Õppekomplekt (Eesti keel 8. kl)

1. peatükk

Järg
Peatükk
1.1. Armas 8. klassi õpilane!
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Selles peatükis
1.3. Keel ja märgid (1.1)
1.4. Keel ja suhtlusolukord (1.2)
1.5. Käändsõna liigid ja osad (1.3)
1.6. Käänded ja käänetevahelised seosed (1.4)
1.7. Omadussõna, selle võrdlusastmed (1.5)
1.8. Kontrolltöö 1

2. peatükk

Järg
Peatükk
2.1. Selles peatükis
2.2. Tekstid koolis. Konspekt (2.1)
2.3. Referaat (2.2)
2.4. Käändsõnade astmevaheldus (2.3)
2.5. Käändsõnad õigekeelsussõnaraamatus (2.4)
2.6. Veaohtlikke käändsõnavorme (2.5)
2.7. Kontrolltöö 2

3. peatükk

Järg
Peatükk
3.1. Selles peatükis
3.2. Teadustekstid (3.1)
3.3. Aimekirjandus (3.2)
3.4. Käändsõnade tuletamine (3.3)
3.5. Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine (3.4)
3.6. Arv- ja omadussõnade kokku- ja lahkukirjutamine (3.5)
3.7. Kontrolltöö 3

4. peatükk

Järg
Peatükk
4.1. Selles peatükis
4.2. Suuline ja kirjalik tekst (4.1)
4.3. Kõne koostamine ja esitamine (4.2)
4.4. Nimed (4.3)
4.5. Nimetused (4.4)
4.6. Pealkirjad (4.5)
4.7. Kontrolltöö 4

5. peatükk

Järg
Peatükk
5.1. Selles peatükis
5.2. Meediatekstid. Reportaaž (5.1)
5.3. Pilt kui tekst ajakirjanduses (5.2)
5.4. Lauseliikmed. Alus, öeldis, sihitis (5.3)
5.5. Määrus, öeldistäide (5.4)
5.6. Täiend, lisand (5.5)
5.7. Kontrolltöö 5

6. peatükk

Järg
Peatükk
6.1. Selles peatükis
6.2. Ajakirjandus ja keel (6.1)
6.3. Reklaam ja keel (6.2)
6.4. Lausete liigid (6.3)
6.5. Koondlause (6.4)
6.6. Otsekõne, kaudkõne (6.5)
6.7. Kontrolltöö 6

7. peatükk

Järg
Peatükk
7.1. Selles peatükis
7.2. Veebitekstid (7.1)
7.3. Veebisuhtlus (7.2)
7.4. Liitlausete liigid. Rindlause (7.3)
7.5. Põimlause (7.4)
7.6. Lauselühend (7.5)
7.7. Kontrolltöö 7

8. peatükk

Järg
Peatükk
8.1. Selles peatükis
8.2. Suhtlemine meediaga (8.1)
8.3. Meediaeetika (8.2)
8.4. Eesti kirjakeele ajalugu ja tänapäev (8.3)
8.5. Keeleuuendus ja keelekorraldus (8.4)
8.6. Keelemäng (8.5)
8.7. Kontrolltöö 8

9. Lisad

Järg
Peatükk
9.1. Mõisted
9.2. Sõnaseletused
Palun oota