, registreerimisleht, tagasisideleht 

    AEG

    TEGEVUS

    Vahendid

    MÄRKUSED

    5 min

    Sissejuhatus: 
    - registreerimislehe täitmine;
    -​ küsin, kuidas on noorkotkastel läinud;
    - tutvustan koondust: tänasel koondusel õpime kalamehesõlme, lahendame salakirju ning teeme lõbusaid tegevusi. ​

    Väike tegelane, kes käib käest kätte.

    15 min

    Uus teadmine: kalamehesõlm
    -
    Räägin sissejuhatuseks: vajad seda sõlme kahe nööri ühendamiseks; see on väga tugev sõlm. Mina kasutan seda igapäevaselt. 

    Jagan nöörid. Teeme sõlme: näitan sõlme tegemist etapi kaupa. ​​​

    Nöörid sõlmede tegemiseks

    Uurin, kas keegi juba oskab seda sõlme. 

    AEG

    TEGEVUS

    Vahendid

    MÄRKUSED

    15 min

    Lõbus tegevus: teatevõistlus

    Meeskonnad: jagan noorkotkad kaheks: igaüks saab ühe kommi. Punased kommid on üks tiim, rohelised teine tiim. 

    Mäng
    Igal liikmel on üks ülesanne, tehakse kiiruse peale.  
    1. liige – jookseb lihtsalt;
    2. liige – jookseb tagurpidi:
    3. liige – liigub tibusammudega;
    4. liige–  liigub hüpates;
    5. liige – liigub paber pea peal. ​​

    - 5 punast ja 5 sinist kommi;

    - paber;

    - teatevõistluseks alguse ja lõpu tähis. 

    AEG

    TEGEVUS

    Vahendid

    MÄRKUSED

    15 min

    Uus teadmine: salakiri

    - Räägin, et on erinevaid salakirju: tagurpidi-, silp vahel, silp vahetuses ning numbritega salakiri.
    - Lasen arvata, millist tüüpi salakirjad need on: REGAAL, LASIGERSI, GERLAA. ​​​

    - Lahendame salakirjasid: igaüks saab loosisedeli, millel on sõna salakirjas. Ta peab selle lahendama. ​​​Ütleme vastuseid üksteisele vaheldumisi. 

    - Jagan puhta sedeli, igaüks peab ühe sõna õpitud salakirjas koostama. Paneme sedelid kokku, igaüks saab loosiga ühe sõna lahendamiseks. 

    Sedelid salakirjadega (20 tk).

    Olen tahvlile/paberile kirjutanud salakirjade näited. 

    Sedelid peab välja printima ning lahti lõikama.

    Kirjutamata sedelid. 

    15 min

    Kokkuvõte

    Tagasisidelehe täitmine
    ​Istume ringis põrandale. Igaüks saab öelda: 
    ​- mis meeldis tänase koonduse juures;
    - mida uut sain teada;
    - soov kaaslastele uueks nädalaks. ​​
    ​ 

    Tänan koondusel osalejaid! 

    Tegelane, kes käib rääkimise ajal käes kätte 

    • Õpitud oskuse kinnistamine
    • Sissejuhatus
    • Uue oskuse õppimine
    • Lõbus vahepealne tegevus
    • Kokkuvõte

    Pea meeles! 

    Planeerides tegevusi, mõtle samaaegselt, kaua võib selleks kuluda aega ning milliseid vahendeid sa vajad. 

    Eeltööd abilistega

    Koonduse läbiviimisel võid appi võtta ka abilisi – seda eriti juhul, kui noorkotkaste rühm, kes osaleb koondusel, on suur. Nii saad samal ajal teha mitut tegevust ning osalejaid gruppidesse jagada.

    Abilised võivad olla näiteks sinu rühmakaaslased,  täiskasvanud või hoopis inimesed väljastpoolt organisatsiooni. 

    Leia abilised, selgita neile täpselt, mida neilt ootad. Valmista ette kõik vajalik – näiteks töölehed vmt. 

    Tee abilistega eelkokkulepped, kui hakkad koondust planeerima. Kui oled paika saanud ülesannete sisu, võta abilistega taas ühendust – räägi neile detailidest.

    Vahetult enne koondust kontrolli, kas kõik abilised on tulemas, jaga neile koonduse ajakava, nende ülesande sisu ning uuri, kas neil on küsimusi.

    Erinevate dokumentide koostamine
    Lisaks kava koostamisele pead veel mõned dokumendid vormistama, mis on niisamuti vajalikud.

    Lapsevanema infokiri jagatakse koonduse toimumise eel lapsevanematele. See sisaldab endas järgmist infot: 

    • koonduse kuupäeva ning kestust;
    • vajalikku varustust (sh sobiv riietus);
    • registreerimise tähtaega;
    • koondusel läbitavaid teemasid, kontakte (nii sinu kui rühmapealiku oma).

    ​Lapsevanema kirja koostamisel võid aluseks võtta SELLE dokumendi.  

    Registeerimisleht täidetakse koonduse alguses. Iga osaleja paneb kirja oma nime ning lisab allkirja. Vaata SIIT osalejate registreerimislehe näidist.

    Tagasisideleht täidetakse koonduse lõpus. See on vajalik, et saaksid osalejatelt tagasisidet oma korraldatud tegevusele. Selle abil saad teada, mis neile meeldis, mis oli keerulisem ning mida järgmisel korral silmas pidada. 

    ​Uuri tagasisidelehe näidist SIIN. Sa võid ka ise meelepärases formaadis selle koostada.

    • Kava koosta­mine.
    • Vajalikest vahenditest nime­kirja koostamine.
    • Abiliste leidmine.
    • Koondus kulgeb ladusalt. 
    • Vajalik varustus on olemas. 
    • Koondusel toimuvad erinevad tegevu­sed. 

    Koonduse läbiviimiseks oled valmis, kui oled teinud järgmist:

    • koostanud koondusele kava;
    • leinud vajalikud vahendid;
    • leidnud vajadusel abilised;
    • sõlminud kokkulepped – abilised, rühmapealik/noorteinstruktor;
    • koostanud infokirja, jaganud seda ning leidnud koondusele osalejad;
    • koostanud vajalikud dokumendid.

    Vahetult enne koondust

    • mõtle rahulikult kogu koondus etapiti läbi. Mõtle läbi ka see, mida mingis osas räägid – kuidas jagad meeskondasid, mida ütles sissejuhatuseks või mõne tegevuse juures;
    • räägi kõik sõlmitud kokkulepped üle – kas kõik abilised on tulemas, milline on nende tegevus ning sinu ootus neile;
    • jaga kõigi abilistega koonduse kava;
    • pane kõik vajalikud dokumendid endale mapi vahele järjekorda – ehk pane oma mappi registreerimisleht kõige peale, koonduse kava ning tagasisidelehed kõige alla jne. Nii on sul mugav vajaminevaid dokumente järjest välja võtta.

    Olen koostanud

    • koondusele kava;
    • vajalikud õppematerjalid (nt ristsõna, tööleht vm vajalik);
    • registreerimislehe;
    • lapsevanema infokirja;
    • tagasisidelehe osalejatele.

    Olen leinud

    • abilised;
    • koondusel osalejad;
    • koonduseks vajalikud vahendid.

    Olen

    • kooskõlastanud kõik rühma­pealikuga;
    • kõik hoolega läbi mõelnud – tean, mida mingis etapis räägin;
    • kindel, kuidas vajadusel moodustan meeskondasid jmt.

    Koonduse läbiviimine

    Kui oled endale plaani kirja pannud, vajalikud vahendid leidnud, kooskõlastanud kava rühmapealikuga, siis oled koondust valmis läbi viima.

    Vahetult enne koondust loe rahulikult kogu kava veel läbi. Mõtle, mida räägid või milliseid ülesandeid jagad.

    • Mine koonduse läbiviimispaika ca 40 minutit varem kohale.
    • Pane lauale (või mujale sobivasse paika) kõik vajalikud asjad valmis – töölehed, kirjutusvahendid, töövahendid (nöörid, sedelid jmt – vajalik sõltub koonduse sisust), meeskondade moodustamiseks vajalikud vahendid jne.
    • Kutsu varem kohale ka abilised. Anna neile vajalikud asjad, lisa selgitusi ülesannete kohta. 

    Pea meeles! 

    Hea on asjad valmis panna tegevuste järjekorras – sel juhul saad vajaliku järjest võtta ning sa ei kuluta liigset aega asjade otsimisele. 

    Koonduse läbiviimisel

    • Ole rahulik – sa võid julgelt vaadata oma koostatud kava, et midagi ei ununeks.
    • Räägi selge ning julge häälega – sa pead olema enesekindel, sest sina oled kogu protsessi juht. 
    • Ole enesekindel – sina otsustad, kuidas moodustate meeskondi, milliseid tegevusi teete. Jää endale kindlaks!
    Vanemad liikmed noorematele lõkketüüpe õpetamas. Foto: Merle Alliksoo


    Koondusele minnes ei varu ettevalmistusaega, lähen kohale täpselt alguse kellaajaks.

    • Tõene
    • Väär

    Koonduse läbiviimisel võin vaadata oma koostatud kava. 

    • Tõene
    • Väär

    Enne koonduse algust panen kõik vajalikud asjad lauale valmis. 

    • Tõene
    • Väär

    Kuigi mina olen juht koonduse läbiviimisel, siis moodutatavad meeskonnad lasen alati osalejatel valida, isegi juhul, kui mul oli nende moodustamiseks teine plaan. 

    • Tõene
    • Väär

    Naudi kogu protsessi, sest väikesele noorkotkale oled sa eeskujuksNaerata ja ole sõbralik. 

    Peale koondust

    Sinu ülesandeks on korraldada koondustesari – see tähendab, et sa ei piirdu ühe koonduse läbiviimisega. 

    Peale koonduse läbiviimist võta aega, et veidi analüüsida kogetut – mõtle veidi tagasi koondusele ning vasta allolevatele küsimustele.

    • Mis koondusel õnnestus? Miks see osa sujus?
    • Mis läks planeeritust teisiti? Mis võis selle tingida?
    • Mõtle ka sellele, mida teeksid järgmisel korral kindlasti teisiti. 

    Lisaks vaata üle tagasisidelehed ning analüüsi, mis ja miks oli osalejatele raske, jõukohane või meelepärane. 

    Kirjaliku töö vormistamine

    Kui oled kõik koondused läbi viinud, ootab sind ees kogu töö kirjapanek. See on vajalik, et õpiksid oma tehtud tööd dokumenteerima ning läbi kirjapaneku analüüsima kogetut. 

    Sinu vormistatud dokument peab sisaldama kindlasti allolevaid teemasid: 

    • sissejuhatus,
    • koonduste korraldamise eeltöö,
    • koonduste kulg,
    • osalejate tagasiside,
    • analüüs,
    • kokkuvõte,
    • lisad. 

    Sissejuhatus

    Kirjelda põgusalt oma kogemust organisatsioonis. Too välja, miks valisid koonduste korraldamise I järgu sooritamiseks. 

    Too välja eesmärk, mille endale seadsid. 

    Koonduste korraldamise eeltööd

    Kirjelda detailselt, millised olid sinu eeltööd koonduste  ettevalmistamisel. Puuduta teemasid, nagu kava koostamine, abiliste ja osalejate leidmine, infokirjade koostamine jne.  

    Koonduste kulg

    Kirjelda, kuidas koondused kulgesid. Milline oli sinu tegevus koonduste jooksul, kas kõik toimis, mida tuli ootamatut ette. 

    Tagasiside

    Tööta läbi osalejate tagasisidelehed ning tee sellest kokkuvõte. 

    Analüüs

    See on oluline peatükk sinu töös. Kirjelda siin seda, mis läks kogu protsessis (planeerimisest kuni läbiviimiseni) plaanipäraselt, mis planeeritust teisiti.

    Proovi leida põhjendusi, miks mingid tegevused õnnestusid või mitte. Kirjelda, mida õppisid iga koonduse läbiviimisest – too näited, mida näiteks parandasid järgmistel koondustel. 

    Kokkuvõttes too välja, mida õppisid kogu protsessist ning pead silmas, kui peaksid koondusi veel korraldama.  

    Kokkuvõte

    Võta kogu protsess kokku. Too veel kord välja, milline oli alguses sinu eesmärk ning kas see sai täidetud. Too välja, mida õppisid ning mida järgmisel korral koonduste korraldamisel silmas pead. 

    Lisad

    Siia lisa kõik vajalikud dokumendid, mida tegid enne koondusi – koonduste kavad, lapsevanema infokirjad,  registreerimisleht, tagasisideleht jmt.

    Lisaks pane lisadesse koostatud töölehed, ülesanded vm materjal, mida välja töötasid.  

    Samuti lisa eraldi fotode alapeatükk – vali välja fotod, mis annavad edasi kõige paremini tegevusi ning olulisi kohti sinu koondusest. 

    Hea teada! 

    Töö vormistamisel võid lähtuda oma koolis kehtivast kirjalike tööde vormistamise juhendist. See on sulle juba tuttav ning nii saad keskenduda oma kogemuse kirjapanekule. 

    Küll aga on oluline, et kogu töö on vormistatud korrektselt ning ühtses stiilis. 

    SIIN  saad tutvuda tööga, mille koostas kodutütar oma kooli loovtöö käigus. Kuna tegu ei olud I järgu tööga, siis tema valmistas oma töös ette kolm koondust. 

    • koonduste eeltööd
    • kokkuvõte
    • ilmaprognoos
    • analüüs
    • koonduste kulg
    • lisad
    • rühma tööplaan
    • sissejuhatus
    • Noorte Kotkaste põhikiri
    • tagasiside

    Olles töö kirjalikult vormistanud, esita see oma rühmapealikule/noorteinstruktorile. 

    Esitluse koostamine

    Oled juba teinud ära suure töö – valmistanud ette mitu koondust, need läbi viinud ning oma kogemuse ka kirja pannud. 

    Ees on viimane etapp ning justkui I järgu kaitsmine. Koosta esitlus kogu tehtud tööst. Pead selle ette kandma kas oma rühmakaaslastele, maleva rühmapealikele või juhatusele. 

    Esitluses annad ülevaate kogu protsessist – see on nagu lühikokkuvõte sinu kirjalikust tööst. 

    Puuduta esitluses kõiki olulisemaid teemasid, nagu töö valiku põhjus, eeltööd koondustele, selle kulg, tagasiside, analüüs ning kokkuvõte. 

    Esitluses pane slaididele kirja märksõnad ning paha ei tee lisada ka illustreerivat materjali. 

    Jutt, mida räägid slaididele kõrvale, pane kirja eraldi lehele. Ettekannet tehes võid toetuda oma kirjapandule. 

    Tee ettekannet rahulikult ning enesekindlalt – sina oled olnud kogu protsessi juht!

    Palun oota