Õppekomplekt (Matemaatika 7. kl)

Matemaatika 7. klassile

Autorid
Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais
Ülesannetekogu autorid
Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais, Ülle Reinson, Malle Saks
Väljaandja
Avita

1. Kuidas seda õpikut kasutada

Järg
Peatükk
1.1. Selgitused ja näpunäited

2. Protsent

Järg
Peatükk
2.1. Protsent
2.2. Protsent kui murd
2.3. Osa leidmine algsuurusest
2.4. Algsuuruse leidmine ja protsentide arvutamine
2.5. Suhte väljendamine protsentides
2.6. Hinna muutumine ja uus hind
2.7. Suurused enne ja pärast muutmist
2.8. Suuruse muutumine protsentides
2.9. Lahused
2.10. Promill 
2.11. Protsendipunkt ja intress
2.12. Harjutusi ja ülesandeid protsent­arvutuse kohta 
2.13. Kontrolltöö 2
2.14. Kontrolltöö 3

3. Tehted ratsionaalarvudega

Järg
Peatükk
3.1. Hulgad
Tasuta tutvumiseks!
3.2. Arvuhulgad
3.3. Arvu absoluut­väärtus
3.4. Vastandarvud
3.5. Arvude järjestamine
3.6. Negatiivsete arvude liitmine
3.7. Positiivsete arvude vahe. Erimärgiliste arvude liitmine
3.8. Negatiivse arvu lahutamine
3.9. Lõigu pikkus
3.10. Liitmise seadused
3.11. Ratsionaal­arvude liitmine ja lahutamine. Ülesanded
3.12. Korrutamise seadused
3.13. Ratsionaal­arvude korrutamine
3.14. Ratsionaal­arvude jagamine
3.15. Taskuarvuti ja ratsionaal­arvud
3.16. Harjutusi ja ülesandeid ratsionaal­arvudega arvutamiseks
3.17. Kontrolltöö 4
3.18. Kontrolltöö 5

4. Arvu aste

Järg
Peatükk
4.1. Astme mõiste
4.2. Tehete järjekord
4.3. Astmete korrutamine ja jagamine
4.4. Arvu esitamine kümne astmete abil
4.5. Suurte ja väikeste arvude kirjutamine. Arvu standardkuju
4.6. Korrutise ja jagatise astendamine
4.7. Astme astendamine
4.8. Kontrolltöö 6

5. Funktsioonid ja nende graafikud

Järg
Peatükk
5.1. Ühtlase liikumise graafik
5.2. Liikumisgraafik, peatumine ja suunad
5.3. Liikumisgraafik ja selle tõus
5.4. Liikumise kiirus, valemid ja ühikud
5.5. Võrdeline seos
5.6. Võrdelise seose graafik
5.7. Lineaar­funktsioon ja selle graafik
5.8. Sirge joonestamine kahe punkti järgi
5.9. Sirge joonestamine nihet kasutades
5.10. Sirge joonestamine tõusu ja algordinaadi järgi
5.11. Lineaar­funktsiooni graafik
5.12. Lineaar­funktsiooni graafik. Ülesanded
5.13. Pöördvõrdeline seos ja selle graafik
5.14. Kontrolltöö 7

6. Võrre ja tekstülesanded

Järg
Peatükk
6.1. Võrre ja võrdekujuline võrrand
6.2. Võrdelise seose ülesanded
6.3. Võrdeline jaotamine
6.4. Kontrolltöö 8

7. Ühe tundmatuga lineaarvõrrand

Järg
Peatükk
7.1. Tähtavaldised
7.2. Võrrandite samaväärsus ja põhiomadused
7.3. Ühe tundmatuga lineaarvõrrand 1
7.4. Ühe tundmatuga lineaarvõrrand 2
7.5. Ühe tundmatuga lineaarvõrrand 3
7.6. Lahendid puuduvad või on lahendeid lõpmatult palju 
7.7. Tekstülesanne ja võrrandi koostamine 
7.8. Tekstülesannete lahendamine
7.9. Kontrolltöö 9
7.10. Kontrolltöö 10

8. Hulknurgad

Järg
Peatükk
8.1. Mõõtühikud. Pikkus ja pindala
8.2. Hulknurgad
8.3. Hulknurga ümbermõõt
8.4. Hulknurga sisenurkade summa
8.5. Rööpkülik ja selle omadused
8.6. Rööpküliku pindala
8.7. Romb ja selle pindala
8.8. Kontrolltöö 11
8.9. Kontrolltöö 12
8.10. Kontrolltöö nr 13

9. Kujundite kombinatsioonid

Järg
Peatükk
9.1. Ringjoon ja ring
9.2. Kujundid ja valemid
9.3. Kujundite ümbermõõdud ja pindalad

10. Püstprisma

Järg
Peatükk
10.1. Mõõtühikud. Ruumala
10.2. Püstprisma
10.3. Risttahukas ja kuup
10.4. Püstprisma pinna­laotus ja pindala
10.5. Püstprisma ruumala
10.6. Prismade kombinatsioonid
10.7. Kontrolltöö 14

11. Tõenäosus ja statistika

Järg
Peatükk
11.1. Tõenäosuse mõiste
11.2. Sagedustabel ja keskmine
11.3. Andmete esitamine diagrammina
11.4. Mood ja mediaan
11.5. Kontrolltöö 15

12. Üksliikmed

Järg
Peatükk
12.1. Üksliige
12.2. Koondamine
12.3. Üksliikmete korrutamine ja jagamine arvuga
12.4. Korrutamine ja jagamine
12.5. Astendamine

13. Mõtisklemiseks ja harjutamiseks

Järg
Peatükk
13.1. Tean mida tean 1
13.2. Tean mida tean 2

14. Lisad

Järg
Peatükk
14.1. Mõisted
14.2. Sõnaseletused
Palun oota