Peatükk 4.1 (IV järk)

Teab, millised on tema kohaliku omavalitsuse lipp ja vapp

Katsenõue loetakse täidetuks, kui noorkotkas eristab oma kodukoha ehk oma kohaliku omavalitsuse lippu teiste omavalitsuse lippude ja vappide hulgast ning oskab sellel olevaid sümboleid oma sõnadega kirjeldada

Mis on omavalitsus?

Noorkotkad teavad juba, et Eestimaa jaguneb maakondadeks. Meil on 15 maakonda.

Maakonnad omakorda jagunevad omavalitsusteks. Kokku on meil  79 kohalikku omavalitsust. Omavalitsused on vallad või linnad. Valdasid on 64 ja linnasid 15. Vallas juhib kohalikku elu vallavalitsus ja linnas linnavalitsus. 

Omavalitsused peavad kõikjal Eestis täitma samu ülesandeid ning pakkuma oma elanikele ühesuguseid teenuseid. Omavalitsused jagunevad veel järgmiselt:  linnad, alevid, alevikud, külad.

Eesti riigi territoorium jagunemine. 

Eesti riik jaguneb 

Maakonnad jagunevad Omavalitsused jagunevad:

  • linnadeks
  • küladeks
  • maakondadeks
  • alevikeks
  • aleviteks

Omavalitsuse sümbolid

Nagu juba teame, on omavalitsused vallad ja linnad. Omavalitsuse sümbolid on lipp, vapp, aumärgid ja muud sümbolid.

Omavalitsuse vapp ja lipp ei tohi olla sarnased mõne ajaloolise või kasutusel oleva vapi või lipuga. Haldusüksuste vapid ja lipud peavad vastama heraldikanõuetele.

Enne vapi või lipu kehtestamist küsitakse Riigikantselei arvamust nimetatud sümbolite kohta. Riigikantselei tagab omavalitsuste vappide ja lippude vastavuse heraldikanõuetele ning kontrollib, et need ei oleks sarnased mõne ajaloolise või kasutuses oleva vapi või lipuga.

Peale kehtestatavate sümbolite kohta positiivse arvamuse saamist Riigikantseleist kehtestab volikogu omavalitsuse sümbolid ja nende kasutamise korra.

Lipul ja vapil kasutatavatel sümbolitel on oma tähendus

Vastus: maakonnas

Lääneranna valla lipp
Lääneranna valla vapp

Sinine värv tähistab vallale iseloomulikke soid, rabasid ja merd. Sinine kui vee ja puhta õhu sümbol märgib samuti valla elanike tulevikupüüdlusi ning tähistab puhast loodust ja mitmeid looduskaitse- ja hoiualasid.

Kasutatud kirjandus: RahandusministeeriumLääneranna vald

Palun oota