Mis on geograafia?

Sa alustad uue õppeaine – geograafia ehk maa­teaduse õppimist. Sinu tunniplaanis on geograafia järgnevad 3–5 aastat.

​Geograafia on põnev loodusteadus. Selles keh­ti­vad enamasti kõik loodus­seadused, mida inimene muuta ei saa. Nendega tutvud ka füüsikat, keemiat ja bioloogiat õppides. Kõik need teadused koos matemaatikaga on omavahel tihedalt seotud.

​Geograafia vaateväljas on ka inimesed, kes maailmas elavad ning seetõttu on ta ka ühis­konna­teadus.

​Geograafiateadmised, eriti kaardi kasu­ta­mine, kuuluvad inimese harituse juurde nagu korrutus­tabeli või õige­kirja oskus.

​Nimetus geograafia tuleneb kreeka keelest (geographia), mis tähen­dab Maa kirjeldust. Maa on kreeka keeles ge ja ladina keeles terra.

​Kirjeldamine on üks geograafia tähtis osa. Väga oluline on aga täna­päe­val ka selgitada ja põhjendada, miks just see või teine loo­dus­näh­tus, näiteks igijää, maavärin, üleujutus, orkaan, polaaröö, kõrgmäestik jm, siin või seal esineb ning mõjutab ja muudab ini­meste elu. Samamoodi on tähtis ka vastupidine – kuidas avaldab mõju loodusele inimeste tege­vus, näiteks asulate ehitamine, met­sade kasutamine, soode kuivendamine, maa­varade kae­van­da­mine, teede rajamine, elektri tootmine jm.

Geograafia õppimine aitab mõista looduse ja ühiskonna vas­tas­ti­ku­seid seoseid.

Esimeseks geograafiks võib pidada vanakreeka matemaatikut, astronoomi ja kirjanikku Eratosthenest, kes elas 3. saj e Kr. Ta arvutas tolleaegsete vahenditega välja Maa ümbermõõdu. See osutus üsna lähedaseks täna­päeval mõõdetule. Eratosthenes tegi ka õige järel­duse Maa kerakujulisuse kohta, arvutas välja aasta võimaliku pikkuse ja osutas liigaasta vajadusele iga nelja aasta järel.

Kus asub Kreeka?

 • Põhja-Euroopas
 • Lõuna-Euroopas

Kas Kreekas esineb maavärinaid?

 • Jah
 • Ei

Kuidas mõjutavad maavärinad inimtegevust Kreekas?

 • Maa värisemise tagajärjel purunevad hooned
 • Maavärinate tõttu tulevad rotid majadesse
 • Inimeseõpetuses
 • Ajaloos

​Geograafia mõiste selgitusi on veel teisigi. Geograafia on näiteks:

 • ​õpetus Maast kui inimese kodust,
 • ​teadus, mis otsib vastust küsimustele kus, miks ja kuidas,
 • ​teadus, mis käsitleb looduse ja inim­ühis­konna toimimist ​Maal.

​Geograafia on kogu Maad hõlmav teadus. Igal geograafilisel näh­tu­sel on omad põh­ju­sed, mis võivad asuda kaugel piiride taga, kõr­gel õhukihtides, sügaval maapõues või ookeanis. Kõik põh­ju­sed on pidevas muu­tu­mi­ses ja seega teisenevad ka geograafilised nähtused pidevalt. Mõned muutused on väga aeglased, näiteks mägede kerkimine kur­ru­tuse tagajärjel, mõned aga kiired, näiteks pikselöök.

​Geograafia jagunemise kohta annab ülevaate järgmises lõigus too­dud skeem.

​Geograafilised teadmised avarduvad üha seo­ses võimalustega loo­dust ja ühiskonda pare­mini mõista, kirjeldada, analüüsida ja üldis­tada.

​Head geograafia õppimist!

Millega tegeleb geograafia?

Kuidas õppida geograafiat?

Põhitekstis on iga peatüki lõpus kokkuvõte, mis sisaldab:

 • lühidalt seda, mida see peatükk käsitles,
 • peatükis õpitud mõistete ehk oskussõnade loetelu,
 • küsimusi ja ülesandeid kordamiseks.

Loodusteaduste, eriti füüsika ja keemia õppimisel on erilisel kohal mitmesugused katsed. Geograafia on ka loodusteadus, aga siin on väga tähtis andmete näitlikustamine. Selleks viiakse läbi õue- ja välitöid, kasutatakse kaarte, atlasi, jooniseid, fotosid, tabeleid, arvutis pakutavaid võimalusi, näiteks arvutikaardid, geograafilised arvutimängud jm. Kõike ise läbi proovimata pole geograafiat võimalik korralikult selgeks saada.

7. klassi õpikus on kaks suurt kaarti:

 • maailma üldgeograafiline kaart,
 • maailma riikide kaart.

Koolides kasutatakse ka Maailma atlast ja Eesti atlast. Nii õpiku kui ka ülesannetekogu tekstides on need märgitud lühenditega MA ja EA.

Tekstis esinevad kohanimed tuleb alati kaardilt või atlasest üles otsida, ka siis, kui arvad nende asukohta teadvat. Kui teha seda korduvalt, jääb õpitu kauaks meelde. Et kohti lihtsamini leida, on soovitatav kasutada kohanimede registrit, kui see on atlases või kaardi juures olemas. Arvutikaartidel saab enamasti vajaliku kohanime otsingusse kirjutada ning arvuti ise otsib ja näitab, kus see koht paikneb.

Kõik eelpool nimetatu koos on õppematerjal, mida oskuslikult kasutades saad vajalikke algteadmisi geograafiast.

Üldgeograafiline kaart

Panama maakitsus asub Põhja-Ameerika ja Lõuna-Ameerika vahel. 

Atlase mäestik asub Austraalias. 

Suur Liivakõrb asub Austraalias. 

Kamtšatka poolsaar ulatub India ookeani. 

Drake`i väin ühendab Vaikset ja Atlandi ookeani. 

Kaspia meri asub Lõuna-Ameerikas. 

Riikide kaart

Palun oota