Õppekomplekt (Eesti keel 8. kl)

Lausetest tekstini

Eesti keel 8. klassile

Autorid
Priit Ratassepp, Katrin Puik, Ingrid Pukk
Ülesannetekogu autorid
Priit Ratassepp, Katrin Puik, Ingrid Pukk
Väljaandja
Avita

1. Suuline suhtlemine

Järg
Peatükk
1.1. Suhtlusolukord
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Suulise suhtlemise tavad
1.3. Rühmaarutelu
1.4. Kirjaliku ja suulise keelekasutuse eripära
1.5. Kokkuvõte I

2. Millest lause koosneb

Järg
Peatükk
2.1. Mis on lause
2.2. Lause laiendamine. Täiend
2.3. Lauseliikmed. Öeldis
2.4. Alus näitab tegijat
2.5. Sihitis
2.6. Öeldistäide
2.7. Määrus
2.8. Määruse õigekeelsus
2.9. Kokkuvõte II

3. Kirjutamine

Järg
Peatükk
3.1. Kirjalik suhtlus ja kirjutamise etapid
3.2. Arutleva kirjandi kavandamine
3.3. Arutleva kirjandi ülesehitus
3.4. Tagasiside
3.5. Kokkuvõte III

4. Lihtlause

Järg
Peatükk
4.1. Kordame lihtlauset
4.2. Koondlause
4.3. Korduvad määrused
4.4. Korduvad täiendid
4.5. Lisand
4.6. Kokkuvõte IV

5. Tekstiliigid

Järg
Peatükk
5.1. Mis on tekst ja kuidas tekste liigitada
5.2. Teabetekstid
5.3. Teabetekstide keelekasutus
5.4. Juhend
5.5. Kokkuvõte V

6. Liitlause

Järg
Peatükk
6.1. Liitlause mõiste
6.2. Rindlause
6.3. Põimlause
6.4. Põimlause õigekeelsus
6.5. Keerulised liitlaused
6.6. Kokkuvõte VI

7. Meedia tegelikkus

Järg
Peatükk
7.1. Meedia mõjutab. Kriitiline lugemine
7.2. Reklaami keel
7.3. Meediaeetika. Sõnavabadus
7.4. Kokkuvõte VII

8. Lauselühend ja otsekõne

Järg
Peatükk
8.1. Lauselühendi mõiste ja õigekeelsus
8.2. Otsekõne. Üte
8.3. Otsekõnest kaudkõne
8.4. Kokkuvõte VIII

9. Alusteksti järgi kirjutamine

Järg
Peatükk
9.1. Tekstist uue tekstini
9.2. Referaat
9.3. Kokkuvõte IX

10. Lisad

Järg
Peatükk
10.1. Sõnastik
10.2. Mõisted
10.3. Lisa
10.4. Kasutatud kirjandus

11. Lisad

Järg
Peatükk
11.1. Mõisted
11.2. Sõnaseletused
Palun oota