Õppekomplekt

Matemaatika 7. klassile

Õpiku autorid
Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais
Ülesannetekogu autorid
Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais, Ülle Reinson, Malle Saks
Väljaandja
Avita
 • Õppekomplektis on 78 peatükki ja õpetaja ülesannetekogus 548 ülesannet.
 • Õpiku autorid
  Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais
 • Ülesannetekogu autorid
  Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais, Ülle Reinson, Malle Saks
 • Aine
  Matemaatika
 • Klass
  7.
 • Väljaandja
  Avita
 • Õppekava
  Üldhariduse riiklik õppekava
 • Kuulub paketti

1. Kuidas seda õpikut kasutada

Järg
Peatükk
1.1. Selgitused ja näpunäited

2. Protsent

Järg
Peatükk
2.1. Protsent
2.2. Osa leidmine arvust
2.3. Terviku leidmine ja protsentide arvutamine
2.4. Suhete väljendamine protsentides
2.5. Suuruse muutumine protsentides
2.6. Antud protsendi võrra suurendamine või vähendamine
2.7. Harjutusi ja ülesandeid protsent­arvutuse kohta
2.8. Promill 

3. Tehted ratsionaalarvudega

Järg
Peatükk
3.1. Hulgad
Tasuta tutvumiseks!
3.2. Arvuhulgad
3.3. Arvu absoluutväärtus
3.4. Vastandarvud
3.5. Arvude järjestamine
3.6. Negatiivsete arvude liitmine
3.7. Positiivsete arvude vahe. Erimärgiliste arvude liitmine
3.8. Negatiivse arvu lahutamine
3.9. Lõigu pikkus
3.10. Liitmise seadused
3.11. Ratsionaal­arvude liitmine ja lahutamine. Ülesanded
3.12. Korrutamise seadused
3.13. Ratsionaal­arvude korrutamine
3.14. Ratsionaal­­arvude jagamine
3.15. Taskuarvuti ja ratsionaalarvud
3.16. Harjutusi ja ülesandeid ratsionaal­arvudega arvutamiseks

4. Arvu aste

Järg
Peatükk
4.1. Astme mõiste
4.2. Tehete järjekord
4.3. Astmete korrutamine ja jagamine
4.4. Arvu esitamine kümne astmete abil
4.5. Suurte ja väikeste arvude kirjutamine. Arvu standardkuju
4.6. Korrutise ja jagatise astendamine
4.7. Astme astendamine

5. Funktsioonid ja nende graafikud

Järg
Peatükk
5.1. Ühtlase liikumise graafik
5.2. Liikumisgraafik, peatumine ja suunad
5.3. Liikumisgraafik ja selle tõus
5.4. Liikumise kiirus, valemid ja ühikud
5.5. Võrdeline seos
5.6. Võrdelise seose graafik
5.7. Lineaar­funktsioon ja selle graafik
5.8. Sirge joonestamine kahe punkti alusel
5.9. Sirge joonestamine kasutades nihet y-telje sihis
5.10. Sirge joonestamine tõusu ja algordinaadi alusel
5.11. Lineaar­funktsioon ja selle graafik. Ülesanded
5.12. Pöördvõrdeline seos ja selle graafik

6. Võrre ja tekstülesanded

Järg
Peatükk
6.1. Võrre ja võrdekujuline võrrand
6.2. Võrdelise seose ülesanded
6.3. Võrdeline jaotamine

7. Ühe tundmatuga lineaarvõrrand

Järg
Peatükk
7.1. Tähtavaldised
7.2. Võrrandite samaväärsus ja põhiomadused
7.3. Ühe tundmatuga lineaarvõrrand (1)
7.4. Ühe tundmatuga lineaarvõrrand (2)
7.5. Lahendid puuduvad või on lõpmatult palju lahendeid 
7.6. Tekstülesanne ja võrrandi koostamine
7.7. Tekstülesannete lahendamine

8. Hulknurgad

Järg
Peatükk
8.1. Hulknurgad
8.2. Hulknurga sisenurkade summa
8.3. Rööpkülik ja selle omadused
8.4. Rööpküliku pindala
8.5. Romb ja selle pindala

9. Kujundite kombinatsioonid

Järg
Peatükk
9.1. Ringjoon ja ring
9.2. Kujundid ja valemid
9.3. Kujundite ümbermõõdud ja pindalad

10. Püstprisma

Järg
Peatükk
10.1. Püstprisma
10.2. Püstprisma pinna­laotus ja pindala
10.3. Püstprisma ruumala
10.4. Prismade kombinatsioonid

11. Tõenäosus ja statistika

Järg
Peatükk
11.1. Tõenäosuse mõiste
11.2. Sagedustabel ja keskmine
11.3. Andmete esitamine diagrammina
11.4. Mood ja mediaan

12. Üksliikmed

Järg
Peatükk
12.1. Üksliige
12.2. Koondamine
12.3. Korrutamine ja jagamine
12.4. Astendamine

13. Mõtisklemiseks ja harjutamiseks

Järg
Peatükk
13.1. Tean mida tean 1
13.2. Tean mida tean 2

14. Lisad

Järg
Peatükk
14.1. Mõisted
14.2. Sõnaseletused
Palun oota