Matemaatika õpik 7. klassile

Õpiku autorid
Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais
Ülesannetekogu autorid
Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais, Ülle Reinson, Malle Saks
Kirjastus
Avita
või loo konto
või loo konto

1. Protsent

Järg
Peatükk
1.1. Protsent
1.2. Osa leidmine ja protsentide arvutamine
1.3. Terviku leidmine ja protsentide arvutamine
1.4. Suhete väljendamine protsentides
1.5. Suuruse muutumine protsentides
1.6. Antud protsendi võrra suurendamine või vähendamine
1.7. Harjutusi ja ülesandeid protsentarvutuse kohta
1.8. Promill 

2. Tehted ratsionaalarvudega

Järg
Peatükk
2.1. Hulgad
Tasuta tutvumiseks!
2.2. Arvuhulgad
2.3. Arvu absoluutväärtus
2.4. Vastandarvud
2.5. Arvude järjestamine
2.6. Negatiivsete arvude liitmine
2.7. Positiivsete arvude vahe. Erimärgiliste arvude liitmine
2.8. Negatiivse arvu lahutamine
2.9. Lõigu pikkus
2.10. Liitmise seadused
2.11. Ratsionaalarvude liitmine ja lahutamine. Ülesanded
2.12. Korrutamise seadused
2.13. Ratsionaalarvude korrutamine
2.14. Ratsionaalarvude jagamine
2.15. Taskuarvuti ja ratsionaalarvud
2.16. Harjutusi ja ülesandeid ratsionaalarvudega arvutamiseks

3. Funktsioonid ja nende graafikud

Järg
Peatükk
3.1. Ühtlase liikumise graafik
3.2. Liikumisgraafik, peatumine ja suunad
3.3. Liikumisgraafik ja selle tõus
3.4. Liikumise kiirus, valemid ja ühikud
3.5. Võrdeline seos
3.6. Võrdelise seose graafik
3.7. Lineaarfunktsioon ja selle graafik
3.8. Sirge joonestamine kahe punkti alusel
3.9. Sirge joonestamine kasutades nihet y-telje sihis
3.10. Sirge joonestamine tõusu ja algordinaadi alusel
3.11. Lineaarfunktsioon ja selle graafik. Ülesanded
3.12. Pöördvõrdeline seos ja selle graafik

4. Võrre ja tekstülesanded

Järg
Peatükk
4.1. Võrre ja võrdekujuline võrrand
4.2. Võrdelise seose ülesanded
4.3. Võrdeline jaotamine

5. Ühe tundmatuga lineaarvõrrand

Järg
Peatükk
5.1. Tähtavaldised
5.2. Võrrandite samaväärsus ja põhiomadused
5.3. Ühe tundmatuga lineaarvõrrand 1
5.4. Ühe tundmatuga lineaarvõrrand 2
5.5. Lahendid puuduvad või on lõpmatult palju lahendeid 
5.6. Tekstülesanne ja võrrandi koostamine
5.7. Tekstülesannete lahendamine

6. Hulknurgad

Järg
Peatükk
6.1. Hulknurgad
6.2. Hulknurga sisenurkade summa
6.3. Rööpkülik ja selle omadused
6.4. Rööpküliku pindala
6.5. Romb ja selle pindala

7. Kujundite kombinatsioonid

Järg
Peatükk
7.1. Ringjoon ja ring
7.2. Kujundid ja valemid
7.3. Kujundite ümbermõõdud ja pindalad

8. Püstprisma

Järg
Peatükk
8.1. Püstprisma
8.2. Püstprisma pinnalaotus ja pindala
8.3. Püstprisma ruumala
8.4. Prismade kombinatsioonid

9. Tõenäosus ja statistika

Järg
Peatükk
9.1. Tõenäosuse mõiste
9.2. Sagedustabel ja keskmine
9.3. Andmete esitamine diagrammina
9.4. Mood ja mediaan

10. Üksliikmed

Järg
Peatükk
10.1. Üksliige
10.2. Koondamine
10.3. Korrutamine ja jagamine
10.4. Astendamine

11. Lisad

Järg
Peatükk
11.1. Mõisted
11.2. Sõnaseletused
või loo konto
Palun oota