Peatükk 5.2 (Ettevõtlus, kutseõpe)

Tegevused ettevõtte loomisel

Milline ettevõtlusvorm valida?

Ettevõtlusvormi valimine

Milline ettevõtlusvorm valida? See on küsimus, mida enamik alustavaid ettevõtjaid endalt või teistelt küsib.

Eestis reguleerivad ettevõtlusvorme erinevad seadused.

Äriseadustik reguleerib FIE, täisühingu (TÜ), usaldusühingu (UÜ), osaühingu (OÜ), aktsiaseltsi (AS) ja välismaa äriühingu filiaali loomist.

1. FIE on ettevõtjana tegutsev füüsiline isik, kes on kantud äriregistrisse. FIE eelisteks on algkapitali nõude puudumine, kassapõhine raamatupidamine ja madalad asutamiskulud. Miinusteks on see, et FIE-t on keerulisem maksustada kui ettevõtet, ja see, et ettevõtlusest tulenevate kohustuste tõttu vastutab ta isikliku varaga. FIE-ks on võimalik registreerida e-äriregistris.

2. Osaühing (OÜ) on läbi aegade olnud Eestis levinuim ettevõtluse vorm. Praegu on keskmiselt 70% registreeritud ettevõtetest osaühingud. Osaühingu võib asutada vähemalt üks inimene ja seda on võimalik teha e-äriregistris. Aastaid tagasi lihtsustati oluliselt osaühingu asutamist ja loodi võimalus teha osakapitali sissemakse tulevikus (tähtaja saab ise asutamise ajal määrata). Osakapitali suurus on vähemalt 2500 eurot. Seniks, kuni sissemakse on tegemata, vastutab osanik osakapitali ulatuses isikliku varaga osaühingu kohustuste eest ja dividendide maksmine on kuni sissemakse tegemiseni keelatud.

3. Täisühing (TÜ) on peaaegu samasugune äriühingu vorm nagu osaühingki. Erinevus on selles, et TÜ-s saab olla vähemalt kaks osanikku, kes vastutavad TÜ kohustuste eest isikliku varaga. Kapitali suuruse määravad asutajad põhikirjas. Lisaks puudub TÜ-l majandusaasta aruande esitamise kohustus. Kasumit võib välja maksta samamoodi nagu osaühingu puhul.

4. Usaldusühing (UÜ) on samasugune äriühingu vorm nagu täisühing. Erinevus on selles, et UÜ üks liige ehk täisosanik vastutab makstud kapitali ulatuses kohustuste eest ja teine liige ehk usaldusosanik vastutab isikliku varaga kohustuste eest. Kapitali suuruse määravad asutajad põhikirjas. Lisaks puudub UÜ-l majandusaasta aruande esitamise kohustus. Kasumit võib välja maksta samamoodi nagu osaühingu ja täisühingu puhul.

5. Aktsiaselts ehk AS on mõeldud juba suurematele ettevõtetele (nt börsiettevõtted) ja sageli tagab aktsiaselts teatava usalduse rahvusvahelises ärisuhtluses. Aktsiaseltsi algkapital on 25 000 eurot ja aktsiaseltsi saab asutada vaid notari juures.

Mittetulundusühingute seadus reguleerib mittetulundusühingu (MTÜ) loomist. Mittetulundusühingut saab asutada vähemalt kaks isikut, st üksi seda teha ei saa. Oluline on ka see, et mittetulundusühingu eesmärk ei saa olla kasumi teenimine, kuid kasumit ehk tulemit võib ta teenida, seda saab kasutada aga vaid põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Riigilõiv seevastu on asutamisel madal (20 EUR), kuid samas liikmed vastutavad isiklikult tekitatud kahjude eest. Raamatupidamine on sama mis ettevõtete puhul, s.o tekkepõhine.

Tulundusühistuseadus reguleerib ühistu loomist.

  • Milline ettevõtlusvorm sobib kõige paremini sinu äriideega?
  • Miks valisid just sellise ettevõtlusvormi?

Osaühing ja selle algkapital

Levinuim ettevõtlusvorm on osaühing, kuna selle ülesehitus on kõige lihtsam ja osaniku vastutus äriühingu kohustuste eest on piiratud sissemakstud osakapitali suurusega. FIE, täisühingu, usaldusühingu ja mittetulundusühingu puhul vastutavad liikmed üldjuhul kogu oma isikliku varaga (v.a usaldusühingu usaldusosanik).

Osaühingu asutamisel tuleb ettevõttesse maksta osakapital, mis võib olla rahaline või mitterahaline (nt masinad ja seadmed). Osakapitali suurus on 2500 eurot. Rahalist sissemakset on võimalik ka tulevikku lükata ja määrata asutamise ajal tähtaeg, millal sissemakse tehakse. Alati võib osakapitali sisse maksta enne tähtaega, seega on pigem soovitatav valida pikem kui lühem aeg.

Ärinime ja domeeni kontroll

Enne ettevõtte asutamist on soovitatav teha ka ärinime kontroll, seda saab teha äriregistri lehel. Registreeritav ärinimi peab olema selgelt eristatav teistest äriregistrisse kantud ärinimedest.

Ärinimes ei tohi kasutada Eestis kaubamärgina kaitstavat sõnalist, tähelist või numbrilist tähist või nende kombinatsiooni ilma kaubamärgi omaniku notariaalselt kinnitatud nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui ettevõtja tegutseb tegevusaladel, mille suhtes kaubamärk ei ole kaitstud.

Kuna tänapäeval on koduleht üheks ettevõtte olulisemaks elektrooniliseks visiitkaardiks, siis on vaja kontrollida ka domeeni saadavust. Eriti just nende ettevõtjate puhul, kes soovivad, et koduleht oleks ettevõtte nimega sama. Seda saab teha erinevate registreeritud registripidajate juures, kelle nimekirjad on võimalik leida Eesti Interneti SA lehelt.

Ärinime ja domeeni valimine on oluline samm enne ettevõtte asutamist

Ettevõtte asutamine

Kui eeltoodud teemadele on lahendused leitud, siis ei jää üle muud, kui asuda ettevõtet asutama. Kui teha seda e-äriregistris, siis võtab see aega kuni 30 minutit.

Osaühingu võib asutada ka notari abiga, sel juhul valmistab notar ette asutamisega seotud dokumendid ja edastab need äriregistrile.

Palun oota