Lausetest tekstini

Eesti keel 8. klassile

Õpiku autorid
Priit Ratassepp, Katrin Puik, Ingrid Pukk
Ülesannetekogu autorid
Priit Ratassepp, Katrin Puik, Ingrid Pukk
Kirjastus
Avita
või loo konto
või loo konto
 • Õppekomplektis on 53 peatükki ja õpetaja ülesannetekogus 309 ülesannet.
 • Õpiku autorid
  Priit Ratassepp, Katrin Puik, Ingrid Pukk
 • Ülesannetekogu autorid
  Priit Ratassepp, Katrin Puik, Ingrid Pukk
 • Aine
  Eesti keel
 • Klass
  8.
 • Kirjastus
  Avita
 • Õppekava
  Üldhariduse riiklik õppekava
 • Kuulub paketti
 • või loo konto

1. Suuline suhtlemine

Järg
Peatükk
1.1. Suhtlusolukord
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Suulise suhtlemise tavad
1.3. Rühmaarutelu
1.4. Kirjaliku ja suulise keelekasutuse eripära
1.5. Kokkuvõte I

2. Millest lause koosneb

Järg
Peatükk
2.1. Mis on lause
2.2. Lause laiendamine. Täiend
2.3. Lauseliikmed. Öeldis
2.4. Alus näitab tegijat
2.5. Sihitis
2.6. Öeldistäide
2.7. Määrus
2.8. Määruse õigekeelsus
2.9. Kokkuvõte II

3. Kirjutamine

Järg
Peatükk
3.1. Kirjalik suhtlus ja kirjutamise etapid
3.2. Arutleva kirjandi kavandamine
3.3. Arutleva kirjandi ülesehitus
3.4. Tagasiside
3.5. Kokkuvõte III

4. Lihtlause

Järg
Peatükk
4.1. Kordame lihtlauset
4.2. Koondlause
4.3. Korduvad määrused
4.4. Korduvad täiendid
4.5. Lisand
4.6. Kokkuvõte IV

5. Tekstiliigid

Järg
Peatükk
5.1. Mis on tekst ja kuidas tekste liigitada
5.2. Teabetekstid
5.3. Teabetekstide keelekasutus
5.4. Juhend
5.5. Kokkuvõte V

6. Liitlause

Järg
Peatükk
6.1. Liitlause mõiste
6.2. Rindlause
6.3. Põimlause
6.4. Põimlause õigekeelsus
6.5. Keerulised liitlaused
6.6. Kokkuvõte VI

7. Meedia tegelikkus

Järg
Peatükk
7.1. Meedia mõjutab. Kriitiline lugemine
7.2. Reklaami keel
7.3. Meediaeetika. Sõnavabadus
7.4. Kokkuvõte VII

8. Lauselühend ja otsekõne

Järg
Peatükk
8.1. Lauselühendi mõiste ja õigekeelsus
8.2. Otsekõne. Üte
8.3. Otsekõnest kaudkõne
8.4. Kokkuvõte VIII

9. Alusteksti järgi kirjutamine

Järg
Peatükk
9.1. Tekstist uue tekstini
9.2. Referaat
9.3. Kokkuvõte IX

10. Lisad

Järg
Peatükk
10.1. Sõnastik
10.2. Mõisted
10.3. Lisa
10.4. Kasutatud kirjandus

11. Lisad

Järg
Peatükk
11.1. Mõisted
11.2. Sõnaseletused
või loo konto
Palun oota