Õppekomplekt (Matem 10. kl)

1. Reaal­­arvud

Järg
Peatükk
1.1. Naturaal-, täis- ja ratsionaal­arvud
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Irratsionaal- ja reaal­arvud
1.3. Arvu­hulkade omadusi
1.4. Põhi­tehted reaal­arvudega ja nende omadused
1.5. Reaal­arvu absoluut­väärtus
1.6. Arvu­süsteemidest
1.7. Erinevate arvu­süsteemide arvude teisendamine kümnend­süsteemi
1.8. Kümnend­süsteemi arvude teisendamine erinevatesse arvu­süsteemidesse
1.9. Täis­arvulise astendajaga aste
1.10. Ruut­juur
1.11. Arvu n-es juur
1.12. Juurte omadusi
1.13. Juurte koondamine
1.14. Astme mõiste üldistamine
1.15. Tehted astmete ja juurtega

2. Avaldised

Järg
Peatükk
2.1. Ratsionaal­avaldised
2.2. Irratsionaal­avaldised
2.3. Irratsionaal­avaldiste tegurdamine
2.4. Murru nimetaja vabastamine irratsionaalsusest
2.5. Irratsionaal­avaldiste lihtsustamine
2.6. Enese­kontrolliks

3. Võrrandid ja võrrandi­­süsteemid

Järg
Peatükk
3.1. Võrdus, samasus, võrrand. Lineaar- ja ruut­võrrandid
3.2. Võrrandite samaväärsus
3.3. Võrrandi­süsteemid
3.4. Determinandid
3.5. Murd­võrrandid
3.6. Murd­võrrandite koostamine
3.7. Juur­võrrandid
3.8. * Diofantilised võrrandid
3.9. * Parameetrit sisaldavad võrrandid
3.10. Enese­kontrolliks

4. Võrratused. Trigonomeetria I

Järg
Peatükk
4.1. Arv­võrratuste omadused. Võrratuste sama­väärsus
4.2. Ühe muutujaga lineaar­võrratused
4.3. Ühe muutujaga lineaar­võrratuse­süsteemid
4.4. Ruut­võrratused
4.5. Intervall­meetod
4.6. Murd­võrratused
4.7. Absoluut­väärtust sisaldavad võrrandid
4.8. * Absoluut­väärtust sisaldavad võrratused
4.9. Võrratuste tõestamine
4.10. Nurga mõõtmine
4.11. Terav­nurga siinus, koosinus ja tangens
4.12. Terav­nurga siinuse, koosinuse ja tangensi leidmine
4.13. Täis­nurkse kolm­nurga lahendamine
4.14. Terav­nurga siinuse, koosinuse ja tangensi vahelised seosed
4.15. Enese­kontrolliks

5. Trigonomeetria II

Järg
Peatükk
5.1. Positiivsed ja negatiivsed nurgad
5.2. Nurkade liigitamine
5.3. Mis tahes nurga siinus, koosinus ja tangens
5.4. Nurga trigonomeetrilised funktsioonid
5.5. Mõningate nurkade trigonomeetriliste funktsioonide väärtused
5.6. Taandamis­valemid
5.7. Negatiivse nurga trigonomeetrilised funktsioonid
5.8. Nurga radiaanmõõt
5.9. Funktsioon y = sin x
5.10. Funktsioon y = cos x
5.11. Funktsioon y = tan x
5.12. Ringjoone kaare pikkus
5.13. Sektori pindala
5.14. Kolm­nurga pindala
5.15. Siinus­teoreem
5.16. Koosinus­teoreem
5.17. Kolm­nurga lahendamine
5.18. Kahe nurga summa ja vahe siinus ja koosinus
5.19. Kahe nurga summa ja vahe tangens
5.20. Kahe­kordse nurga siinus, koosinus ja tangens
5.21. Enesekontrolliks

6. Vektor tasandil

Järg
Peatükk
6.1. Kordamine
6.2. Lõigu kesk­punkt
6.3. Lõigu pikkus
6.4. Vektor
6.5. Vektorite liitmine
6.6. Vektorite lahutamine
6.7. Vektori korrutamine arvuga
6.8. Vektori koordinaadid
6.9. Koordinaatidega antud vektorite võrdsus ja lineaar­tehted
6.10. Ots­punktidega määratud vektori koordinaadid
6.11. Vektorite skalaar­korrutis
6.12. Järeldusi skalaar­korrutise definitsioonist
6.13. Vektorite skalaar­korrutiste omadusi
6.14. Skalaar­korrutise avaldamine vektorite koordinaatide kaudu
6.15. Kahe vektori skalaar­korrutise rakendusi
6.16. Enese­kontrolliks

7. Joone võrrand

Järg
Peatükk
7.1. Sirge võrrand
7.2. Sirge üldvõrrand
7.3. Kahe sirge vastastikused asendid
7.4. Ring­joone võrrand
7.5. Joone võrrand
7.6. Enese­kontrolliks

8. Ülesandeid kordamiseks

Järg
Peatükk
8.1. Arvu­hulgad
8.2. Avaldised
8.3. Võrrandid, võrrandi­süsteemid ja võrratused
8.4. Vektor tasandil
8.5. Kolm­nurga lahendamine, ring­joone kaare pikkus ja sektori pindala
8.6. Trigonomeetria
8.7. Joone võrrand

9. Lisad

Järg
Peatükk
9.1. Mõisted
Palun oota