Õppekomplekt (Eesti keel 7., 8., 9. kl)

Noor keelekasutaja

Põhikooli - 7. kuni 9. klassi - eesti keele tööraamat

1. 7. klassi teemad

Järg
Peatükk
1.1. Alustuseks
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Suuline ja kirjalik eneseväljendus
1.3. Õigekiri
1.4. Kuidas küsida ja anda juhtnööre
1.5. Sõnaliigid. Käändsõnade jagunemine
1.6. Hea ja halb stiil
1.7. Eesti keele käänded
1.8. Kirjeldus
1.9. Käändsõna õigekeelsus
1.10. Karakteristika
1.11. Pöördsõna ja pööramine
1.12. Kuidas kirjutada head juttu
1.13. Tegusõna käändelised vormid
1.14. Publitsistika
1.15. Muutumatud sõnad
1.16. Kuidas kirjutada mõtisklust

2. 8. klassi teemad

Järg
Peatükk
2.1. Suuline kõne ja hääldus
2.2. Teksti eesmärk ja teema
2.3. Teksti kompositsioon
2.4. Sõnavara - teksti ehituskivid
2.5. Võõrsõnad ja nende õigekiri
2.6. Sõnamoodustus
2.7. Kokku- ja lahkukirjutamine
2.8. Kõnekujundid
2.9. Sõnastus
2.10. Sõnade vorm: astmevaheldus
2.11. Lühike mitmus ja võrdlusastmed
2.12. Rõhk ja välde
2.13. Uurimus
2.14. Kokkuvõte ja referaat
2.15. Tabelid ja joonised
2.16. Reportaaž ja olemuslugu

3. 9. klassi teemad

Järg
Peatükk
3.1. Kordamist: sõnaliigid, tegusõna vormid
3.2. Lause ja selle liikmed
3.3. Liht- ja liitlause
3.4. Kordamist: tegusõna vormid, lühike mitmus
3.5. Lauselühend
3.6. Kirjavahemärkide tarvitamine
3.7. Kordamist: võõrsõnad, i ja j õigekiri
3.8. Otse- ja kaudkõne
3.9. Kirjalik tekst: alusteksti kasutamine, materjali kogumine, teema avamine
3.10. Kirjalik tekst: kirjeldamine, jutustamine, arutlemine
3.11. Kirjaliku teksti ülesehitus
3.12. Kordamist: sõnamoodustus ja teksti mõistmine
3.13. Suuline tekst: kõne, lühiettekanne, diskussioon
3.14. Sõnajärg
3.15. Stiil
3.16. Suur ja väike algustäht. Lühendamine
3.17. Kordamist: arv- ja asesõnad
3.18. Tarbetekstid
3.19. Raadio ja televisioon
3.20. Eesti murded
3.21. Kirjakeele norm ja keele muutumine
3.22. Kordamist: kokku- ja lahkukirjutamine
Palun oota